výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 114, 1-8

1 Keď Izrael vychádzal z Egypta a Jákobov dom z ľudu cudzej reči, 2 Júda sa Mu stal svätyňou, Izrael Jeho vladárstvom. 3 More to videlo a utieklo; Jordán sa naspäť obrátil; 4 vrchy poskakovali ako barany, pahorky ako jahňatá. 5 Čo ti je, more, že si utekalo? Čo, Jordán, že si sa späť obrátil? 6 Vrchy, prečo ste poskakovali ako barany? A pahorky ako jahňatá? 7 Chvej sa, zem, pred Pánom, pred Bohom Jákobovým! 8 On skalu na jazero premenil a kremeň na pramene vôd.

Ž 114, 1-8

Verš 1
Keď Izrael vychádzal z Egypta a Jákobov dom z ľudu cudzej reči,
Ex 13:3 - Potom povedal Mojžiš ľudu: Pamätajte na tento deň, v ktorý ste vyšli z Egypta, z domu otroctva, lebo Hospodin nás vyviedol odtiaľ silnou rukou; preto sa nesmie jesť kvasené.

Z 114 - Žalmista krátko, ale pritom veľmi živo opisuje, ako sa Izrael stal Božím ľudom.

Z 114,1 - "Spomedzi ľudu cudzieho", dosl. "spomedzi ľudu, čo rozprával cudzou zajakavou rečou", čiže spomedzi Egypťanov.

Z 114,3-4 - Dramaticky sa opisujú zázraky, ktoré sa stali pri prechode Červeného mora a Jordána a pri vrchu Sinaj.

Z 114,7-8 - Aby ešte zjavnejšie dokázal Božiu moc, žalmista uvádza dva zázraky, ktoré sa stali v čase blúdenia na púšti. "Skalu mení na jazerá vôd" - prvý zázrak sa vzťahuje na zázračné vyvedenie vody zo skaly pri Hebrone (Ex 17,6), druhý na podobný prípad v Kádeši (Nm 20,11).