výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Kr 14, 1-29

1 V druhom roku vlády izraelského kráľa Jóaša, syna Joacházovho, sa stal judským kráľom Jóašov syn Amacja. 2 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom a dvadsaťdeväť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, pôvodom z Jeruzalema, sa volala Jóaddan. 3 Robil to, čo uznáva Hospodin za správne, svojmu praotcovi Dávidovi sa však nevyrovnal. Všetko robil tak ako jeho otec Jóaš. 4 Výšiny však nezmizli, ľud na nich stále obetoval a pálil tymian. 5 Len čo mal kráľovstvo pevne v rukách, popravil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca. 6 Synov tých vrahov však nevydal na smrť, podľa toho, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona, kde Hospodin prikazuje: Otcovia nesmú byť vydaní na smrť pre synov ani synovia pre otcov, ale každý nech zomrie za vlastný hriech. 7 V Soľnom údolí porazil desaťtisíc Edómčanov. V boji sa zmocnil Sely a premenoval ju na dnešný Jokteel. 8 Vtedy vypravil Amacja poslov k izraelskému kráľovi Jóašovi, synovi Joacháza, syna Jehuovho, s odkazom: Poď, zmeriame si sily! 9 Izraelský kráľ Jóaš odkázal judskému kráľovi Amacjovi: Bodliak na Libanone vyzval libanonský céder: Daj svoju dcéru môjmu synovi za ženu! Prebehla tade divá zver, čo je na Libanone, a pošliapala bodliak. 10 Po víťazstve nad Edómom ti vzrástla odvaha. Nabaž sa slávy a seď doma! Prečo si zahrávaš s nešťastím? Preto, aby si padol ty a Júda s tebou? 11 Amacja však neposlúchol. Tak pritiahol izraelský kráľ Jóaš. On i judský kráľ Amacja si zmerali sily pri Bét-Šemeši v Judsku. 12 Júda však utrpel od Izraela porážku a každý zutekal do svojho stanu. 13 Judského kráľa Amacju, syna Jóaša, syna Achazju, izraelský kráľ Jóaš v Bét-Šemeši zajal. Potom vnikol do Jeruzalema, kde strhol jeho hradby od Efrajimskej brány až po Nárožnú bránu v dĺžke štyristo lakťov. 14 Pobral všetko zlato a striebro, všetky predmety, čo sa našli v Hospodinovom dome a v pokladniciach kráľovského paláca i rukojemníkov, a vrátil sa do Samárie. 15 Ostatné príbehy Jóašove, to, čo vykonal, jeho hrdinstvo i ako bojoval proti judskému kráľovi Amacjovi, je napísané v Kronike izraelských kráľov. 16 Keď sa Jóaš uložil k svojim otcom, pochovali ho v Samárii pri izraelských kráľoch. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Járobeám. 17 Judský kráľ Amacja, syn Jóašov, žil po smrti izraelského kráľa Jóaša, syna Joacháza, ešte pätnásť rokov. 18 Ostatné príbehy Amacjove sú zaznamenané v Kronike judských kráľov. 19 Keď proti nemu zosnovali v Jeruzaleme sprisahanie, utiekol do Lakíša. Vyslali však ľudí do Lakíša a tam ho usmrtili. 20 Potom ho previezli na koňoch a pochovali v Jeruzaleme, v meste Dávidovom, pri svojich otcoch. 21 Nato vzal všetok judský ľud Azarju, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho po jeho otcovi Amacjovi za kráľa. 22 Keď sa kráľ Amacja uložil k svojim otcom, vybudoval Élat a znovu ho pripojil k Judsku. 23 V pätnástom roku vlády judského kráľa Amacju, syna Jóašovho, vládol v Samárii štyridsaťjeden rokov izraelský kráľ Járobeám, syn Jóašov. 24 Robil Hospodinovi naprotiveň. Nevzdal sa žiadneho z hriechov Nebatovho syna Járobeáma, ktorý zviedol na hriech Izrael. 25 Prinavrátil Izraelu územie od oblasti Chamátu až po More Aráby podľa slova Hospodina, Boha Izraela, ktoré vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Jonáša, syna Amittaja, proroka z Gát-Chéferu. 26 Hospodin totiž videl veľmi biedne položenie Izraela, že niet východiska ani pre zajatého, ani pre slobodného, a niet nikoho, kto by Izraelu pomohol. 27 Hospodin sa však rozhodol nevymazať spod nebies meno Izraela, ale zachránil prostredníctvom Jóašovho syna Járobeáma. 28 Ostatné Járobeámov príbehy, všetko, čo vykonal, jeho hrdinstvo i ako bojoval a znovu pričlenil k Izraelu Damask a Chamát Júdov, je napísané v Kronike izraelských kráľov. 29 Keď sa Járobeám uložil k svojim otcom, izraelským kráľom, stal sa po ňom kráľom jeho syn Zekarja.

