výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Kr 21, 1-26

1 Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chefcíba. 2 A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, podľa ohavností národov, ktoré vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových. 3 Lebo zase vystavil výšiny, ktoré bol skazil Ezechiáš, jeho otec, a postavil oltáre Bálovi a spravil háj, ako bol spravil Achab, izraelský kráľ, a klaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im. 4 A vystavil oltáre v dome Hospodinovom, o ktorom povedal Hospodin: V Jeruzaleme položím svoje meno. 5 A vystavil oltáre všetkému vojsku nebeskému, v oboch nádvoriach domu Hospodinovho. 6 Aj previedol svojho syna cez oheň a planetáril a veštil a nadovážil si duchárov, ktorí vyvolávali duchov, a vedomcov a robil mnoho takého, čo je zlé v očiach Hospodinových, aby ho popudzoval. 7 K tomu ešte postavil aj rytinu hája, ktorú spravil, v dome, o ktorom povedal Hospodin Dávidovi a Šalamúnovi, jeho synovi: V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zpomedzi všetkých pokolení Izraelových, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky. 8 A neučiním toho viacej, aby som dal, že by sa túlala noha Izraelova zo zeme, ktorú som dal ich otcom, ak len budú pozorovať, aby robili podľa všetkého toho, čo som im prikázal, a všetok zákon, ktorý im prikázal môj služobník Mojžiš. 9 Ale neposlúchali, a Manasses ich zaviedol, aby robili zlé, a horšie ako národy, ktoré zahladil Hospodin zpred tvári synov Izraelových. 10 A Hospodin hovoril skrze svojich služobníkov prorokov a riekol: 11 Pretože páchal Manasses, judský kráľ, tie ohavnosti a robil horšie od všetkého toho, čo robili Amoreji, ktorí boli pred ním, a spôsobil to, aby hrešil i Júda, svojimi ukydanými bohy, 12 preto takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem zlé na Jeruzalem a na Júdu, takže každému, kto to počuje, bude hučať v oboch ušiach. 13 A roztiahnem na Jeruzalem merné lano Samárie a použijem závažia domu Achabovho a vytriem Jeruzalem, ako niekto vytrie misu, vytrie a obráti ju hore dnom. 14 A ta odvrhnem ostatok svojho dedičstva a vydám ich do ruky ich nepriateľov, a budú za lúpež a na rozchvátanie všetkým svojim nepriateľom, 15 pretože robili to, čo je zlé v mojich očiach, a popudzovali ma hneď od toho dňa, ktorého vyšli ich otcovia z Egypta, a tak až do tohoto dňa. 16 Ba ešte aj nevinnej krvi navylieval Manasses veľmi mnoho, takže ňou naplnil Jeruzalem od jedného konca po druhý, krome svojho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Júda, aby robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových. 17 A ostatné deje Manassesove a všetko, čo robil, i jeho hriech, ktorým hrešil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových? 18 A tak ľahol Manasses a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v zahrade svojho domu, v zahrade Uzu, a kraľoval Amon, jeho syn, miesto neho. 19 Amon mal dvadsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval dva roky v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Mešullemeť, dcéra Charúca z Jotby. 20 A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, ako robil Manasses, jeho otec, 21 a chodil po každej ceste, po ktorej chodil jeho otec, a slúžil ukydaným bohom, ktorým slúžil jeho otec, a klaňal sa im. 22 A opustil Hospodina, Boha svojich otcov, a nechodil po ceste Hospodinovej. 23 A služobníci Amonovi sa sprisahali proti nemu a zabili kráľa v jeho dome. 24 A zase ľud zeme pobil všetkých tých, ktorí sa boli sprisahali proti kráľovi Amonovi, a ľud zeme urobil kráľom Joziáša, jeho syna, miesto neho. 25 Ostatné deje Amonove, to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových? 26 A pochovali ho v jeho hrobe, v zahrade Uzu. A kraľoval Joziáš, jeho syn, miesto neho.

2Kr 21, 1-26

Verš 1
Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chefcíba.
2Krn 33:1 - Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme.

Verš 3
Lebo zase vystavil výšiny, ktoré bol skazil Ezechiáš, jeho otec, a postavil oltáre Bálovi a spravil háj, ako bol spravil Achab, izraelský kráľ, a klaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im.
2Kr 18:4 - On odstránil výšiny, roztrieskal modlárske sochy, vysekal háje a roztĺkol medeného hada, ktorého bol spravil Mojžiš; lebo až do tých dní mu kadili synovia Izraelovi kadivo, a nazval ho Nechuštánom .
1Kr 16:31 - A stalo sa, jako keby mu to bolo bývalo ešte málo chodiť v hriechoch Jeroboáma, syna Nebátovho, že si vzal za ženu Jezábeľ, dcéru Etbála, sidonského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu.

