výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Kr 18, 1-37

1 V treťom roku vlády izraelského kráľa Hóšeu, syna Élovho, sa stal kráľom Chizkija, syn Acháza, judského kráľa. 2 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, dcéra Zekarjova, sa volala Abija. 3 Robil to, čo uznáva Hospodin za správne, presne podľa vzoru svojho praotca Dávida. 4 Odstránil výšiny, roztĺkol posvätné stĺpy, zoťal posvätný kôl a rozbil bronzového hada, ktorého zhotovil Mojžiš. Až dovtedy mu totiž Izraeliti pálili tymian a nazvali ho Nechuštán. 5 Dúfal v Hospodina, Boha Izraela, a nikto sa mu spomedzi všetkých ďalších i predošlých judských kráľov nevyrovnal. 6 Pevne sa pridržiaval Hospodina, neodstúpil od neho, ale zachovával prikázania, ktoré dal Hospodin Mojžišovi. 7 Hospodin bol s ním, takže mal úspech v každom svojom podujatí. Asýrskemu kráľovi sa vzoprel a nepoddal sa mu. 8 On to bol, kto porazil Filištíncov až po Gazu a jej územie vrátane strážnej veže a opevneného mesta. 9 Vo štvrtom roku vlády kráľa Chizkiju, čo je siedmy rok vlády izraelského kráľa Hóšeu, syna Élovho, vytiahol asýrsky kráľ Šalmaneser proti Samárii a obľahol ju. 10 Po troch rokoch ju dobyli. Samária padla v šiestom roku vlády Chizkiju, čo je deviaty rok vlády izraelského kráľa Hóšeu. 11 Asýrsky kráľ presídlil Izraelitov do Asýrie a usadil ich v Chalachu, Chábore, pri rieke Gózan a v médskych mestách. 12 To preto, že neposlúchali svojho Boha Hospodina, ale porušovali jeho zmluvu a všetko, čo prikázal Hospodinov služobník Mojžiš, zanedbávali a nekonali podľa toho. 13 V štrnástom roku vlády kráľa Chizkiju vytiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich. 14 Judský kráľ Chizkija odkázal asýrskemu kráľovi do Lakíša: Urobil som chybu. Odtiahni odo mňa. Čo mi naložíš, ponesiem. Asýrsky kráľ požadoval od judského kráľa Chizkiju tristo talentov striebra a tridsať talentov zlata. 15 Chizkija odovzdal všetko striebro, ktoré sa nachádzalo v Hospodinovom dome a v pokladniciach kráľovského paláca. 16 V tom čase olúpal Chizkija dvere Hospodinovho domu, ako i zárubne, ktoré sám judský kráľ Chizkija obložil, a odovzdal to asýrskemu kráľovi. 17 Asýrsky kráľ poslal z Lakíša ku kráľovi Chizkijovi do Jeruzalema hlavného veliteľa, veliteľa eunuchov a hlavného pohárnika so silným vojskom. Tí vytiahli a priši k Jeruzalemu. Vyšli a zastali pri vodovode Horného rybníka, ktorý je na ceste k Valchárovmu poľu. 18 Dovolávali sa kráľa. Vyšiel k nim však Chilkijov syn Eljákim, správca paláca, pisár Šebna a kancelár Jóach, syn Ásafov. 19 Náčelník štábu na nich zavolal: Odkážte Chizkijovi: Takto vraví veľkráľ, kráľ asýrsky: Na čo sa ešte spoliehaš? 20 Nazdávaš sa, že číre slovo je už radou a silou do boja? Na koho sa vlastne spoliehaš, že mi kladieš odpor? 21 Akiste sa spoliehaš na Egypt, na tú nalomenú trstinu! Kto sa však o ňu oprie, vnikne mu do dlane a prebodne ju. Taký je faraón, egyptský kráľ ku všetkým, čo sa na neho spoliehajú. 22 Možno mi poviete: Spoliehame sa na svojho Boha Hospodina. Bol to však práve Chizkija, čo odstránil jeho výšiny a oltáre a nariadil Judsku a Jeruzalemu: Pred týmto oltárom v Jeruzalame sa budete klaňať. 23 Teraz môžeš s mojím pánom, asýrskym kráľom uzavrieť stávku. Dám ti dvetisíc koní, ak si na ne zoženieš jazdcov. 24 Ako by si sa mohol v boji zraziť čo len s najchatrnejším služobníkom môjho pána? Ty sa však pre vozy a jazdcov spoliehaš na Egypt. 25 Nevypravil som sa predsa bez Hospodina proti tomuto mestu, aby som ho zničil. Hospodin mi povedal: Vyprav sa proti tejto krajine a znič ju! 26 Vtedy povedal Eljákim, syn Chilkijov, Šebna a Jóach náčelníkovi štábu: Hovor so svojimi služobníkmi radšej po aramejsky, veď tomu rozumieme. Nehovor však s nami po judsky pred ľudom, ktorý je na hradbách. 27 Náčelník štábu im však odpovedal: Vari ma môj pán poslal predniesť tieto slová vášmu pánovi a tebe? Nie azda mužom, ktorí sedia na hradbách a spolu s vami budú jesť svoje výkaly a piť svoj moč? 28 Náčelník štábu si zastal a kričal po judsky: Čujte odkaz veľkráľa, kráľa asýrskeho: 29 Takto vraví kráľ: Nedajte sa balamutiť Chizkijom, pretože vás nemôže vyslobodiť z mojej moci. 30 Nech vo vás Chizkija nevzbudzuje nádej v Hospodina tvrdením: Hospodin nás iste vyslobodí a toto mesto sa nedostane do moci asýrskeho kráľa. 31 Nepočúvajte Chizkiju, lebo takto vraví asýrsky kráľ: Vzdajte sa a prejdite ku mne! Tak bude každý jesť zo svojho viniča i figovníka a piť vodu zo svojej studne, 32 kým neprídem a nepoberiem si vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc, do krajiny olív, oleja a medu. Zvoľte si život, a nie smrť! Preto nepočúvajte Chizkiju, lebo vás balamutí tvrdením: Hospodin nás vyslobodí. 33 Vyslobodil azda niektorý z bohov národov svoju krajinu z moci asýrskeho kráľa? 34 Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu, kde bohovia Sefarvajimu, Hény a Ivvy? Vyslobodili azda Samáriu z mojej moci? 35 Ktorý zo všetkých tých bohov krajín si mohol vyslobodiť krajinu z mojej moci? Žeby Hospodin vyslobodil Jeruzalem z mojej moci? 36 Ľud však mlčal a ani sa neozval, lebo mu kráľ zakázal odpovedať. 37 Správca paláca Eljákim, Chilkijov syn, pisár Šebna a kancelár Jóach, syn Ásafov prišli v roztrhnutých šatách ku Chizkijovi a oznámili mu slová náčelníka štábu.

