výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Kr 25, 1-30

1 V deviatom roku jeho vlády, v desiatom mesiaci, desiateho dňa toho mesiaca pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar s celým svojím vojskom k Jeruzalemu. Utáboril sa pri ňom a vybudoval vôkol neho val. 2 Mesto zostalo v stave obliehania až do jedenásteho roku vlády kráľa Cidkiju. 3 Deviateho dňa štvrtého mesiaca, keď sa v meste natoľko rozmohol hlad, že prostý ľud nemal čo jesť, 4 došlo k prelomeniu mestských hradieb. Všetci vojaci ušli v noci bránou medzi zdvojenými hradbami popri kráľovskej záhrade, kým Chaldeji zvierali dookola mesto. Utekali smerom k Arábe. 5 Chaldejské vojsko sa rútilo za kráľom a dostihlo ho na jerišských pláňach. Celé jeho vojsko ho opustilo. 6 Kráľa zajali, odvliekli k babylonskému kráľovi do Ribly a vyriekli nad ním rozsudok. 7 Cidkijových synov pred jeho očami postínali, Cidkiju dal oslepiť, sputnať okovami a odvliecť do Babylonu. 8 V siedmom dni piateho mesiaca a devätnásteho roku vlády kráľa Nebúkadnecara prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nebúzaradan, služobník babylonského kráľa. 9 Vypálil Hospodinov dom, kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy, vypálil každú významnejšiu budovu. 10 Všetko chaldejské vojsko podliehajúce veliteľovi telesnej stráže strhlo obvodové hradby Jeruzalema. 11 Veliteľ telesnej stráže Nebúzaradan odvliekol do vyhnanstva zvyšok ľudu, čo zostal v meste, zbehov, čo prebehli k babylonskému kráľovi a zvyšok z toho davu. 12 Časť nemajetnej vrstvy v krajine ponechal veliteľ telesnej stráže za vinohradníkov a roľníkov. 13 Bronzové stĺpy pred Hospodinovým domom, vozíky a bronzové more pri Hospodinovom dome Chaldeji roztĺkli a bronz odniesli do Babylonu. 14 Pobrali i hrnce, lopaty, nože, panvice a všetko bohoslužobné náčinie z bronzu. 15 Veliteľ telesnej stráže pobral i kadidelnice a kropeničky, ktoré boli z čistého zlata alebo striebra. 16 Bronzu zo všetkých týchto predmetov, to jest z dvoch stĺpov, jedného mora a z vozíkov, ktoré zhotovil Šalamún pre Hospodinov dom, bolo množstvo, ktoré sa nedalo odvážiť. 17 Jeden stĺp bol vysoký osemnásť lakťov a hlavica na ňom bola bronzová. Hlavica bola tri lakte vysoká. Po jej obvode bolo mriežkovanie a granátové jablká. Všetko to bolo z bronzu. Taký istý bol aj druhý stĺp s mriežkovaním. 18 Veliteľ telesnej stráže zajal i hlavného kňaza Seráju, druhého kňaza Cefanju a troch strážcov prahu. 19 Z mesta vzal jedného dvorana, ktorý bol vojenským veliteľom, päť mužov, ktorí mali blízky vzťah ku kráľovi a nachádzali sa v meste, ďalej vojvodcovho pisára, ktorý prostým ľudom doplňoval stav vojska a šesťdesiat obyčajných mužov, ktorí boli v meste. 20 Veliteľ telesnej stráže Nebúzaradan ich vzal a priviedol k babylonskému kráľovi do Ribly. 21 Tam v Rible, v chamátskom kraji ich dal babylonský kráľ popraviť. Tak sa Júda dostal do zajatia, preč zo svojej vlasti. 22 Babylonský kráľ Nebúkadnecar ustanovil za správcu nad pozostalým ľudom, ktorý ponechal v Judsku, Gedalju, syna Achikámovho, syna Šáfanovho. 23 Keď sa všetci velitelia vojska i s mužstvom dozvedeli, že ho babylonský kráľ ustanovil za správcu, prišli za ním do Micpy. Boli to: Jišmáel, syn Netanjov, Jóchanan, syn Káreachov, Serája, syn Netofatského Tanchumeta, Jaazanja, syn Maakaťana, spolu so svojím mužstvom. 24 Gedalja ich aj ich mužstvo prísažne uisťoval: Nebojte sa chaldejskej poroby. Zostaňte v krajine, slúžte babylonskému kráľovi a budete sa mať dobre! 25 V siedmom mesiaci prišiel Jišmáel, syn Netanjov, vnuk Elíšamov, z kráľovského rodu, i s desiatimi mužmi a zabil Gedalju, Júdovcov i Chaldejov, ktorí boli s ním v Micpe. 26 Nato sa pobral všetok ľud, nízko či vyššie postavený, i velitelia vojsk a odišli do Egypta, lebo sa báli Chaldejov. 27 V tridsiatom siedmom roku zajatia judského kráľa Jójakina, v dvanástom mesiaci, v dvadsiatom siedmom dni toho istého mesiaca udelil babylonský kráľ Evil-Merodak v roku svojho nastúpenia na trón milosť judskému kráľovi Jójakinovi a prepustil ho z väzenia. 28 Správal sa k nemu priateľsky a dal mu vyššiu hodnosť, než mali králi, čo boli s ním v Babylone. 29 Smel si odložiť väzenské šaty a po celý život sa pravidelne stravoval u neho. 30 Po celý život sa mu dostávalo od kráľa stáleho zaopatrenia podľa každodennej potreby.

