výhody registrácie

2. kniha kráľov


Obsah druhej knihy kráľov

 

2Kr 1Ochoziáš prepadol cez mreže hornej izby, zranil sa a poslal poslov, aby sa dopytovali boha Belzebuba, či sa uzdraví. Pán poslal Eliáša naproti poslom s odkazom, že či už nieto v Izraeli Boha, že sa idú dopytovať Belzebuba? Odkázal kráľovi, že už nevstane z lôžka a zomrie. Posli sa vrátili a povedali to kráľovi a on spoznal, že mu to odkazuje Eliáš. Poslal za ním 50 mužov keď Eliáš práve sedel na temene vrchu a zoslal oheň z neba na päťdesiatich a potom aj na ďalších päťdesiatich. Kráľ poslal aj tretích, no ten päťdesiatnik kľačiac na kolenách prosil Eliáša o zľutovanie. Eliáš zostúpil s ním ku kráľovi, zopakoval mu posolstvo a kráľ zomrel. Po ňom sa stal kráľom jeho brat Joram.
2Kr 2Pán chcel vziať Eliáša vo víchrici do neba. Eliáš povedal Elizeovi, že musí odísť do Galgaly a aby ostal, no Elizeus ho neopustil a šli spolu. Chcel ho nechať aj druhý raz, lebo ho Pán poslal do Jericha, no Elizeus šiel s ním. To isté sa opakovalo na ceste k Jordánu, tak išli aj s päťdesiatimi mužmi prorockých synov. Eliáš udrel svojim plášťom po Jordáne, vody sa rozostúpili a oni prešli suchou nohou. Eliáš sa ho pýtal, čo mu má splniť, kým odíde. Elizeus ho pýtal, aby bol na ňom dvojnásobne jeho duch. Odpovedal mu, že ak ho uvidí, ako bude od neho vzatý, stane sa mu tak. Ako išli, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba. Elizeus si roztrhol odev na dva kusy, zodvihol Eliášov plášť a udrel vody Jordána, ktoré sa rozostúpili. Prorockí synovia sa mu uklonili a chceli ísť hľadať Eliáša, no on ich nechcel poslať, ale napokon ho márne hľadali tri dni. Obyvateľom mesta soľou ozdravil vodný prameň. Ako šiel, chlapci sa mu posmievali, že je plešivec a on ich preklial v Pánovom mene. Nato vyšli z hory dve medvedice a roztrhali 42 chlapcov. Odtiaľ odišiel na vrch Karmel a stadiaľ do Samárie.
2Kr 3Achabov syn Joram sa stal kráľom nad Izraelom a robil, čo sa Pánovi nepáči, hoci odstránil Bálove pomníky. Moabský kráľ Mesa dodával Izraelu ovce a vlnu, no po Achabovej smrti odpadol od Izraela. Preto sa izraelský kráľ Joram, júdsky kráľ Jozafat a edomský kráľ vytiahli proti moabskému kráľovi, no cestou cez púšť im po siedmych dňoch došla voda a oni hľadali proroka, aby sa u neho dopytovali. Elizeus povedal, aby vykopali jamy, že tie sa naplnia vodou a aj Moabčanov porazia. Ráno sa od Edomu privalila voda, ktorá vo vychádzajúcom slnku vyzerala ako krv. Izraeliti bili Moabčanov, ktorí utekali pred nimi. Mestá spustošili, pramene zasypali, úrodné stromy vyťali. Keď moabský kráľ videl, že ho premohli, obetoval na múre svojho prvorodeného syna a vtedy vypukol proti Izraelu veľký hnev, takže sa vrátili do svojej krajiny.
