výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kr 10, 1-36

1 Acháb mal v Samárii sedemdesiat synov. Jéhú napísal a poslal do Samárie kniežatám mesta, starším a Achábovým pestúnom listy tohto znenia: 2 Akonáhle dôjde k vám tento list, keďže sú u vás synovia vášho pána a máte vojnové vozy, kone, opevnené mesto a výzbroj, 3 vyhliadnite si najlepšieho a najvhodnejšieho zo synov svojho pána, dosaďte ho na trón jeho otca a bojujte za dom svojho pána. 4 Tí sa však veľmi naľakali a vraveli si: Hľa, dvaja králi neobstáli pred ním. Akože my obstojíme? 5 Správca paláca a veliteľ mesta spolu so staršími a pestúnmi poslali Jéhuovi odkaz: Sme tvoji služobníci. Učiníme všetko, čo nám rozkážeš. Nikoho neustanovíme za kráľa. Urob, čo uznáš za dobré. 6 Nato im napísal druhý list: Ak ste za mňa a poslúchate môj hlas, vezmite hlavy mužov, synov svojho pána, a prineste mi ich zajtra o tomto čase do Jezreela! Kráľových synov bolo sedemdesiat mužov a vychovávali ich najpoprednejší v meste. 7 Keď im došiel list, chytili kráľových synov a zabili tých sedemdesiat mužov. Ich hlavy položili do košov a poslali mu ich do Jezreela. 8 Keď mu prišiel posol oznámiť, že priniesli hlavy kráľových synov, rozkázal: Položte ich až do rána na dve hromady ku vchodu do brány! 9 Ráno vyšiel von, zastal si a prehovoril ku všetkému ľudu: Vy ste nevinní. Hľa, ja som urobil sprisahanie proti svojmu pánovi a zabil som ho. Ale kto pobil týchto všetkých? 10 Vedzte teda, že žiadne slovo Hospodinovo, ktoré Hospodin vyriekol proti Achábovmu domu, nevyšlo nazmar. Hospodin učinil to, čo vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Eliáša. 11 Nato Jéhú pobil všetkých, čo ešte zostali z Achábovho domu v Jezreeli, aj všetkých jeho najpoprednejších, jeho dôverníkov a jeho kňazov, takže nikomu nedovolil ujsť. 12 Potom sa pobral a šiel do Samárie. Na ceste, keď už bol pri pastierskom Bét-Ékede, 13 stretol Jéhú bratov judského kráľa Achazju. Opýtal sa ich: Kto ste? Odpovedali: Sme Achazjovi bratia a ideme sa pozrieť, ako sa majú synovia kráľa a synovia panovníčky. 14 Rozkázal: Pochytajte ich živých! I pochytali ich živých a pozabíjali ich pri cisterne pastierskeho Bét-Ékedu, a to štyridsaťdva mužov. A nikoho z nich nenechali nažive. 15 Keď odtiaľ odišiel, stretol Jónádába, syna Réchábovho. Pozdravil ho a povedal mu: Je tvoje srdce tak úprimné k môjmu ako moje srdce k tvojmu srdcu? Jónádáb povedal: Je! Ak je, podaj mi ruku! Podal mu ruku a on ho vyzdvihol k sebe do voza. 16 Potom ho vyzval: Poď so mnou, aby si uvidel moju horlivosť za Hospodina! A tak ho viezli na jeho voze. 17 Keď vošli do Samárie, pobil všetkých, ktorí zostali po Achábovi v Samárii, až do úplného vykynoženia podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal Eliášovi. 18 Jéhú dal zhromaždiť všetok ľud. Vyhlásil im: Acháb slúžil Baalovi málo. Jéhú mu bude slúžiť viac. 19 A teraz povolajte ku mne všetkých Baalových prorokov, všetkých jeho služobníkov a všetkých jeho kňazov. Nech nikto nechýba, lebo mám veľkú obeť pre Baala. Kto bude chýbať, nezostane nažive. Ale Jéhú konal ľstivo, aby zahubil všetkých ctiteľov Baalových. 20 Ďalej Jéhú nariadil: Zasväťte sviatočné zhromaždenie Baalovi. I vyhlásili ho. 21 Potom Jéhú poslal poslov po celom Izraeli. Tak prišli všetci Baalovi vyznavači. Nebolo takého, ktorý by nebol prišiel. Poschádzali sa do Baalovho domu. Baalov dom sa naplnil od jedného kraja po druhý. 22 Vtedy rozkázal správcovi šatne: Vynes odevy všetkým Baalovým vyznavačom. I vyniesol im odevy. 23 Potom vstúpil Jéhú s Jónádábom, synom Réchabovým, do Baalovho domu a povedal Baalovým vyznávačom: Dôkladne preskúmajte a dajte pozor, aby tu s vami nebol nikto z vyznávačov Hospodinových, ale len samí vyznávači Baalovi. 24 Keď vošli prinášať zábitné a spaľované obete, Jéhú postavil zvonku osemdesiat mužov a pohrozil im: Kto z vás nechá ujsť niektorého z mužov, ktorých vám vydám do rúk, zaplatí za jeho život vlastným životom! 25 Keď skončil spaľovanú obeť, rozkázal Jéhú drabantom a veliteľom: Vojdite a pozabíjajte ich! Nech nikto neujde. Drabanti a velitelia ich pozabíjali ostrím meča a vyhádzali. Tak prenikli až do svätyne Baalovho domu. 26 Potom povynášali z Baalovho domu posvätné stĺpy a popálili ich. 27 Zbúrali aj Baalovu sochu, zbúrali aj Baalov dom a urobili z neho záchod až podnes. 28 Tak Jéhú vykynožil Baala z Izraela. 29 Len od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael k hriechu, Jéhú neodstúpil - totiž od zlatých teliat, ktoré boli v Bételi a v Dáne. 30 Hospodin riekol Jéhúovi: Pretože si dobre vykonal, čo je správne v mojich očiach, a uskutočnil si, čo som mal na mysli proti Achábovmu domu, tvoji synovia až do štvrtého pokolenia budú sedieť na izraelskom tróne. 31 Ale Jéhú si nedával pozor a nechodil v zákone Hospodina, Boha Izraela, celým srdcom, neodstúpil od hriechov Járobeáma, ktorý zviedol Izrael k hriechu. 32 V tých dňoch začal Hospodin okypťovať Izrael a Chazáél ho porážal na celom pomedzí Izraela, 33 od Jordánu na východ celú zem Gileád, Gádovcov, Rúbenovcov a Menaššeovcov, od Aróéru pri potoku Arnón až po Gileád a Bášán. 34 Ostatné činy Jéhúove, všetko, čo vykonal, a všetko jeho hrdinstvo je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 35 Keď Jéhú usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii, a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jóácház. 36 Čas panovania Jéhúa nad Izraelom v Samárii bol dvadsaťosem rokov.

