výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kr 14, 1-29

1 V druhom roku izraelského kráľa Jóáša, syna Jóácházovho, stal sa kráľom judským kráľ Amacja, syn Jóášov. 2 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Joaddán z Jeruzalema. 3 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, lenže nie tak ako jeho otec Dávid. Robil všetko, ako konal jeho otec Jóáš. 4 Len výšiny neboli odstránené. Ľud ešte ďalej obetoval a kadil na výšinách. 5 Keď sa kráľovstvo upevnilo v jeho rukách, pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca. 6 Synov tých vrahov nevydal na smrť, ako je napísané v Knihe Mojžišovho zákona, kde Hospodin prikazuje: Otcovia nesmú byť usmrtení za synov, ani synovia nesmú byť usmrtení za otcov, ale nech je každý usmrtený za svoju vlastnú vinu! 7 V Soľnom údolí porazil Edóm, desaťtisíc mužov; bojom zaujal Selu a nazval ju Jokteél až dodnes. 8 Vtedy poslal Amacja poslov k izraelskému kráľovi Jóášovi, synovi Jóácháza, syna Jéhúovho, s odkazom: Poď, pozrieme si do očí! 9 Nato izraelský kráľ Jóáš poslal odkaz judskému kráľovi Amacjovi: Bodliak na Libanone odkázal libanonskému cédru: Daj svoju dcéru za ženu môjmu synovi. Šla však tadiaľ poľná zver, ktorá je na Libanone, a pošliapala bodliak. 10 Edóm si síce porazil, preto si namyslený. No užívaj si slávu a ostaň doma! Prečo sa máš zapliesť do nešťastia, aby si padol sám i s Júdom? 11 Amacja však neposlúchol. Vytiahol teda Jóáš, izraelský kráľ, a pri Bétšemeši v Judsku si pozreli do očí, on i judský kráľ Amacja. 12 Judsko utrpelo od Izraela porážku, tak že každý utekal do svojho stanu. 13 Judského kráľa Amacju, syna Jóášovho, syna Achazjovho, chytil izraelský kráľ Jóáš v Bétšemeši a vtrhol do Jeruzalema. Zbúral jeruzalemské hradby od Efrajimskej brány až po Rožnú bránu na štyristo lakťov. 14 Pobral všetko zlato a striebro, všetky nádoby, ktoré sa na šli v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca, aj rukojemníkov a vrátil sa do Samárie. 15 Ostatné činy Jóášove, ktoré vykonal, aj jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval proti judskému kráľovi Amacjovi, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 16 Keď Jóáš usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii k izraelským kráľom. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Járobeám. 17 Judský kráľ Amacja, syn Jóášov, žil po smrti izraelského kráľa Jóáša, syna Joácházovho, pätnásť rokov. 18 Ostatné činy Amacjove sú zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 19 V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisahanie, a keď ušiel do Lachíša, poslali ta za ním, a tam ho usmrtili. 20 Potom ho priniesli na koňoch a pochovali pri jeho otcoch v Jeruzaleme, v meste Dávidovom. 21 Nato všetok judský ľud vzal Azarju, ktorý mal práve šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amacju. 22 On vystaval Élat a vrátil ho k Judsku, keď kráľ už usnul s otcami. 23 V pätnástom roku judského kráľa Amacju, syna Jóášovho, stal sa kráľom v Samárii Járobeám, syn izraelského kráľa Jóáša; panoval štyridsaťjeden rokov. 24 Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od nijakých hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. 25 Navrátil izraelské územie od vstupu do Chamátu až po More púšte podľa slova Hospodina, Boha Izraela, ktoré vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Jónáha, syna Amitajovho, proroka z Gat-Hachéferu. 26 Lebo Hospodin videl trpkú biedu Izraela, že je už koniec so slobodnými i poddanými a že Izrael nemá záchrancu. 27 Hospodin sa totiž nerozhodol vymazať spod nebies meno Izraela, a tak ho zachránil prostredníctvom Járobeáma, syna Jóášovho. 28 Ostatné činy Járobeámove, všetko, čo vykonal, i jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval, ako prinavrátil Damask a Júdov Chamát Izraelu, je zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 29 Keď Járobeám usnul so svojimi otcami, izraelskými kráľmi, stal sa po ňom kráľom jeho syn Zecharja.

2Kr 14, 1-29

Verš 25
Navrátil izraelské územie od vstupu do Chamátu až po More púšte podľa slova Hospodina, Boha Izraela, ktoré vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Jónáha, syna Amitajovho, proroka z Gat-Hachéferu.
Jon 1:1 - Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto:
Mt 12:39 - On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie; ale nedostane sa mu iného znamenia, len ak znamenie proroka Jonáša.

Verš 2
Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Joaddán z Jeruzalema.
2Krn 25:1 - Amacja mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jóaddán z Jeruzalema.

Verš 19
V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisahanie, a keď ušiel do Lachíša, poslali ta za ním, a tam ho usmrtili.
2Krn 25:27 - Od času, keď Amacja odpadol od Hospodina, osnovali proti nemu v Jeruzaleme sprisahanie. Keď utiekol do Láchíša, poslali za ním do Láchíša a tam ho usmrtili.

Verš 21
Nato všetok judský ľud vzal Azarju, ktorý mal práve šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amacju.
2Krn 26:1 - Všetok ľud Judska vzal Uzziju, a hoci mal šestnásť rokov, ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amacju.

Verš 6
Synov tých vrahov nevydal na smrť, ako je napísané v Knihe Mojžišovho zákona, kde Hospodin prikazuje: Otcovia nesmú byť usmrtení za synov, ani synovia nesmú byť usmrtení za otcov, ale nech je každý usmrtený za svoju vlastnú vinu!
Dt 24:16 - Nech otcov netrestajú smrťou pre synov, ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov; každého nech potrestajú za vlastný hriech!
Ez 18:20 - Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom.

2Kr 14,6 - Porov. Dt 24,16.

2Kr 14,7 - Soľné údolie leží východne od Bersaby a aj dnes sa volá Wadi el-Milh = Soľné údolie. Iní myslia, že tu spomínané Soľné údolie je Wadi Melihi, asi 30 km západne od hlavného mesta Edomska, Sely (grécky: Petra), ktoré Amasiáš tiež zaujal. – Až po dnešný deň – totiž do čias písania 2. knihy kráľov.

2Kr 14,11 - O Betsamesi pozri 1 Sam 6,9.

2Kr 14,13 - Obe spomenuté brány ležali asi na severozápadnej strane, ale s istotou je to podnes nie určené. Podľa Jozefa Flávia vnikol Joas do mesta cez túto trhlinu.

2Kr 14,15 - Porov. 13,12 n.

2Kr 14,19 - Zborenisko mesta Lachis objavili vykopávky z r. 1932–38 na kopci Tell ed-Duweir, asi 45 km juhozápadne od Jeruzalema.

2Kr 14,21 - V knihách Krn a u Izaiáša sa tento kráľ volá Oziáš. Nevieme, prečo je to, ale je isté, že Azariáš a Oziáš je tá istá osoba.

2Kr 14,22 - O Elate pozri 1 Kr 9,26.

2Kr 14,25 - O Emate pozri 1 Kr 8,65. More púšte je Mŕtve more. – Nie je isté, či možno tohto Jonáša stotožniť s Jon 1,1. – Get-Ofer je dnešný El-Mešed, severovýchodne od Nazaretu v Galilei, kde podnes ukazujú Jonášov hrob.