výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 66, 1-20

1 Pre hudobný prednes. Pieseň. Žalm. Zvučne plesaj Bohu, celá zem, 2 ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev! 3 Povedzte Bohu: Aké úžasné sú Tvoje skutky! Pre Tvoju veľkú moc Ti pochlebujú Tvoji nepriatelia. 4 Nech sa Ti klania celá zem, nech Ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno! Sela. 5 Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom. 6 Premenil more na suchú zem, cez rieku prešli na nohách; nuž radujme sa v Ňom! 7 On svojou mocou večne panuje, Jeho oči skúmajú národy, nech sa nepovyšujú odbojníci! Sela. 8 Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! 9 On duši našej život dal, nedal sklátiť sa našej nohe. 10 Lebo Ty, Bože, skúšal si nás, prečistil si nás, ako sa čistieva striebro. 11 Voviedol si nás do siete a ťažké bremeno si nám položil na bedrá; 12 človeku dovolil si skákať po našej hlave, vošli sme do ohňa i do vody, ale si nás vyviedol k hojnosti. 13 Do Tvojho domu vstúpim so zápalmi, splním Ti svoje sľuby, 14 ktoré vyriekli moje pery a ktoré vyslovili moje ústa, keď som bol v súžení. 15 Obetujem Ti tučné zápaly s dymom baranov, pripravím Ti dobytok s kozlami. Sela. 16 Poďte a čujte, všetci bohabojní, nech vám rozpoviem, čo mi urobil! 17 K Nemu som volal ústami a na jazyku som mal chválospev. 18 Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal. 19 Ale Boh počul, povšimol si hlas mojej modlitby. 20 Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!

Ž 66, 1-20

Verš 6
Premenil more na suchú zem, cez rieku prešli na nohách; nuž radujme sa v Ňom!
Ex 14:21 - Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili.
Joz 3:14 - Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom.

Verš 7
On svojou mocou večne panuje, Jeho oči skúmajú národy, nech sa nepovyšujú odbojníci! Sela.
2Krn 16:9 - Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce. Bláznivo si si v tom počínal, lebo odteraz budeš mať vojny.
Jób 28:24 - Lebo On dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.
Ž 33:13 - Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov.