výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Kr 20, 1-21

1 V tom čase Chizkija smrteľne ochorel. Navštívil ho prorok Izaiáš, Ámocov syn, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku dom, lebo zomrieš, nezostaneš nažive. 2 Chizkija sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k Hospodinovi: 3 Ach, Hospodin, spomeň si, prosím, na to, že som verne a oddane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dobré. Nato sa Chizkija pustil do prenikavého náreku. 4 Izaiáš ešte nevyšiel z prostredného nádvoria, keď ho oslovil Hospodin: 5 Vráť sa a povedz Chizkijovi, vodcovi môjho ľudu: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho praotca Dávida: Vypočul som si tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Nuž uzdravím ťa. Na tretí deň vystúpiš do Hospodinovho domu. 6 K tvojmu veku pridám pätnásť rokov. Vyslobodím teba i toto mesto z hrsti asýrskeho kráľa. Pre seba a svojho služobníka Dávida toto mesto obránim. 7 Izaiáš nato prikázal: Použite figovú náplasť. Vzali a priložili ju na vred. Tak sa uzdravil. 8 Chizkija sa spýtal Izaiáša: Čo bude znamením, že ma Hospodin uzdraví a na tretí deň vystúpim do Hospodinovho domu? 9 Izaiáš odpovedal: Toto ti bude znamením od Hospodina, že splní, čo sľúbil: Má tieň postúpiť o desať stupňov alebo sa má o desať stupňov stiahnuť? 10 Chizkija odvetil: Ľahšie tieň postúpi o desať stupňov, než sa o desať stupňov vráti. 11 Prorok Izaiáš volal k Hospodinovi a on vrátil tieň na Acházových slnečných hodinách o desať stupňov. 12 V tom čase poslal babylonský kráľ Beródak-Baladán, syn Baladánov, Chizkijovi listy a dar, lebo sa dozvedel o jeho chorobe. 13 Chizkija poslov vypočul a ukázal im celú klenotnicu: striebro, zlato, balzamy, vzácny olej, svoju zbrojnicu i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo nič, čo by im Chizkija nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľovstve. 14 Prorok Izaiáš zašiel za kráľom Chizkijom a spýtal sa ho: Čo hovorili tí muži a odkiaľ prišli k tebe? Chizkija odpovedal: Prišli zďaleka, až z Babylonu. 15 Čo videli v tvojom paláci?, spýtal sa. Chizkija odvetil: Videli všetko, čo v ňom je. Nebolo ničoho v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. 16 Nato povedal Izaiáš Chizkijovi: Počuj slovo Hospodina! 17 Blíži sa čas, keď všetko, čo sa nachádza v tvojom paláci a čo tvoji predkovia dodnes nahromadili, bude odvlečené do Babylonu. Neostane tu nič, vraví Hospodin. 18 I niektorých tvojich synov, ktorí vzídu z teba, ktorých splodíš, odvlečú a budú dvoranmi v paláci babylonského kráľa. 19 Chizkija na to odvetil Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodina, ktoré si povedal! Pritom si pomyslel: Nech len vládne pokoj a bezpečnosť, kým ja žijem. 20 Ostatné príbehy Chizkijove, všetky jeho hrdinstvá, to, ako vybudoval rybník a vodovod i ako zaviedol vodu do mesta, je poznačené v Kronike judských kráľov. 21 Keď sa Chizkija uložil k svojim otcom, stal sa po ňom kráľom jeho syn Menašše.

2Kr 20, 1-21

Verš 1
V tom čase Chizkija smrteľne ochorel. Navštívil ho prorok Izaiáš, Ámocov syn, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku dom, lebo zomrieš, nezostaneš nažive.
2Krn 32:24 - V tom čase Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, dal mu odpoveď i znamenie.
Iz 38:1 - V tých dňoch Chizkija smrteľne ochorel. Vtedy prišiel k nemu prorok Izaiáš, Ámocov syn, a povedal mu: Takto hovorí Hospodin: Vydaj nariadenia svojmu domu, lebo zomrieš, neostaneš nažive!

2Kr 20,1-11 - Udalosti opísané v hl. 18 – 19 zbehli sa až po chorobe Ezechiášovej. Babylonský kráľ Merodach Baladan sa viac ráz vzbúril proti Asýrčanom, posledný raz v r. 703 pr. Kr., teda ešte pred vpádom Sennacheriba do Júdska. Jeho posolstvo po chorobe Ezechiášovej prišlo do Jeruzalema ešte pred týmto vpádom. Zostavovateľ kníh kráľov prevzal tieto state od Izaiáša (hl. 36 – 49). V Knihe Izaiášovej vpád Sennacheribov (Iz 36 – 37 = 2 Kr 18,17 – 19,37) je vhodným záverom 1. časti proroctiev Izaiášových. Ezechiášova choroba a posolstvo Merodach Baladana (Iz 38 – 39 = 2 Kr 20,1–19) sú zase vhodným úvodom do druhej časti jeho proroctiev. Tak sa stalo, že sú tieto udalosti v Knihe Izaiášovej nie v časovom poradí a zostavovateľ Kníh kráľov ich prevzal tak, ako ich našiel u Izaiáša. Stať o uzdravení Ezechiáša (20,1–11) je tu značne rozšírená vysvetľujúcimi poznámkami zostavovateľa Kníh kráľov, ktorými chce hlavne zdôrazniť veľkosť zázraku na Achazových hodinách. Pôvodný text je u Izaiáša 38,1–9, preto pozri pozn. tam a Iz 38,22.

2Kr 20,7 - Verš 7. patrí na koniec správy, za verš 11; porov. Iz 38,21.

2Kr 20,12 - Blahoželanie k uzdraveniu kráľa bola len zámienka, posolstvo malo politický cieľ: získať Ezechiáša za spojenca proti Asýrsku.

2Kr 20,19 - Odklad trestu pokladali v Starom zákone za jeho zmiernenie; 1 Kr 21,29; 2 Kr 22,18–20.