výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kr 8, 1-29

1 Elízeus povedal žene, ktorej vzkriesil syna: Vstaň a choď i so svojou domácnosťou bývať do cudziny, kde budeš môcť, lebo Hospodin privolal hlad. Ten prichádza do krajiny na sedem rokov. 2 Žena teda vstala; urobila podľa slov Božieho muža. Odišla aj so svojou domácnosťou a zdržovala sa ako cudzinka sedem rokov v krajine Filištíncov. 3 Po siedmich rokoch sa žena vrátila z krajiny Filištíncov a vybrala sa ku kráľovi dožadovať sa pomoci ohľadom svojho domu a poľa. 4 Kráľ sa práve zhováral so sluhom Božieho muža Gécházím. Žiadal ho: Nože mi porozprávaj o všetkých veľkých činoch, ktoré Elízeus vykonal. 5 Keď rozprával kráľovi, ako vzkriesil mŕtveho, vstúpila žena, ktorej syna vzkriesil, dovolávať sa svojho domu a svojho poľa. Vtom povedal Géchází: Pane môj, kráľ, toto je tá žena a toto je jej syn, ktorého Elízeus vzkriesil. 6 Kráľ sa opýtal ženy a ona mu to vyrozprávala. Potom jej dal kráľ jedného dvorana a rozkázal: Vráť všetko, čo bolo jej, aj so všetkými výnosmi poľa odo dňa, keď opustila krajinu, až doteraz. 7 Potom prišiel Elízeus do Damasku. Sýrsky kráľ Benhadad bol chorý, keď mu oznámili: Boží muž prišiel až sem. 8 Kráľ rozkázal Chazáélovi: Vezmi do ruky dar, choď v ústrety Božiemu mužovi a opýtaj sa prostredníctvom neho Hospodina, či sa uzdravím z tejto choroby. 9 Chazáél mu šiel v ústrety. Vzal so sebou dar, všetko, čo bolo vzácne v Damasku, čo sa dalo naložiť na štyridsať tiav. Keď došiel, zastavil sa pred ním so slovami: Tvoj syn, sýrsky kráľ Benhadad, ma posiela k tebe s dotazom: Uzdravím sa z tejto choroby? 10 Elízeus mu povedal: Choď a povedz mu: Áno, uzdravíš sa. Hospodin mi však ukázal, že určite zomrie. 11 Nato mu tvár strnula, dlho sa naň zadíval a Boží muž sa rozplakal. 12 Chazáél sa opýtal: Prečo plačeš? Odvetil: Preto, lebo viem, čo všetko zlé vykonáš Izraelcom. Ich pevnosti vypáliš, ich mládencov pobiješ mečom, ich nemluvňatá porozrážaš, ich tehotné ženy rozpáraš. 13 Chazáél odporoval: Či je tvoj služobník pes, že by sa dopustil takých veľkých vecí? Elízeus tvrdil: Hospodin mi vyjavil, že budeš sýrskym kráľom. 14 Nato odišiel od Elízea. Keď prišiel k svojmu pánovi, ten sa opýtal: Čo ti povedal Elízeus? Odvetil: Povedal, že sa určite uzdravíš. 15 Na druhý deň vzal prikrývku, namočil ju vo vode a prestrel mu ju na tvár, takže zomrel. Namiesto neho sa stal kráľom Chazáél. 16 V piatom roku Jóráma, syna izraelského kráľa Achába, keď Jóšáfát bol judským kráľom, kráľom sa stal judský kráľ Jehórám, syn Jóšáfátov. 17 Keď sa stal kráľom, mal tridsaťdva rokov, a osem rokov kraľoval v Jeruzaleme. 18 Chodil po cestách izraelských kráľov, ako to robil Achábov dom. Mal totiž za manželku Achábovu dcéru. Robil to, čo sa Hospodinovi nepáči, 19 ale Hospodin nechcel vyhladiť Júdu kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi, ktorému zasľúbil, že jemu i jeho synom dá svetlo po všetky časy. 20 Za jeho čias sa Edómci vymanili z judského područia a ustanovili si kráľa. 21 Vtedy Jehórám prešiel do Cáíru a všetky vojnové vozy s ním. V noci vstal i s veliteľmi vojnových vozov a porazil Edómcov, ktorí ho obkľúčili; ľud utiekol do svojich stanov. 22 Tak sa vymanil Edóm z judského područia až do tohto dňa. V tom čase odpadla aj Libna. 23 Ostatné Jehórámove činy, ako aj všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 24 Keď Jehórám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k jeho otcom v meste Dávidovom. Po ňom sa kráľom stal jeho syn Achazja. 25 V dvanástom roku izraelského kráľa Jóráma, syna Achabovho, kráľom sa stal judský kráľ Achazja, syn Jehórámov. 26 Achazja mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Atalja, dcéra izraelského kráľa Omrího. 27 Chodil po cestách domu Achábovho a konal to, čo sa nepáči Hospodinovi, ako dom Achábov; bol totiž zaťom Achábovho domu. 28 Šiel aj do boja s Jórámom, synom Achábovým, proti sýrskemu kráľovi Chazáélovi pri Rámót-Gileáde. Sýrčania vtedy poranili Jóráma. 29 Kráľ Jórám sa vrátil do Jezreelu liečiť sa z rán, ktoré mu spôsobili Sýrčania pri Ráme v boji so sýrskym kráľom Chazáélom. Achazja, syn judského kráľa Jehóráma, zišiel navštíviť Achábovho syna Jóráma do Jezreelu, lebo bol chorý.

