výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

2Kr 14, 1-29

1 בשנת שתים ליואש בן יואחז מלך ישראל מלך אמציהו בן יואש מלך יהודה׃ 2 בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדין מן ירושלם׃ 3 ויעש הישר בעיני יהוה רק לא כדוד אביו ככל אשר עשה יואש אביו עשה׃ 4 רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃ 5 ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו ויך את עבדיו המכים את המלך אביו׃ 6 ואת בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת משה אשר צוה יהוה לאמר לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות כי אם איש בחטאו ימות׃ 7 הוא הכה את אדום בגיא המלח עשרת אלפים ותפש את הסלע במלחמה ויקרא את שמה יקתאל עד היום הזה׃ 8 אז שלח אמציה מלאכים אל יהואש בן יהואחז בן יהוא מלך ישראל לאמר לכה נתראה פנים׃ 9 וישלח יהואש מלך ישראל אל אמציהו מלך יהודה לאמר החוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון לאמר תנה את בתך לבני לאשה ותעבר חית השדה אשר בלבנון ותרמס את החוח׃ 10 הכה הכית את אדום ונשאך לבך הכבד ושב בביתך ולמה תתגרה ברעה ונפלתה אתה ויהודה עמך׃ 11 ולא שמע אמציהו ויעל יהואש מלך ישראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך יהודה בבית שמש אשר ליהודה׃ 12 וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש לאהלו׃ 13 ואת אמציהו מלך יהודה בן יהואש בן אחזיהו תפש יהואש מלך ישראל בבית שמש ויבאו ירושלם ויפרץ בחומת ירושלם בשער אפרים עד שער הפנה ארבע מאות אמה׃ 14 ולקח את כל הזהב והכסף ואת כל הכלים הנמצאים בית יהוה ובאצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרונה׃ 15 ויתר דברי יהואש אשר עשה וגבורתו ואשר נלחם עם אמציהו מלך יהודה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל׃ 16 וישכב יהואש עם אבתיו ויקבר בשמרון עם מלכי ישראל וימלך ירבעם בנו תחתיו׃ 17 ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה אחרי מות יהואש בן יהואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה׃ 18 ויתר דברי אמציהו הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃ 19 ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימתהו שם׃ 20 וישאו אתו על הסוסים ויקבר בירושלם עם אבתיו בעיר דוד׃ 21 ויקחו כל עם יהודה את עזריה והוא בן שש עשרה שנה וימלכו אתו תחת אביו אמציהו׃ 22 הוא בנה את אילת וישבה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבתיו׃ 23 בשנת חמש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשמרון ארבעים ואחת שנה׃ 24 ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מכל חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל׃ 25 הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה כדבר יהוה אלהי ישראל אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמתי הנביא אשר מגת החפר׃ 26 כי ראה יהוה את עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל׃ 27 ולא דבר יהוה למחות את שם ישראל מתחת השמים ויושיעם ביד ירבעם בן יואש׃ 28 ויתר דברי ירבעם וכל אשר עשה וגבורתו אשר נלחם ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל׃ 29 וישכב ירבעם עם אבתיו עם מלכי ישראל וימלך זכריה בנו תחתיו׃

2Kr 14, 1-29

Verš 25
הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה כדבר יהוה אלהי ישראל אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמתי הנביא אשר מגת החפר׃
Jon 1:1 - ויהי דבר יהוה אל יונה בן אמתי לאמר׃
Mt 12:39 - ויען ויאמר אליהם דור רע ומנאף מבקש לו אות ואות לא ינתן לו בלתי אם אות יונה הנביא׃

Verš 2
בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדין מן ירושלם׃
2Krn 25:1 - בן עשרים וחמש שנה מלך אמציהו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מירושלים׃

Verš 19
ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימתהו שם׃
2Krn 25:27 - ומעת אשר סר אמציהו מאחרי יהוה ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימיתהו שם׃

Verš 21
ויקחו כל עם יהודה את עזריה והוא בן שש עשרה שנה וימלכו אתו תחת אביו אמציהו׃
2Krn 26:1 - ויקחו כל עם יהודה את עזיהו והוא בן שש עשרה שנה וימליכו אתו תחת אביו אמציהו׃

Verš 6
ואת בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת משה אשר צוה יהוה לאמר לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות כי אם איש בחטאו ימות׃
Dt 24:16 - לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו׃
Ez 18:20 - הנפש החטאת היא תמות בן לא ישא בעון האב ואב לא ישא בעון הבן צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת רשע עליו תהיה׃

2Kr 14,6 - Porov. Dt 24,16.

2Kr 14,7 - Soľné údolie leží východne od Bersaby a aj dnes sa volá Wadi el-Milh = Soľné údolie. Iní myslia, že tu spomínané Soľné údolie je Wadi Melihi, asi 30 km západne od hlavného mesta Edomska, Sely (grécky: Petra), ktoré Amasiáš tiež zaujal. – Až po dnešný deň – totiž do čias písania 2. knihy kráľov.

2Kr 14,11 - O Betsamesi pozri 1 Sam 6,9.

2Kr 14,13 - Obe spomenuté brány ležali asi na severozápadnej strane, ale s istotou je to podnes nie určené. Podľa Jozefa Flávia vnikol Joas do mesta cez túto trhlinu.

2Kr 14,15 - Porov. 13,12 n.

2Kr 14,19 - Zborenisko mesta Lachis objavili vykopávky z r. 1932–38 na kopci Tell ed-Duweir, asi 45 km juhozápadne od Jeruzalema.

2Kr 14,21 - V knihách Krn a u Izaiáša sa tento kráľ volá Oziáš. Nevieme, prečo je to, ale je isté, že Azariáš a Oziáš je tá istá osoba.

2Kr 14,22 - O Elate pozri 1 Kr 9,26.

2Kr 14,25 - O Emate pozri 1 Kr 8,65. More púšte je Mŕtve more. – Nie je isté, či možno tohto Jonáša stotožniť s Jon 1,1. – Get-Ofer je dnešný El-Mešed, severovýchodne od Nazaretu v Galilei, kde podnes ukazujú Jonášov hrob.