výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Kr 15, 1-38

1 V dvadsiatom siedmom roku vlády izraelského kráľa Járobeáma sa stal judským kráľom Amacjov syn Azarja. 2 Mal šestnásť rokov, keď sa stal kráľom, a päťdesiatdva rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka pochádzala z Jeruzalema a volala sa Jekolja. 3 Robil to, čo Hospodin uznáva za správne, presne podľa vzoru svojho otca Amacju. 4 Výšiny však nezanikli. Ľud na nich ešte stále obetoval a pálil tymian. 5 Hospodin ranil kráľa, takže bol malomocný až do dňa svojej smrti. Býval v osobitnom dome. Kráľov syn Jótam viedol palác a spravoval prostý ľud. 6 Ostatné príbehy Azarjove i všetko, čo vykonal, je napísané v Kronike judských kráľov. 7 Keď sa Azarja uložil k svojim otcom, pochovali ho k nim v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jótam. 8 V tridsiatom ôsmom roku vlády judského kráľa Azarju sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii na šesť mesiacov Járobeámov syn Zekarja. 9 Robil Hospodinovi naprotiveň podľa príkladu svojich otcov. Nevzdal sa hriechov Nebatovho syna Járobeáma, ktorý zviedol Izrael na hriech. 10 Jábešov syn Šallúm sa proti nemu vzbúril, za prítomnosti ľudu ho zabil a po jeho smrti sa stal kráľom. 11 Ostatné príbehy Zekarjove možno nájsť poznačené v Kronike izraelských kráľov. 12 Hospodinovo slovo, ktoré vyriekol o Jehuovi, znelo: Tvoji potomkovia budú až do štvrtého pokolenia sedieť na izraelskom tróne. Tak sa aj stalo. 13 Jábešov syn Šallúm sa stal kráľom v tridsiatom deviatom roku vlády judského kráľa Uzziju. Vládol jeden mesiac v Samárii. 14 Potom Menachém, Gádiho syn, vytiahol z Tirce, vtrhol do Samárie, porazil Jábešovho syna Šallúma, usmrtil ho a stal sa po ňom kráľom. 15 Ostatné Šallúmove príbehy, vzburu, ktorú vyvolal, možno nájsť v Kronike izraelských kráľov. 16 Vtedy Menachém rozdrvil Tappúach i všetko, čo v ňom bolo, aj jeho územie od Tirce odvetou za to, že mu neotvorili brány. Rozdrvil ho a všetky jeho tehotné ženy rozpáral. 17 V tridsiatom deviatom roku vlády judského kráľa Azarju sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii na desať rokov Gádiho syn Menachém. 18 Robil Hospodinovi naprotiveň. Po celé svoje obdobie sa nevzdal hriechov Nebatovho syna Járobeáma, ktorý zviedol Izrael na hriech. 19 Keď do krajiny vtrhol asýrsky kráľ Púl, Menachém mu dal tisíc talentov striebra, aby si tak zaistil jeho podporu na upevnenie vlastnej kráľovskej moci. 20 Menachém rozvrhol tú sumu na všetkých zámožných Izraelitov na úhradu asýrskemu kráľovi, a to päťdesiat šekelov na osobu. Asýrsky kráľ nato odtiahol a nezdržoval sa v tamojšom kraji. 21 Ostatné Menachémove príbehy, všetko, čo vykonal, je poznačené v Kronike izraelských kráľov. 22 Keď sa Menachém uložil k svojim otcom, stal sa po ňom kráľom jeho syn Pekachja. 23 V päťdesiatom roku vlády judského kráľa Azarju sa stal v Samárii na dva roky kráľom nad Izraelom Menachémov syn Pekachja. 24 Robil Hospodinovi naprotiveň. Nevzdal sa hriechov Nebatovho syna Járobeáma, ktorý zviedol Izrael na hriech. 25 Jeho pobočník Pekach, Remaljov syn, zosnoval proti nemu vzburu s päťdesiatimi Gileádovcami a zabil ho v opevnenej veži kráľovského paláca v Samárii, ako i Argóba a Arjeho. Keď ho zabil, stal sa po ňom kráľom. 26 Ostatné Pekachjove príbehy, všetko, čo vykonal, možno nájsť v Kronike izraelských kráľov. 27 V päťdesiatom druhom roku vlády judského kráľa Azarju sa stal v Samárii na dvadsať rokov kráľom nad Izraelom Remaljov syn Pekach. 28 Robil Hospodinovi naprotiveň. Nevzdal sa hriechov Nebatovho syna Járobeáma, ktorý zviedol Izrael na hriech. 29 Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglat-Pileser, zabral Ijjón, Ábel-Bét-Maaku, Jánoach, Kedeš, Chacór, Gileád, Galileu, celý kraj Naftáli a ľud presídlil do Asýrie. 30 Vtedy Élov syn Hóšea roznietil vzburu proti Remaljovmu synovi Pekachovi a zabil ho. Po jeho smrti v dvadsiatom roku vlády Uzzijovho syna Jótama sa stal po ňom kráľom. 31 Ostatné Pekachove príbehy i všetko, čo vykonal, možno nájsť poznačené v Kronike izraelských kráľov. 32 V druhom roku vlády izraelského kráľa Pekacha, syna Remaljovho, sa stal kráľom Jótam, syn judského kráľa Uzziju. 33 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Cádokova dcéra, sa volala Jerúša. 34 Robil to, čo Hospodin uznáva za správne, presne podľa vzoru svojho otca Uzziju. 35 Ibaže výšiny ešte nezanikli. Ľud stále obetoval a pálil na výšinách tymian. On postavil Hornú bránu Hospodinovho domu. 36 Ostatné Jótamove príbehy, to, čo vykonal, je poznačené v Kronike judských kráľov. 37 V tých časoch začal Hospodin posielať proti Judsku sýrskeho kráľa Recína a Remaljovho syna Pekacha. 38 Jótam sa uložil k svojim otcom a pochovali ho k jeho predkom v meste Dávida, jeho praotca. Po ňom sa stal kráľom Acház.