2Kr 4Jedna žena sa obrátila na Elizea, že jej zomrel manžel a veriteľ prišiel vziať jej synov za otrokov. V dome mala len krčah oleja. Elizeus jej kázal, aby si od susediek požičala veľa nádob. Začala nelievať do tých nádob olej a naplnila všetky, potom ich predala a vyplatila veriteľa. Keď chodieval cez Sunam, zakaždým sa zastavil pri jednej žene, aby si zajedol. Dokonca mu prichystali izbičku. Pýtal sa, čo môže pre ňu urobiť. Boli starí a nemali syna, tak jej povedal, že o rok bude mať syna a tak sa aj stalo. Keď chlapec dorástol, raz išiel za otcom na pole a nariekal, že ho bolí hlava. Vrátil sa k matke a zomrel. Matka sa na oslici vybrala na Karmel za Božím mužom -Elizeom. Jeho sluha Giezi chlapcovi položil na tvár Elizeovu palicu, no chlapec sa neprebral. Elizeus sa modlil k Pánovi a ľahol si na chlapca a rozohrial ho. Chlapec sedem ráz kýchol a otvoril oči. Raz varili jedlo a nevedomky do neho dali divé uhorky. Keď začali pokrm jesť, začali volať, že smrť je v hrnci. Elizeus vysypal do hrnca múku a jedlo viac nebolo škodlivé. Akýsi človek mu doniesol 20 chlebíkov a nasýtili 100 chlapov a ešte zvýšilo, podľa Pánovho slova, ako vravel Elizeus.
2Kr 5Vojenský veliteľ aramejského kráľa Náman bol malomocný. Aramejskí koristníci zajali z Izraela malé dievča, ktoré sa dostalo do služby k Námanovej žene a hovorilo, že prorok v Samárii by ho určite zbavil malomocenstva. Aramejský kráľ teda poslal Námana aj so sprievodným listom a darmi k izraelskému kráľovi s prosbou, aby ho vyliečil. Izraelský kráľ si roztrhol rúcho a nevedel mu pomôcť. Dopočul sa o tom Elizeus a zavolal k sebe Námana. Kázal mu, aby sa sedem krát okúpal v Jordáne a bude čistý, no on odmietol. Až na dohovor jeho sluhov tak urobil a naozaj ozdravel. Chcel ho za to obdarovať, no Elizeus to odmietol. Náman si vypýtal zeme, koľko unesú dve mulice, lebo už neprinesie obetu iným bohom, iba Pánovi. Elizeov sluha Giezi sa rozbehol za Námanom a pýtal od neho striebro, ktoré potom schoval v dome. Elizeus mu povedal, že si ho môže nechať, ale malomocenstvo bude naveky na ňom i jeho potomstve.
2Kr 6Prorockí synovia sa vybrali spolu s Elizeom k Jordánu, aby tam povytínali stromy na stavbu obydlia. Ako ktorýsi rúbal, odpadlo mu železo do vody. Boží muž odťal kus dreva, hodil ho do vody na to miesto a železo vyplávalo. Aramejský kráľ viedol s Izraelom vojnu a išli táboriť na istom mieste. Elizeus varoval izraelského kráľa a on to miesto dal pozorovať. Aramejský kráľ sa nad tým rozčuľoval a povedali mu, že to bol Elizeus. V noci obkľúčili mesto a Elizeus sa modlil, aby ich Pán zasiahol slepotou. Potom ich všetkých zaviedol do Samárie k izraelskému kráľovi, ktorý ich chcel postínať. Na Elizeovo slovo ich pohostili a poslali späť . Už viac neprišli do izraelskej krajiny. Aramejský kráľ Benadad obliehal Samáriu tak dlho, až tam vypukol veľký hlad. Raz sa izraelský kráľ prechádzal po múre a akási žena naň volala o pomoc, lebo sa s druhou ženou dohodli, že zjedia jej syna a keď mali zjesť syna druhej ženy, tá ho schovala. Keď to kráľ počul, roztrhol si odev a chcel dať sťať Elizeovi hlavu. Elizeus sedel so staršími, keď k nemu zostupoval kráľ hovoriac, že nešťastie prišlo od Pána, ako má v neho ešte dôverovať.
