výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 105, 1-45

1 Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! 2 Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divných skutkoch! 3 Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú! 4 Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár! 5 Spomínajte na Jeho divné skutky, ktoré robil, na znamenie a súdy Jeho úst, 6 vy, potomstvo Abraháma, Jeho sluhu, synovia Jákobovi, Jeho vyvolení! 7 On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy. 8 Na svoju zmluvu večne pamätá, slovo, čo vydal pre tisíc rodov príkazom; 9 čo s Abrahámom uzavrel, a na prísahu Izákovi, 10 čo stvrdil ako zákon Jákobovi na večnú zmluvu pre Izrael: 11 Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel. 12 Keď ich bolo ešte počtom málo, hŕstočka len, a k tomu cudzí v nej, 13 keď tiahli od národa k národu, z jedného kráľovstva k inému ľudu, 14 nikomu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich potrestal: 15 Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom! 16 A keď privolal hlad do zeme a zlámal všetku palicu chleba, 17 poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali za otroka. 18 V klade mu zvierali nohy, dostal sa do želiez, 19 kým sa len nesplnilo jeho slovo a reč Hospodinova ho neospravedlnila. 20 Kráľ poslal, dal ho rozviazať, národov vládca prepustil ho. 21 Nad vlastným domom stanovil ho pánom, vládcom nad celým svojím majetkom, 22 aby poúčal podľa svojej vôle jeho kniežatá a jeho starcov učil múdrosti. 23 Tak prišiel Izrael do Egypta a Jákob bol hosťom v krajine Chámovej, 24 urobil ľud svoj veľmi plodným a silnejším než boli jeho protivníci. 25 Zvrátil im srdce, aby nenávideli Jeho ľud, úklady strojili Jeho služobníkom. 26 Mojžiša poslal, svojho sluhu, Árona, ktorého si vyvolil. 27 Tí robili medzi nimi Jeho znamenia, zázraky v kraji Chámovom. 28 Poslal tmu - zotmilo sa; ale sprotivili sa Jeho slovám. 29 Ich vody na krv premenil a usmrtil im ryby. 30 Krajina hemžila sa žabami ešte aj v dvoranách ich kráľov. 31 Riekol, a priletel hmyz, komáre na celé ich územie. 32 Kamenec poslal miesto dažďa, plamenný oheň do ich zeme. 33 Vinič im zbil, aj figovníky, stromy polámal na ich území. 34 Riekol, a prišli kobylky, pažravý hmyz bez počtu; 35 požrali im všetku byľ v krajine, požrali im plodiny poľa. 36 Pobil im v kraji všetko prvorodené, prvotiny všetkej ich mužnej sily. 37 Ich však vyviedol so striebrom a zlatom, nebol v ich kmeňoch klesajúci. 38 Egypt sa radoval, keď vychádzali, lebo ich pochytil strach pred nimi. 39 Rozprestrel oblak ako prikrývadlo a oheň, aby osvecoval noc. 40 Žiadali, a priviedol prepelice, sýtil ich nebeským chlebom. 41 Otvoril skalu - tiekli vody a valila sa rieka vyprahnutou zemou. 42 Lebo si spomenul na svoje sväté slovo, na svojho sluhu Abraháma. 43 Tak vyviedol ľud svoj v radosti, za plesania svojich vyvolených. 44 Dal im krajiny pohanov; zdedili plody trudu národov, 45 aby dbali na Jeho ustanovenia a zachovávali Jeho zákony. Haleluja!

Ž 105, 1-45

Verš 3
Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú!
Ž 34:2 - Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach.

Verš 38
Egypt sa radoval, keď vychádzali, lebo ich pochytil strach pred nimi.
Ex 12:33 - Aj Egypťania súrili ľud, aby ich čím rýchlejšie prepustil z krajiny, lebo hovorili: Všetci pomrieme.

Verš 10
čo stvrdil ako zákon Jákobovi na večnú zmluvu pre Izrael:
1Krn 16:17 - ktorú určil Jákobovi ako ustanovenie, ako večnú zmluvu pre Izrael:
Gn 28:13 - A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom.
Gn 35:11 - Potom mu riekol Boh: Ja som Boh všemohúci; rozploď sa a rozmnož, nech povstane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich bedier.

Verš 11
Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel.
Gn 13:15 - Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.
Gn 15:18 - V onen deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom slovami: Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od Egyptskej rieky až po Veľkú rieku, po veľtok Eufrat:

Verš 12
Keď ich bolo ešte počtom málo, hŕstočka len, a k tomu cudzí v nej,
1Krn 16:19 - Keď vás bolo ešte málo, máličko len, a k tomu cudzí tam,

Verš 45
aby dbali na Jeho ustanovenia a zachovávali Jeho zákony. Haleluja!
Ex 19:4 - Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe.
Dt 4:1 - A teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím plniť, aby ste ostali nažive a aby ste tam vstúpili a zabrali krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov.
Dt 4:40 - Zachovávaj Jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa vodilo dobre tebe i tvojim deťom, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Hospodin, tvoj Boh, dáva na večné časy.
Dt 6:21 - odpovedz svojmu synovi: Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou.