2Kr 15, 1-38

Verš 1
V dvadsiatom siedmom roku vlády izraelského kráľa Járobeáma sa stal judským kráľom Amacjov syn Azarja.
2Kr 14:21 - Nato vzal všetok judský ľud Azarju, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho po jeho otcovi Amacjovi za kráľa.
2Krn 26:1 - Všetok ľud Judska vzal Uzziju, ktorý mal šestnásť rokov, a dosadil ho za kráľa po jeho otcovi Amacjovi.

Verš 2
Mal šestnásť rokov, keď sa stal kráľom, a päťdesiatdva rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka pochádzala z Jeruzalema a volala sa Jekolja.
2Krn 26:3 - Uzzija sa stal ako šestnásťročný kráľom a päťdesiatdva rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Jeruzalemčanka, sa volala Jekolja.

Verš 37
V tých časoch začal Hospodin posielať proti Judsku sýrskeho kráľa Recína a Remaljovho syna Pekacha.
2Krn 16:5 - Keď sa to dopočul Baša, prestal opevňovať Rámu a svoju prácu zastavil.
Iz 7:1 - V časoch judského kráľa Acháza, syna Jótama, Uzzijovho syna, aramejský kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, Remaljov syn, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho poraziť.

Verš 33
Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Cádokova dcéra, sa volala Jerúša.
2Krn 27:1 - Jótam mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom a šestnásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Cádokova dcéra, sa volala Jerúša.

Verš 12
Hospodinovo slovo, ktoré vyriekol o Jehuovi, znelo: Tvoji potomkovia budú až do štvrtého pokolenia sedieť na izraelskom tróne. Tak sa aj stalo.
2Kr 10:30 - Hospodin povedal Jehuovi: Pretože si postupoval dobre a robil to, čo uznávam za správne, s Achábovým domom si naložil celkom podľa môjho želania, tvoji potomkovia budú až do štvrtého pokolenia sedieť na tróne Izraela.