2Kr 7Elizeus povedal, že zajtra bude pri bráne múka a jačmeň. Kráľovmu pobočníkovi povedal, že to uvidí, ale jesť z toho nebude. Pri vchode do brány sa zdržovali štyria malomocní, ktorí si povedali, že aj tak zomrú, tak teda išli do tábora Aramejčanov. Ale keď tam prišli, zbadali, že v tábore niet nikoho. Pán spôsobil, že tábor Aramejčanov počul hrkot vozov a dupot koní. Mysleli si, že proti nim najali Hetejcov a Egypťanov a preto z tábora všetci ušli za prítmia. Zanechali tam celý tábor. Malomocní to oznámili svojmu kráľovi a ten tam poslal vozy s koňmi, aby to pozreli. Nato národ vyšiel a vyraboval tábor, takže sa splnilo Pánovo slovo. Kráľ postavil pobočníka do brány, no ľud ho pošliapal a zomrel.
2Kr 8Žena, ktorej Elizeus vzkriesil syna, na jeho slovo odišla bývať do krajiny Filištíncov, lebo v krajine nastal hlad na sedem rokov. Po siedmych rokoch práve rozprával Giezi kráľovi, ako Elizeus vzkriesil syna ženy, keď vtom vošla táto žena, aby sa domáhala svojho domu a poľa. Všetko mu porozprávala a kráľ prikázal, aby jej všetko vrátili. Aramejský kráľ Benadad ochorel a Elizeus prichádzal do Damasku. Kráľ mu poslal naproti Hazaela aj s množstvom darov, aby sa dopytoval, či sa uzdraví. Elizeus povedal, že sa uzdraví, ale zomrie a začal plakať, lebo videl Hazaela ako aramejského kráľa ako vypaľuje a zabíja Izraelitov. Vrátil sa a povedal kráľovi, že sa uzdraví a na druhý deň zomrel. Namiesto neho sa stal kráľom Hazael. Júdskym kráľom sa stal 32-ročný Joram a robil, čo sa nepáči Pánovi. Edomsko sa vymanilo spod nadvlády Júdska a Joramov útok to nezmenil. Joram zomrel a po ňom nastúpil na trón jeho 22-ročný syn Ochoziáš a robil, čo sa nepáči Pánovi. S Achabovým synom Joramom bojoval proti Hazaelovi, ale Aramejci Jorama porazili. Kráľ Joram sa vrátil do Jezraelu, aby si vyliečil rany z vojny a Joramov syn Ochoziáš ho tam prišiel pozrieť.
2Kr 9Elizeus poslal jedného prorockého syna, aby šiel do Ramotu za Jehuom a aby ho olejom pomazal za kráľa nad Izraelom a hneď odtiaľ bežal. Keď tam došiel, práve zasadali velitelia vojsk. Pomazal ho so slovami, že porazí dom svojho pána Achaba. Potom utiekol. Keď o tom povedal ostatným, položili mu svoje plášte pod nohy a volali: „Jehu je kráľom“. Jehu sadol na voz a so zástupom šiel do Jezraelu. Keď Joram uvidel zástup, poslal jazdca v ústrety, no on sa pripojil k zástupu. Takisto sa k nim pripojil aj druhý jazdec. Nato Joram a Ochoziáš vyšli Jehuovi vo vozoch naproti. Jehu sa opýtal Jorama, či ešte trvajú smilstvá a čarodejstvá jeho matky Jezabel. Joram sa dal na útek, no Jehu ho zastrelil kušou a hodili ho na ostredok Nabota. Keď to videl Ochoziáš, dal sa na útek, no poranili ho a on zomrel. Jehu prišiel do Jezraelu a keď vstupoval do brány, Jezabel pozerala von oknom. Komorníci ju na Jehuov príkaz zhodili a kone ju pošliapali. Keď ju pochovávali, našli z nej iba lebku a končatiny. Tak sa splnilo Pánovo slovo, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša.