2Kr 25, 1-30

Verš 1
V deviatom roku jeho vlády, v desiatom mesiaci, desiateho dňa toho mesiaca pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar s celým svojím vojskom k Jeruzalemu. Utáboril sa pri ňom a vybudoval vôkol neho val.
2Krn 36:17 - Priviedol na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil mečom ich mládencov, neušetril mládenca ani pannu, ani starca, ani veľmi zostarnutého človeka. Všetkých vydal do jeho moci.
Jer 32:2 - Vtedy vojsko babylonského kráľa obliehalo Jeruzalem. Prorok Jeremiáš bol uväznený na nádvorí stráže, ktoré bolo v paláci judského kráľa.
Jer 39:1 - V deviatom roku judského kráľa Cidkiju, v desiatom mesiaci pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar a všetko jeho vojsko k Jeruzalemu a obkľúčili ho.
Jer 52:4 - V deviatom roku jeho kraľovania, v desiatom mesiaci, desiateho dňa toho mesiaca, pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar a celé jeho vojsko proti Jeruzalemu, utáboril sa proti nemu, vybudovali okolo neho násyp na obliehanie.

Verš 3
Deviateho dňa štvrtého mesiaca, keď sa v meste natoľko rozmohol hlad, že prostý ľud nemal čo jesť,
Jer 52:6 - Na deviaty deň štvrtého mesiaca, keď sa v meste rozmohol hlad a nebolo chleba pre ľud v krajine,

Verš 13
Bronzové stĺpy pred Hospodinovým domom, vozíky a bronzové more pri Hospodinovom dome Chaldeji roztĺkli a bronz odniesli do Babylonu.
2Kr 20:17 - Blíži sa čas, keď všetko, čo sa nachádza v tvojom paláci a čo tvoji predkovia dodnes nahromadili, bude odvlečené do Babylonu. Neostane tu nič, vraví Hospodin.
Jer 20:5 - Všetok majetok tohto mesta, všetko jeho imanie, všetky jeho drahocennosti, všetky poklady judských kráľov vydám do rúk ich nepriateľov, vyplienia ich, vezmú a odnesú do Babylonu.
Jer 27:19 - Veď toto hovorí Hospodin zástupov o stĺpoch, o mori, o podvozkoch a o ostatnom náradí, ktoré zostalo v tomto meste

Verš 17
Jeden stĺp bol vysoký osemnásť lakťov a hlavica na ňom bola bronzová. Hlavica bola tri lakte vysoká. Po jej obvode bolo mriežkovanie a granátové jablká. Všetko to bolo z bronzu. Taký istý bol aj druhý stĺp s mriežkovaním.
1Kr 7:15 - Zhotovil dva bronzové stĺpy. Jeden stĺp bol osemnásť lakťov vysoký a obvod mal dvanásť lakťov, takisto i druhý stĺp.
2Krn 3:15 - Pred budovu zhotovil dva stĺpy výšky tridsaťpäť lakťov a na ich vrchole päťlakťové hlavice.
Jer 52:21 - Pokiaľ ide o stĺpy: každý bol osemnásť lakťov vysoký a mal obvod dvanásť lakťov. Bol na štyri prsty hrubý a vnútri dutý.