2Kr 8, 1-29

Verš 1
Elízeus povedal žene, ktorej vzkriesil syna: Vstaň a choď i so svojou domácnosťou bývať do cudziny, kde budeš môcť, lebo Hospodin privolal hlad. Ten prichádza do krajiny na sedem rokov.
2Kr 4:34 - Potom vystúpil hore, ľahol si na dieťa, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Keď sa k nemu skláňal, telo dieťaťa sa za hrialo.

Verš 8
Kráľ rozkázal Chazáélovi: Vezmi do ruky dar, choď v ústrety Božiemu mužovi a opýtaj sa prostredníctvom neho Hospodina, či sa uzdravím z tejto choroby.
1Kr 14:2 - Vtedy povedal Járobeám svojej žene: Vyber sa a preobleč, aby nepoznali, že si Járobeámova žena, a choď do Šíla. Tam je prorok Achija. Ten mi povedal, že budem kráľom nad týmto ľudom.
2Kr 1:2 - Raz Achazja vypadol cez mreže svojej hornej izby v Samárii a ochorel. Vtedy poslal poslov a prikázal im: Choďte sa opýtať ekrónskeho boha Baalzebúba, či sa uzdravím z tejto choroby.

Verš 12
Chazáél sa opýtal: Prečo plačeš? Odvetil: Preto, lebo viem, čo všetko zlé vykonáš Izraelcom. Ich pevnosti vypáliš, ich mládencov pobiješ mečom, ich nemluvňatá porozrážaš, ich tehotné ženy rozpáraš.
2Kr 10:32 - V tých dňoch začal Hospodin okypťovať Izrael a Chazáél ho porážal na celom pomedzí Izraela,
2Kr 12:17 - Peniaze na obeť za vinu a peniaze na obete za hriechy sa neodvádzali do domu Hospodinovho; patrili kňazom.
2Kr 13:7 - Joácházovi neostalo z ľudu len päťdesiat jazdcov, desať vojnových vozov a desaťtisíc pešiakov, lebo sýrsky kráľ ich zničil a obrátil ich na prach ako pri mlátení.

Verš 16
V piatom roku Jóráma, syna izraelského kráľa Achába, keď Jóšáfát bol judským kráľom, kráľom sa stal judský kráľ Jehórám, syn Jóšáfátov.
2Krn 21:4 - Keď sa Jórám ujal kráľovstva svojho otca a upevnil sa, povraždil mečom všetkých svojich bratov a aj niektorých z kniežat Izraela.