2Kr 10Achab mal v Samárii 70 synov a Jehu poslal list predstaveným mesta, v ktorom ich vyzval, aby na trón posadili najudatnejšieho z nich a aby bojoval za dom svojho pána. Oni sa naľakali a poslali mu odkaz, že sú mu podriadení, neustanovia nikoho za kráľa a urobia tak, ako on sám uzná za dobré. V druhom liste ich teda vyzval, aby mu priniesli hlavy kráľovských synov. Oni im postínali hlavy a doniesli v košoch Jehuovi. Potom ešte pobil tých, čo ostali z Achabovho domu a tak sa splnilo Eliášovo proroctvo. Cestou do Samárie stretol Ochoziášových bratov, ako išli pozdraviť kráľovských synov. Všetkých 42 mužov namieste pozabíjali. Odtiaľ stretol Jonadaba, s ktorým šiel na voze a pozabíjal ešte tých, čo ostali po Achabovi. Jehu vyhlásil, že bude veľké zhromaždenie na počesť Bála a zvolal úplne všetkých Bálových ctiteľov do Bálovho chrámu, obliekol im rúcha a dal ich všetkých pobiť. Pomníky spálili a z Bálovho chrámu urobili záchod. Za toto Pán prisľúbil Jehuovi trón po štyri pokolenia. Jehu sa však nevzdal zlatých teliec, ktoré boli v Beteli a Dane. V tých dňoch sa Pán začal hnevať na Izraelitov a Hazael ich bil po celom území. Jehu zomrel.
2Kr 11Keď Ochoziášova matka Atalia videla, že jej syn zomrel, vzala sa a vyvraždila celý kráľovský rod. Ochoziášova sestra schovala Ochoziášovho syna Joasa na šesť rokov, kým panovala Atalia. Kňaz Jojada dal strážiť kráľovho syna a vyhlásili ho za kráľa. Ataliu vyviedli von a zabili. Zbúrali Bálov chrám a Bálovho kňaza zabili. Joas začal kraľovať ako sedemročný.
2Kr 12Joas pod vedením kňaza Jojadu robil, čo sa páči Pánovi, ale na výšinách stále obetovali a pálili tymian. Peniaze, ktoré sa vybrali v chrámoch si mohli nechať, no mali sami opravovať poruchy na chráme, ale neopravovali. Jojada vzal debnu, urobil do nej dieru a postavil ju k oltáru. Dnu dávali peniaze, ktoré ľudia prinášali a potom z nich platili tesárov a majstrov, ktorí opravovali chrám. Peniaze z obetí za vinu a hriech nešli na Pánov chrám, ale nechávali si ich kňazi. Aramejský kráľ dobyl Gét a strojil sa ísť proti Jeruzalemu, ale Joas mu poslal všetko zlato z chrámu a paláca. Nato Hazael odtiahol od Jeruzalema. Joasa zabili jeho sluhovia a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amasiáš.
2Kr 13Nad Izraelom sa stal kráľom Joachaz a robil, čo sa Pánovi nepáči a preto ich pán vydal do ruky aramejského kráľa Hazaela a jeho szna Benadada. Joachazovi ostalo po bojoch len maličké vojsko. Zomrel a po ňom nastúpil na trón jeho syn Joas a robil, čo sa Pánovi nepáči. Pochovali ho v Samárii a po ňom kraľoval Jeroboam. Elizeus ležal chorý a Joas nad ním plakal. Kázal kráľovi, aby vystrelil šíp z okna, to ako proroctvo, že porazí Aramejsko. Potom mu kázal, aby udieral šípmi a kráľ udrel tri razy o zem. Nato sa naňho nahneval, že udrel len tri razy, lebo iba tri razy ich porazí. Potom Elizeus zomrel a pochovali ho. Keď raz pochovávali akéhosi muža, zazreli lupičov a hodili ho na Elizeove kosti a on ožil. Hazael utlačoval Izrael a keď zomrel, nastúpil po ňom jeho syn Benadad. Joas ho tri razy porazil a získal späť mestá.