2Kr 10, 1-36

Verš 17
Keď vošli do Samárie, pobil všetkých, ktorí zostali po Achábovi v Samárii, až do úplného vykynoženia podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal Eliášovi.
2Krn 22:8 - Keď Jehú vykonával súd nad domom Achábovým, zastihol judské kniežatá a Achazjových synovcov, čo slúžili Achazjovi, a pobil ich.

Verš 10
Vedzte teda, že žiadne slovo Hospodinovo, ktoré Hospodin vyriekol proti Achábovmu domu, nevyšlo nazmar. Hospodin učinil to, čo vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Eliáša.
1Kr 21:19 - Povedz mu: Takto vraví Hospodin: Zavraždil si, a ešte aj dedičstvo zaberáš. Ďalej mu povedz: Takto vraví Hospodin: Na mieste, kde psy lízali Nábotovu krv, psy budú lízať aj tvoju krv.
1Kr 21:21 - Ajhľa, uvediem na teba pohromu, zmetiem ti potomstvo, vykynožím Achábovi všetkých mužov, a to zajatých i slobodných v Izraeli.
1Kr 21:29 - Videl som, že sa Acháb pokoril predo mnou. Pretože sa predo mnou pokoril, neuvediem pohromu za jeho čias, ale za čias jeho syna uvediem pohromu na jeho dom.

Verš 13
stretol Jéhú bratov judského kráľa Achazju. Opýtal sa ich: Kto ste? Odpovedali: Sme Achazjovi bratia a ideme sa pozrieť, ako sa majú synovia kráľa a synovia panovníčky.
2Krn 22:8 - Keď Jehú vykonával súd nad domom Achábovým, zastihol judské kniežatá a Achazjových synovcov, čo slúžili Achazjovi, a pobil ich.

Verš 30
Hospodin riekol Jéhúovi: Pretože si dobre vykonal, čo je správne v mojich očiach, a uskutočnil si, čo som mal na mysli proti Achábovmu domu, tvoji synovia až do štvrtého pokolenia budú sedieť na izraelskom tróne.
2Kr 15:12 - Tak znelo slovo Hospodinovo, ktoré vyriekol Jéhuovi: Tvoji synovia až do štvrtého pokolenia budú sedieť na izraelskom tróne. Tak sa aj stalo.

Verš 29
Len od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael k hriechu, Jéhú neodstúpil - totiž od zlatých teliat, ktoré boli v Bételi a v Dáne.
1Kr 12:28 - Kráľ sa teda poradil, dal zhotoviť dve teľatá zo zlata a povedal ľudu: Dosť ste sa nachodili do Jeruzalema. Tu je, hľa, tvoj boh, Izrael, ktorý ťa vyviedol z Egypta.

2Kr 10,1 - Pod synmi treba rozumieť všetko Achabovo potomstvo mužského rodu. – Pestúni vychovávali Achabových synov a vnukov.

2Kr 10,6 - Jehu píše náročky dvojzmyselne? Výrazu: "Vezmite hlavy mužov…" možno rozumieť i tak: "odtnite hlavy mužov…", ale i tak: "vezmite sebou hlavy, t. j. predstavených Achabovho rodu, a spolu s nimi príďte ku mne". Potom predstavoval ľudu vec tak, akoby nemal viny na vyvraždení Achabovho rodu (verš 9). Tvrdí, že sa všetkým tým len splnili Božie výroky.

2Kr 10,12 - Bet-Eked, dnes Bet-Kad, ležal kdesi východne od Dženini (porov. 9,27). Bola to asi pastierska dedina.

2Kr 10,13 - "Veliteľka" je matka kráľova, porov. 1 Kr 15,13. Ochoziášovi príbuzní ešte nevedeli, čo sa stalo v Jezraeli a Samárii.

2Kr 10,15 - Rechabovci boli kmeň, ktorý pochádzal od Kaleba (Sdc 1,13; 1 Krn 4,15), ale boli tiež príbuzní s Kenézejcami (1 Krn 2,55). Boli to beduíni a mali veľmi jednoduchú životosprávu. Veľmi prísne sa držali jednobožstva. Jonadaba si ctili ako otca, lebo zaviedol u nich náboženskú obnovu. Viac sa o nich píše v Jer hl. 35.

2Kr 10,25 - Koniec verša je porušený, podávame len pravdepodobný zmysel.

2Kr 10,26 - O pomníkoch (masébach) pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4.

2Kr 10,27 - Až po dnešný deň – do čias písania tejto knihy.

2Kr 10,33 - O Aroeri pozri pozn. k 2 Sam 24,5.