Verš 4
A vystavil oltáre v dome Hospodinovom, o ktorom povedal Hospodin: V Jeruzaleme položím svoje meno.
Jer 32:34 - A nastaväli svojich hnusôb v dome, nad ktorým bolo menované moje meno, aby ho zanečistili.
Dt 12:5 - Ale na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, váš Bôh, zo všetkých vašich pokolení, aby tam položil svoje meno, tam, kde bude bývať, budete ho hľadať, a ta prijdeš.
Dt 12:11 - vtedy na to miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, váš Bôh, nato, aby tam prebývalo jeho meno, budete donášať všetko to, čo vám ja prikazujem, svoje zápalné obeti a svoje bitné obeti, svoje desatiny a obeť pozdvihnutia svojej ruky jako i všetko najlepšie svojich sľubov, ktoré sľúbite Hospodinovi.
1Sam 7:13 - A Filištíni boli zohnutí, ani neprišli viacej na územie Izraelovo. A ruka Hospodinova bola proti Filištínom po všetky dni Samuelove.
1Kr 8:29 - aby boly tvoje oči otvorené na tento dom noc i deň, na miesto, o ktorom si povedal: Nechže je moje meno tam, aby si vyslýchal modlitbu, ktorú sa bude modliť tvoj služobník na tomto mieste.
2Krn 7:12 - Potom sa ukázal Hospodin Šalamúnovi vnoci a riekol mu: Počul som tvoju modlitbu a vyvolil som si toto miesto sebe za dom bitnej obeti.
Ž 132:13 - Lebo Hospodin si vyvolil Sion, oň si žiada za svoj príbytok, ako povedal:
Jer 32:34 - A nastaväli svojich hnusôb v dome, nad ktorým bolo menované moje meno, aby ho zanečistili.

Verš 7
K tomu ešte postavil aj rytinu hája, ktorú spravil, v dome, o ktorom povedal Hospodin Dávidovi a Šalamúnovi, jeho synovi: V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zpomedzi všetkých pokolení Izraelových, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky.
2Sam 7:10 - A ustanovil som svojmu ľudu, Izraelovi, miesto a zasadil som ho tak, že býva na svojom vlastnom mieste a nebude sa viacej triasť pred svojimi nepriateľmi, ani ho už nebudú trápiť synovia neprávosti jako tam prv,
1Kr 8:16 - Po celý čas od toho dňa, ktorého som vyviedol svoj ľud Izraela z Egypta, nevyvolil som si niktorého mesta z niktorého pokolenia Izraelovho vystaviť dom, aby tam bolo moje meno, ale som si vyvolil Dávida, aby bol nad mojím ľudom Izraelom.
1Kr 8:29 - aby boly tvoje oči otvorené na tento dom noc i deň, na miesto, o ktorom si povedal: Nechže je moje meno tam, aby si vyslýchal modlitbu, ktorú sa bude modliť tvoj služobník na tomto mieste.
1Kr 9:3 - a Hospodin mu riekol: Počul som tvoju modlitbu a tvoju pokornú prosbu, ktorú si prosil predo mnou: posvätil som tento dom, ktorý si vystavil, aby som tam položil svoje meno, a aby tam bolo až na veky, a moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni.
2Kr 23:27 - Preto povedal Hospodin: I Júdu odstránim zpred svojej tvári, jako som odstránil Izraela, a zavrhnem toto mesto, ktoré som bol vyvolil, Jeruzalem, i dom, o ktorom som povedal: Moje meno tam bude.

Verš 11
Pretože páchal Manasses, judský kráľ, tie ohavnosti a robil horšie od všetkého toho, čo robili Amoreji, ktorí boli pred ním, a spôsobil to, aby hrešil i Júda, svojimi ukydanými bohy,
Jer 15:4 - A vydám ich za postrk všetkým kráľovstvám zeme pre Manassesa, syna Ezechiášovho, judského kráľa, za to, čo popáchal v Jeruzaleme.

Verš 18
A tak ľahol Manasses a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v zahrade svojho domu, v zahrade Uzu, a kraľoval Amon, jeho syn, miesto neho.
2Krn 33:20 - A tak ľahol Manasses a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v jeho dome. A kraľoval Amon, jeho syn, miesto neho.

Verš 26
A pochovali ho v jeho hrobe, v zahrade Uzu. A kraľoval Joziáš, jeho syn, miesto neho.
Mt 1:10 - Ezechiáš splodil Manassesa; Manasses splodil Amona; Amon splodil Joziáša;

2Kr 21,3 - Pozri 1 Kr 14,15; 16,32. – O nebeskom vojsku pozri 17,16.

2Kr 21,6 - Pozri 16,3; 1 Sam 28,7.

2Kr 21,12 - Porov. 1 Sam 3,11.

2Kr 21,15 - Až po dnešný deň – porov. pozn. 14,7.

2Kr 21,18 - O Ozovej záhrade, kde Manassesa pochovali, nevieme nič bližšieho. Zvláštne je, že v kráľovskej hrobke po Ezechiášovi nepochovali viac ani jedného kráľa. Možno, že už bola preplnená. – Podľa 2 Krn 33,11 sa Manasses dostal do asýrskeho zajatia, ale neskoršie ho Asýrčania prepustili domov.