2Kr 14Júdsky kráľ Amasiáš robil, čo sa páči Pánovi okrem výšin. Pobil svojich sluhov, ktorí zavraždili jeho otca, ale ich synov nechal na žive podľa Mojžišovho zákona. Porazil 10000 Edomčanov v Soľnom údolí. Amasiáš poslal izraelskému kráľovi Joasovi odkaz, aby sa stretli, no on odmietol. Joas tiahol nahor, stretli sa a Amasiáš bol porazený pri Betsamese. Joas ho chytil, zaviedol do Jeruzalema, zrúcal múr Efraimskej brány, zobral všetko zlato a vrátil sa do Samárie. Keď zomrel, nastúpil po ňom jeho syn Jeroboam. Amasiáš žil ešte pätnásť rokov. V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisahanie, ušiel do Lachisa, ale tam ho zabili. Jeho syna, ktorý mal šestnásť rokov ustanovili za kráľa. Izraelský kráľ Jeroboam robil, čo sa nepáči Pánovi a dobyl zasa územie až po More púšte. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Zachariáš.
2Kr 15V dvadsiatom siedmom roku izraelského kráľa Jeroboama sa nad Júdom stal kráľom šestnásťročný Azariáš, Amasiášov syn. Robil, čo sa páči Pánovi, okrem výšin. Boh ranil kráľa malomocenstvom. Jeho syn Joatam spravoval krajinu a po kráľovej smrti nastúpil namiesto neho. Nad Izraelom sa stal kráľom Zachariáš a robil, čo sa nepáči Pánovi. Selum ho zabil, stal sa namiesto neho kráľom a kraľoval jeden mesiac. Pritiahol Manahem, zabil ho a stal sa namiesto neho kráľom. Keď mu nechceli otvoriť v Tapuachu, celý ho spustošil. Robil čo sa Pánovi nepáči. Asýrskemu kráľovi Fúlovi dal tisíc hrivien striebra, aby mu pomohol udržať si moc. Po ňom nastúpil na trón jeho syn Fakeiáš a robil, čo sa Pánovi nepáči. Sprisahal sa proti nemu Pekach, zabil ho a stal sa namiesto neho kráľom. Robil, čo sa Pánovi nepáči. Pritiahol asýrsky kráľ Tiglatpilésar, zaujal celé územie Neftaliho a odviedol ich do zajatia. Proti Pekachovi zosnoval sprisahanie Osé a stal sa namiesto neho kráľom. Nad Júdom sa stal kráľom Joatam a robil, čo sa Pánovi páči, okrem výšin. Zomrel a namiesto neho sa stal kráľom jeho dvadsaťročný syn Achaz.
2Kr 16Nerobil, čo sa páči Pánovi. Obetoval na výšinách a pálil tymian. Aramejský kráľ Rasin a izraelský kráľ Pekach vyšli do boja proti Achazovi, ktorý však poslal striebro asýrskemu kráľovi Tiglatpilésarovi a on vyrazil proti Damasku, zaujal ho a Rasina zabil. Achaz dal postaviť oltár a kráľ na ňom obetoval celopal. Dal polámať ryté podstavce a odstrániť z nich nádoby. Aj more zložil z kovových býkov a položil ho na podlahu. Po jeho smrti sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš.
2Kr 17Izraelský kráľ Osé robil, čo sa Pánovi nepáči, nie však natoľko, ako králi pred ním. Asýrsky kráľ Salmanassar vytiahol proti nemu a Osé sa stal jeho poddaným a platil mu poplatok. Osé poslal poslov ku kráľovi Egypta Suovi a neposlal každoročný poplatok, tak ho asýrsky kráľ uvrhol do žalára, tri roky obliehal Samáriu a Izraelitov odviedol do zajatia. Izraeliti sa prehrešili proti Pánovi, lebo uctievali cudzích bohov a posatavali si výšiny a pomníky. Slúžili modlám a pálili tymian. Pán varoval Izrael a Júdu prostredníctvom prorokov, no oni sa zatvrdili a neposlúchli. Urobili si dve liate teľce a ašery, zaoberali sa čarodejníctvom a veštením. Pán sa rozhneval a odstránil Izrael, okrem kmeňa Júdu. Vydával ich do rúk lupičov. Asýrsky kráľ priviedol do miest Samárie ľudí z okolitých miest namiesto Izraelitov. Nepreukazovali Pánovi úctu a preto na nich prišli levy a zabíjali ich. Dali zavolať jedného z kňazov, aby im ukázal, ako uctievať Pána, no oni si narobili vlastných bohov. Uctievali aj Pána, no aj svojich bohov a tak robia až po dnešný deň.
2Kr 18Ezechiáš sa stal kráľom, keď mal dvadsaťpäť rokov a robil, čo sa Pánovi páči. Odstránil výšiny, zrúcal pomníky, povytínal ašery. Vzoprel sa asýrskemu kráľovi a porazil Filištíncov až po Gazu. Asýrsky kráľ dobyl Samáriu a odviedol Izraelitov do zajatia. Neskôr Sennacherib dobyl aj opevnené Júdske mestá. Echeziáš mu poslal striebro a zlato z Pánovho chrámu, no asýrsky kráľ poslal k nemu oddiel hovoriac, že nech sa nespoliehajú na Pána, ktorý by ich ochránil.
2Kr 19Keď to Ezechiáš počul, roztrhol si rúcho, obliekol si vrecovinu a šiel do Pánovho chrámu. Správcu domu Eliakima, pisára Sobnu a starších z kňazov poslal poobliekaných do vrecoviny k prorokovi Izaiášovi a rozpovedali mu o rabsakeho vyhrážkach. Izaiáš odkázal, nech sa neboja tých rečí. Ezechiáš sa modlil v chráme k Pánovi a Izaiáš mu odkázal, že Pán vypočul jeho modlitbu, že asýrsky kráľ nevkročí do tohto mesta. V tú noc Pánov anjel zabil v asýrskom tábore 175000 mužov a nato odtiahli. Keď sa asýrsky kráľ raz klaňal v dome svojho boha, jeho vlastní synovia ho zabili mečom. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asarhadon.
2Kr 20Ezechiáš raz ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš a povedal mu, nech si usporiada dom, lebo zomrie. Nato sa Ezechiáš obrátil k stene a modlil sa k Pánovi až sa nahlas rozplakal. Izaiáš sa vrátil a povedal, že Pán počul jeho modlitbu a uzdraví ho pridajúc mu pätnásť rokov k životu. Prisľúbil mu, že jeho aj celé mesto vyslobodí z ruky asýrskeho kráľa. Ako znamenie žiadal, nech sa tôňa vráti o 10 stupňov nazad, a tak sa aj stalo. Babylonský kráľ poslal písmo a dary Ezechiášovi a on im poukazoval všetko, aj pokladnice. Nato mu Izaiáš prorokoval, že prídu dni, keď to všetko odnesú do Babylonu aj s jeho synmi. Ezechiáš zomrel a po ňom kraľoval nad Júdom jeho dvanásťročný syn Manasses.
2Kr 21Manasses robil, čo sa Pánovi nepáči. Zasa postavil výšiny, oltáre Bálovi aj Ašeru. Zaoberal sa veštením a čarodejníctvom. Pán hovoril prostredníctvom prorokov, že ich vydá do rúk nepriateľa. Keď zomrel, pochovali ho v záhrade jeho domu a po ňom dva roky kraľoval jeho dvadsaťdvaročný syn Amon a robil tiež, čo sa Pánovi nepáči. Sluhovia sa sprisahali proti nemu a zabili ho v jeho dome, ale vidiecky ľud pobil všetkých sprisahancov a na kráľovský trón dosadili jeho osemročného syna Joziáša.