Verš 19
ale Hospodin nechcel vyhladiť Júdu kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi, ktorému zasľúbil, že jemu i jeho synom dá svetlo po všetky časy.
2Sam 7:13 - On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho kráľovský trón na veky.
1Kr 11:36 - Jeho synovi dám jeden kmeň, aby môjmu služobníkovi Dávidovi po všetky dni zostala svieca predo mnou v Jeruzaleme - v meste, ktoré som vyvolil, aby som tam uložil moje meno.
1Kr 15:4 - Ale kvôli Dávidovi Hospodin, jeho Boh, mu dal v Jeruzaleme sviecu, ustanovil po ňom jeho syna a nechal stáť Jeruzalem,
Ž 132:17 - A tam dám vyrásť rohu Dávidovmu, pripravím svietnik svojmu pomazanému.

Verš 20
Za jeho čias sa Edómci vymanili z judského područia a ustanovili si kráľa.
Gn 27:40 - Budeš sa živiť svojím mečom, slúžiť však budeš svojmu bratovi, No keď sa vzpružíš, odhodíš jeho jarmo zo svojej šije.
2Krn 21:8 - Za jeho čias sa vymanilo Edómsko z područia Judska a nastolilo si vlastného kráľa.

Verš 24
Keď Jehórám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k jeho otcom v meste Dávidovom. Po ňom sa kráľom stal jeho syn Achazja.
2Krn 21:19 - Po čase, keď nadišiel koniec druhého roka, v jeho chorobe mu vyšli vnútornosti a zomrel v hrozných bolestiach. No ľud mu nezapálil oheň ako jeho otcom.

Verš 25
V dvanástom roku izraelského kráľa Jóráma, syna Achabovho, kráľom sa stal judský kráľ Achazja, syn Jehórámov.
2Krn 22:1 - Obyvatelia Jeruzalema ustanovili miesto neho za kráľa Achazju, jeho najmladšieho syna, pretože všetkých starších pobila vojenská čata, ktorá vnikla s Arabmi do tábora. Tak sa stal kráľom Achazja, syn judského kráľa Jóráma.

Verš 26
Achazja mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Atalja, dcéra izraelského kráľa Omrího.
2Krn 22:2 - Achazja mal štyridsať dva rokov, keď sa stal kráľom, a jeden rok kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Atalja, vnučka Omrího.

Verš 29
Kráľ Jórám sa vrátil do Jezreelu liečiť sa z rán, ktoré mu spôsobili Sýrčania pri Ráme v boji so sýrskym kráľom Chazáélom. Achazja, syn judského kráľa Jehóráma, zišiel navštíviť Achábovho syna Jóráma do Jezreelu, lebo bol chorý.
2Kr 9:15 - Potom sa kráľ Jórám vrátil do Jezreelu, liečil sa z rán, ktoré mu spôsobili Sýrčania, keď bojoval so sýrskym kráľom Chazáélom. Jéhú vtedy povedal: Ak je to vaším želaním, nech nevyjde z mesta zbeh oznámiť to v Jezreeli.
2Krn 22:6 - takže sa utiahol do Jezreelu liečiť sa z rán, ktoré mu zasadili v Ráme, keď bojoval proti sýrskemu kráľovi Chazáélovi. Judský kráľ Achazja, syn Jórámov, zišiel do Jezreelu navštíviť Jóráma, syna Achábovho, pretože bol chorý.

2Kr 8,3 - Kým bola Sunamitka preč, ktosi sa zmocnil jej domu a poľa, že sa musela u kráľa dožadovať svojho práva.

2Kr 8,8 - Hazael nebol zákonitý následník trónu, ale akýsi vysoký hodnostár.

2Kr 8,10 - Elizeovo uistenie, že sa uzdraví, mohla diktovať túžba nenastrašiť chorého, alebo zodpovedalo pravde, lebo Benadad nezomrel na chorobu, lež Hazael ho udusil.

2Kr 8,19 - Porov. 1 Kr 11,36.

2Kr 8,21 - Seira je es-Zuwéra, juhozápadne od Mŕtveho mora.

2Kr 8,22 - Poloha Lobny podnes nie je určená. Ležala blízo Lachisu, dnešného Tell-el-Hasi (Joz 10,31; 2 Kr 19,8 = Iz 37,8). – Až po dnešný deň – rozumie sa: do čias písania tejto knihy.

2Kr 8,26 - Atalia bola vnučka Amriho, porov. v. 18. Oba príbuzenské pomery – "dcéra" i "vnučka"– označuje hebrejčina tým istým slovom.