2Kr 14, 1-29

Verš 25
Prinavrátil Izraelu územie od oblasti Chamátu až po More Aráby podľa slova Hospodina, Boha Izraela, ktoré vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Jonáša, syna Amittaja, proroka z Gát-Chéferu.
Jon 1:1 - Raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi, synovi Amittajovmu:
Mt 12:39 - On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie, no znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša:

Verš 2
Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom a dvadsaťdeväť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, pôvodom z Jeruzalema, sa volala Jóaddan.
2Krn 25:1 - Amacja mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom a dvadsaťdeväť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Jeruzalemčanka, sa volala Jóaddan.

Verš 19
Keď proti nemu zosnovali v Jeruzaleme sprisahanie, utiekol do Lakíša. Vyslali však ľudí do Lakíša a tam ho usmrtili.
2Krn 25:27 - Odvtedy, ako Amacja odpadol od Hospodina, zosnovali proti nemu v Jeruzaleme sprisahanie. Ušiel preto do Lakíša. Poslali však za ním do Lakíša a tam ho zabili.

Verš 21
Nato vzal všetok judský ľud Azarju, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho po jeho otcovi Amacjovi za kráľa.
2Krn 26:1 - Všetok ľud Judska vzal Uzziju, ktorý mal šestnásť rokov, a dosadil ho za kráľa po jeho otcovi Amacjovi.

Verš 6
Synov tých vrahov však nevydal na smrť, podľa toho, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona, kde Hospodin prikazuje: Otcovia nesmú byť vydaní na smrť pre synov ani synovia pre otcov, ale každý nech zomrie za vlastný hriech.
Dt 24:16 - Nech netrestajú otcov smrťou pre synov a ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov. Nech je každý usmrtený za vlastný hriech.
Ez 18:20 - Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na jednom a vina bezbožného bude na druhom.

2Kr 14,6 - Porov. Dt 24,16.

2Kr 14,7 - Soľné údolie leží východne od Bersaby a aj dnes sa volá Wadi el-Milh = Soľné údolie. Iní myslia, že tu spomínané Soľné údolie je Wadi Melihi, asi 30 km západne od hlavného mesta Edomska, Sely (grécky: Petra), ktoré Amasiáš tiež zaujal. – Až po dnešný deň – totiž do čias písania 2. knihy kráľov.

2Kr 14,11 - O Betsamesi pozri 1 Sam 6,9.

2Kr 14,13 - Obe spomenuté brány ležali asi na severozápadnej strane, ale s istotou je to podnes nie určené. Podľa Jozefa Flávia vnikol Joas do mesta cez túto trhlinu.

2Kr 14,15 - Porov. 13,12 n.

2Kr 14,19 - Zborenisko mesta Lachis objavili vykopávky z r. 1932–38 na kopci Tell ed-Duweir, asi 45 km juhozápadne od Jeruzalema.

2Kr 14,21 - V knihách Krn a u Izaiáša sa tento kráľ volá Oziáš. Nevieme, prečo je to, ale je isté, že Azariáš a Oziáš je tá istá osoba.

2Kr 14,22 - O Elate pozri 1 Kr 9,26.

2Kr 14,25 - O Emate pozri 1 Kr 8,65. More púšte je Mŕtve more. – Nie je isté, či možno tohto Jonáša stotožniť s Jon 1,1. – Get-Ofer je dnešný El-Mešed, severovýchodne od Nazaretu v Galilei, kde podnes ukazujú Jonášov hrob.