2Kr 22Joziáš kraľoval tridsaťjeden rokov a robil, čo sa Pánovi páči. Raz poslal pisára k veľkňazovi Helkiášovi, aby peniaze z chrámovej pokladnice dali dielovedúcim, čo opravovali chrám a on poslal späť kráľovi knihu zákona. Keď z nej čítali kráľovi, roztrhol si rúcho a poslal, aby sa dopytovali na obsah knihy, pretože je veľký Pánov hnev, lebo otcovia nepočuli slová tejto knihy. Išli k prorokyni Holde, ktorá povedala, že Pán privedie nešťastie pre ich hriechy, ale pretože sa kráľ pokoril, on to neuvidí a zomrie v pokoji.
2Kr 23Kráľ dal zhromaždiť všetkých starších, prečítal z nájdenej knihy a všetok ľud sa pripojil ku zmluve, že budú zachovávať Pánove príkazy. Z Pánovho chrámu odstránili všetko náradie urobené pre Bála a Ašeru. Odstránil modlárskych kňazov, poškvrnil výšiny, polámal pomníky a povytínal ašery. Kosti Božieho muža, čo to všetko prorokoval, však nechal na pokoji. Na kráľov príkaz slávili Veľkú noc. Ale Pán neupustil od hnevu pre všetko popudzovanie, ktorým ho dráždil Manasses. Keď egyptský faraón tiahol proti asýrskemu kráľovi, tak Joziáša zabil. Vidiecky ľud potom pomazal jeho dvadsaťtriročného syna Joachaza za kráľa. Tri mesiace kraľoval v Jeruzaleme a robil, čo sa Pánovi nepáči. Faraón ho spútal a ustanovil namiesto neho jeho dvadsaťpäťročného brata Eliakima a zmenil mu meno na Joakim. Joachaza odviedol do Egypta, kde aj zomrel. Joakim odovzdával faraónovi striebro a zlato. Kraľoval jedenásť rokov a robil, čo sa Pánovi nepáči.
2Kr 24Za Jokaimovho kraľovania pritiahol babylonský kráľ Nabuchodonozor, ktorému bol tri roky poddaný a potom sa proti nemu vzbúril. Vtedy Pán poslal proti nemu koristníkov, aby ho zničili podľa Pánovho slova pre hriechy Manasessa. Jokaim zomrel a po ňom nastúpil na trón na tri mesiace jeho osemnásťročný syn Joachin. Všetko od Egypta až po rieku Eufrat zaujal babylonský kráľ. Robil, čo sa Pánovi nepáči. Nabuchodonozor obkľúčil Jeruzalem, vyraboval ho a Joachina s celým Jeruzalemom odviedol do zajatia. Ostal iba chudobný vidiecky ľud. Namiesto neho ustanovil za kráľa jeho 21-ročného strýca Mataniáša a zmenil mu meno na Sedekiáš. Kraľoval 11 rokov a robil, čo sa Pánovi nepáči a napokon sa vzbúril proti babylonskému kráľovi.
2Kr 25Babylonský kráľ Nabuchodonozor prišiel so svojim vojskom a obliehal Jeruzalem. V meste sa rozmohol hlad. V noci ušli všetci bojovníci z mesta. Chaldejskí bojovníci však zajali kráľa Sedekiáša a pred očami mu zabili jeho synov. Napokon ho oslepili a zaviedli do zajatia. Podpálili Pánov chrám, kráľovský palác a všetky veľké domy. Všetkých odviedli do zajatia, ostali iba niektorí z chudobného ľudu. Kovové stĺpy a kovové more s podstavcami polámali a odniesli. Ostatné kovové predmety zobral veliteľ telesnej stráže a kňazov zajal. Nad tými, čo ostali v Jeruzaleme, ustanovil Nabuchodonozor správcu Godoliáša. Raz prišiel s desiatimi mužmi Izmael a zabil ho. Potom ušli aj s ľudom do Egypta, lebo sa báli Chaldejcov. V 37 roku zajatia júdskeho kráľa Joachina sa stal babylonským kráľom Evil Merodach a omilostil Joachina. Vyviedol ho zo žalára a jedol s ním po všetky dni svojho života.

 

up