Verš 19
Keď do krajiny vtrhol asýrsky kráľ Púl, Menachém mu dal tisíc talentov striebra, aby si tak zaistil jeho podporu na upevnenie vlastnej kráľovskej moci.
1Krn 5:26 - Boh Izraela prebudil ducha asýrskeho kráľa Púla, inak Tillegat-Pilenesera, ktorý odvliekol do zajatia Rúbenovcov, Gádovcov i východnú časť kmeňa Menašše a priviedol ich do Chalachu, Cháboru, Háry a k rieke Gózan, kde sú dodnes.

Verš 29
Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglat-Pileser, zabral Ijjón, Ábel-Bét-Maaku, Jánoach, Kedeš, Chacór, Gileád, Galileu, celý kraj Naftáli a ľud presídlil do Asýrie.
Iz 9:1 - Ľud, čo kráča vo tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo.

2Kr 15,5 - O príčine kráľovho malomocenstva pozri 2 Krn 26,16 n. Ako kráľa ho nevyobcovali za mesto medzi ostatných malomocných; býval oddelený od ľudí, pravdepodobne v osobitnom dome.

2Kr 15,8 - Čo je v zátvorkách, treba asi čítať: "ako bojoval proti Damasku a ako odvrátil hnev Pána od Izraela".

2Kr 15,10 - O Jeblaáme pozri 9,27. Miesto "v Jeblaáme" má dnešný (neistý!) hebrejský text a Vulgáta "verejne".

2Kr 15,12 - Porov. 10,30.

2Kr 15,13 - Oziáš je Azariáš. Pozri pozn. k 14,21. Preklady (LXX, Vulg) tu čítajú "Azariáš".

2Kr 15,14 - O Terse pozri 1 Kr 14,17.

2Kr 15,16 - Tapuach (Tappuach): na rozhraní území Efraima a Manassesa. O Tapse (Vulgáta a dnešný hebrejský text) tu nemôže byť reč, tá ležala pri Eufrate.

2Kr 15,19 - Pod menom Fúl bol v Babylonii kráľom asýrsky kráľ Tiglatpilésar III. Tu spomínaná výprava bola v r. 738 a Tiglatpilésar aj na svojich nápisoch spomína "Manahema zo Samárie".

2Kr 15,25 - Argob a Arie boli azda Pekachovi pobočníci a pomáhali mu pri vzbure.

2Kr 15,29 - Bol to Tiglatpilésar III., ktorého si proti Aramejčanom a Izraelitom zavolal na pomoc júdsky kráľ Achaz. Podľa klinopisných nápisov tiahol Tiglatpilésar na západ v rokoch 734, 733 a 732. – Ajon je totožný s Ahionom (1 Kr 15,20) alebo Ijonom (2 Sam 24,6). – Abel-Bet-Maácha pozri 2 Sam 20,14, porov. 1 Kr 15,20. – Janoe, dnes Jánúh, je 11 km východne od Týru.– Kádeš je 10 km severne od Meromského jazera. – Asor pozri Joz 11,1.

2Kr 15,30 - Posledná časť verša nepatrí do textu. Veď podľa v. 33 panoval Joatam len 16 rokov, aj to asi 14 rokov len ako zástupca malomocného otca Azariáša, samostatne vládol len asi dva roky.

2Kr 15,32 - O Oziášovi pozri pozn. k v. 13 a k 14,21.

2Kr 15,35 - Horná chrámová brána bola na severnej strane. Spomína sa aj v Ez 9,2.

2Kr 15,37 - Toto boli len začiatky nepriateľstiev. V skutočnosti začala vojna, zvaná sýroefraimskou vojnou, zúriť až za čias Joatamovho nástupcu Achaza. Rasin bol posledný aramejský kráľ.