2Kr 18, 1-37

Verš 1
V treťom roku vlády izraelského kráľa Hóšeu, syna Élovho, sa stal kráľom Chizkija, syn Acháza, judského kráľa.
2Krn 28:27 - Keď sa Acház uložil k svojim otcom, pochovali ho v meste Jeruzalem, no do hrobov izraelských kráľov ho nevložili. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Chizkija.
2Krn 29:1 - Chizkija mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, dcéra Zekarjova, sa volala Abija.

Verš 4
Odstránil výšiny, roztĺkol posvätné stĺpy, zoťal posvätný kôl a rozbil bronzového hada, ktorého zhotovil Mojžiš. Až dovtedy mu totiž Izraeliti pálili tymian a nazvali ho Nechuštán.
2Krn 31:1 - Keď sa to všetko skončilo, pobrali sa všetci prítomní Izraeliti do judských miest a roztrieskali kamenné stĺpy, postínali ašéry a úplne zbúrali výšiny i oltáre v celom Judsku, na území Benjamína, Efrajima a Menaššeho. Potom sa všetci Izraeliti vrátili, každý na svoj majetok, do svojich miest.

Verš 8
On to bol, kto porazil Filištíncov až po Gazu a jej územie vrátane strážnej veže a opevneného mesta.
Iz 14:30 - Potom budú prvorodení pásť bedárov a chudobní budú sídliť v bezpečí, tvoj koreň však hladom usmrtím a tvojich pozostalých pozabíjam.

Verš 9
Vo štvrtom roku vlády kráľa Chizkiju, čo je siedmy rok vlády izraelského kráľa Hóšeu, syna Élovho, vytiahol asýrsky kráľ Šalmaneser proti Samárii a obľahol ju.
2Kr 17:3 - Proti nemu vytiahol asýrsky kráľ Šalmaneser, Hóšea sa mu podrobil a odvádzal mu poplatok.

Verš 10
Po troch rokoch ju dobyli. Samária padla v šiestom roku vlády Chizkiju, čo je deviaty rok vlády izraelského kráľa Hóšeu.
2Kr 17:6 - V deviatom roku vlády Hóšeu dobyl asýrsky kráľ Samáriu a Izraelitov presídlil do Asýrie. Usadil ich v Chalachu, v Chábore, pri rieke Gózan a v médskych mestách.

Verš 13
V štrnástom roku vlády kráľa Chizkiju vytiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich.
2Krn 32:1 - Po týchto udalostiach a dôkazoch vernosti prišiel asýrsky kráľ Sancheríb. Napadol Judsko, obľahol opevnené mestá s úmyslom sa ich zmocniť.
Iz 36:1 - V štrnástom roku kráľa Chizkiju pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným mestám Judska a zaujal ich.

2Kr 18,4 - O medenom hadovi pozri Nm hl. 21.

2Kr 18,9 - Pozri 17,5 n.

2Kr 18,13 - O statiach 18,13–20; 19 (= Iz 36 – 39) pozri k Iz 36,1. – Výprava Sennacheriba, o ktorej je tu reč, bola v r. 701 pr. Kr.

2Kr 18,14 - O Lachise pozri 14,19.

2Kr 18,17 - Tartan bol asýrsky hlavný vojenský veliteľ: rabsaris bol predstavený komorníkov a rabsake bol vysoký vojenský dôstojník.

2Kr 18,19 - Asýrsky kráľ sa aj na asýrskych klinopisných pamiatkach volá veľkým kráľom.

2Kr 18,22 - Sennacherib podáva vec tak, ako by sa Pán hneval, že Ezechiáš odstránil výšiny. Tým chce proti Ezechiášovi pobúriť ľud, ktorý sa ťažko zriekal výšin.

2Kr 18,34 - O Emate pozri 1 Kr 8,65; Arfad bol tam, kde je dnes Tell Erfád, 20 km severne od Alepa. – O Sefarvaime pozri 17,24. Ana a Ava (porov. 17,24) sú nám ešte neznáme.