Verš 14
nikomu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich potrestal:
Gn 35:5 - Keď sa pohli, strach pred Bohom zachvátil okolité mestá, takže Jákobových synov neprenasledovali.

Verš 17
poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali za otroka.
Gn 37:28 - Keď popri nich prechádzali midjánski kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho Izmaelcom za dvadsať strieborných; kupci odviedli Jozefa do Egypta.
Gn 37:36 - Midjánci ho však v Egypte predali Pótifarovi, veliteľovi telesnej stráže.
Gn 45:5 - Teraz sa však netrápte, a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby som vás zachoval nažive.

Verš 21
Nad vlastným domom stanovil ho pánom, vládcom nad celým svojím majetkom,
Gn 41:40 - Ty budeš správcom nad mojím domom a tvojím slovom sa bude spravovať všetok môj ľud; ja budem len o trón vyššie ako ty.

Verš 43
Tak vyviedol ľud svoj v radosti, za plesania svojich vyvolených.
Ex 14:8 - Hospodin zatvrdil srdce faraóna, egyptského kráľa, a ten prenasledoval Izraelcov; Izraelci vychádzali pod ochranou zdvihnutej ruky.
Nm 33:3 - Keď sa vydali na cestu z Ramesesa, pätnásty deň prvého mesiaca, v deň po pasche, Izraelci vyšli pod ochranou zdvihnutej ruky pred očami celého Egypta,

Verš 24
urobil ľud svoj veľmi plodným a silnejším než boli jeho protivníci.
Ex 1:7 - Izraelci boli plodní, množili sa, rástli počtom a nesmierne mohutneli, takže ich bola plná krajina.
Ex 1:9 - Ten povedal svojmu ľudu: Hľa, ľud Izraelcov je početnejší a silnejší ako my.

Verš 25
Zvrátil im srdce, aby nenávideli Jeho ľud, úklady strojili Jeho služobníkom.
Ex 1:9 - Ten povedal svojmu ľudu: Hľa, ľud Izraelcov je početnejší a silnejší ako my.
Ex 1:12 - Ale čím viac ho utláčali, tým viac sa rozmnožoval a rozširoval, takže sa obávali Izraelcov.

Verš 26
Mojžiša poslal, svojho sluhu, Árona, ktorého si vyvolil.
Ex 3:10 - Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov z Egypta.
Ex 4:12 - Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.

Verš 27
Tí robili medzi nimi Jeho znamenia, zázraky v kraji Chámovom.
Ex 7:9 - Keď vám faraón povie: Urobte nám zázrak! povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu, hoď ju pred faraóna a premení sa na veľkého hada.

Verš 42
Lebo si spomenul na svoje sväté slovo, na svojho sluhu Abraháma.
Gn 15:14 - ale súdiť budem aj národ, ktorému oni budú slúžiť; no potom vyjdú s veľkým imaním.

Z 105 - Témou žalmu sú slová 11. verša: "Tebe dám kanaánsku krajinu ako váš podiel dedičný." Žalmista ďakuje za vernosť a splnenie tohto prísľubu ako aj za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal svojmu ľudu pred zaujatím tejto krajiny.

Z 105,6 - Izraeliti sa volajú: "potomci Abraháma - synovia Jakuba".

Z 105,15 - "Mojich pomazaných… mojim prorokom" - myslí tu patriarchov, ktorí boli zvláštnym spôsobom zasvätení Bohu a dostali od neho zjavenie (porov. Gn 12,11-20; 20,1-18; 26,7-11).

Z 105,19 - "No potom došlo na jeho slová" (Gn 41,12-14).

Z 105,23 - "Jakub sa stal hosťom v Chámovej krajine", totižto v Egypte (Gn 10,6). Jakubovi potomci nikdy nesplynuli s Egypťanmi.

Z 105,28-38 - Egyptský kráľ sa dlho spriečal vôli Jahveho, nechcel prepustiť Izraelitov zo svojej krajiny. Boh potom zosiela desať rán. Žalmista z nich uvádza niekoľko.

Z 105,39 - Viedol ich viditeľným stĺpom ohňa za noci a oblačným stĺpom cez deň. Na púšti rozostrel "oblak, aby ich tak chránil" pred úpalom slnka (Ex 13,21; 14,19; 40,36 atď.). Reptajúcich netresce, kŕmi ich prepelicami (Ex 16,13; Nm 11,31 n.), dáva im "mannu", chlieb z neba (Ex 16,4; vysvetlenie pozri pri žalme 78,25).

Z 105,44 - Palestínu v tie časy obývali mnohé národy. Izraeliti sa zmocnili kanaánskych miest a dedín, polí a záhrad, viníc a olivových hájov, dobytka a všetkého majetku.