Verš 22
Babylonský kráľ Nebúkadnecar ustanovil za správcu nad pozostalým ľudom, ktorý ponechal v Judsku, Gedalju, syna Achikámovho, syna Šáfanovho.
Jer 40:5 - Ak chceš radšej zostať tu, choď ku Gedaljovi, synovi Achikáma, synovi Šáfana, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad judskými mestami, bývaj s ním medzi ľudom, alebo choď, kamkoľvek sa ti zapáči ísť. Potom mu dal veliteľ telesnej stráže potraviny a dary na cestu a prepustil ho.
Jer 40:9 - Gedalja, syn Achikáma, syn Šáfana, sa im a ich mužom zaprisahal: Nebojte sa slúžiť Chaldejom, zostaňte v krajine a slúžte babylonskému kráľovi a bude vám dobre.

Verš 23
Keď sa všetci velitelia vojska i s mužstvom dozvedeli, že ho babylonský kráľ ustanovil za správcu, prišli za ním do Micpy. Boli to: Jišmáel, syn Netanjov, Jóchanan, syn Káreachov, Serája, syn Netofatského Tanchumeta, Jaazanja, syn Maakaťana, spolu so svojím mužstvom.
Jer 40:7 - Všetci vojvodcovia oddielov, ktorí sa zdržiavali v poli so svojím mužstvom, sa dozvedeli, že babylonský kráľ ustanovil Achikámovho syna Gedalju na čelo krajiny, že mu zveril aj mužov, ženy, deti a bedárov krajiny, ktorých neodviedli do Babylonu.

Verš 25
V siedmom mesiaci prišiel Jišmáel, syn Netanjov, vnuk Elíšamov, z kráľovského rodu, i s desiatimi mužmi a zabil Gedalju, Júdovcov i Chaldejov, ktorí boli s ním v Micpe.
Jer 41:2 - Vtedy povstal Netanjov syn Jišmáel, aj desiati muži, čo boli s ním, napadli mečom Gedalju, syna Achikámovho, syna Šáfanovho, a zabili toho, koho babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.

2Kr 25,3 - Osnova neudáva, koľký mesiac to bolo. Doplnili sme podľa Jer 52,6. Stať 24,18 – 25,30 nájdeme skoro doslovne aj na konci Jeremiášovej knihy (Jer 52). Pozri pozn. k tomuto miestu Jeremiášovej knihy.

2Kr 25,4 - Araba je jordánska kotlina i jej pokračovanie južne od Mŕtveho mora až po Elamský záliv. Porov. Jer 39,4.

2Kr 25,5 - Z tohto verša vidieť, že ušiel i kráľ.

2Kr 25,6 - O Reble pozri 23,33.

2Kr 25,8 - Jer 52,12 udáva desiaty deň piateho mesiaca.

2Kr 25,17 - Osnova Kníh kráľovských mylne udáva výšku hlavice na 3 lakte. Opravili sme podľa Jer 52,22; porov. 1 Kr 7,16.

2Kr 25,19 - "Odvádzal", rozumej: bral do vojenskej služby.

2Kr 25,22 - O Achikamovi pozri 22,12. – Porov. Jer 40,7 nn.

2Kr 25,23 - Spomínaní velitelia oddielov boli tí, ktorým sa podarilo ujsť z Jeruzalema a zachrániť sa. Sídlom Godoliáša bola Masfa (pozri 1 Sam 7,5).

2Kr 25,27 - Aby koniec Knihy nebol beznádejný, uvádza pisateľ povýšenie Joachina, ktoré bolo predzvesťou oslobodenia celého národa zo zajatia. Evil Merodach bol syn a nástupca Nabuchodonozora. Panoval 562–560.

2Kr 25,28 - Medzi ostatnými zajatými kráľmi dostal Joachin najčestnejšie miesto.