výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 83, 1-19

1 Pieseň. Žalm Ásáfov. 2 Bože, nedopraj si pokoja, nemlč a neodpočívaj, ó Bože! 3 Lebo, hľa, zúria Tvoji nepriatelia a hlavu dvíhajú tí, čo Ťa nenávidia. 4 Proti Tvojmu ľudu chystajú ľstivé plány, radia sa proti Tvojim chránencom. 5 Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom, aby sa nespomínalo viac meno Izraela! 6 Lebo jednomyseľne sa radia: uzavierajú zmluvu proti Tebe 7 stany Edómu a Izmaelcov, Móáb a Hagarci, 8 Gebal, Ammón a Amálék, Filištínsko s obyvateľmi Týru. 9 Aj Asýria sa k nim pripojila, pomocným ramenom sa stali synom Lótovým. Sela. 10 Nalož s nimi ako s Midjánom, ako so Síserom, ako s Jábínom pri potoku Kíšóne, 11 ktorí boli vyhubení v Én-Dóre a stali sa hnojom zeme. 12 S ich vznešenými nalož ako s Órébom a Zeébom, ako so Zebachom a Calmunnom, so všetkými ich šľachticmi, 13 ktorí hovorili: Zaberme si Božie príbytky! 14 Bože, nalož s nimi ako s chumáčom buriny, ako s plevami vo vetre. 15 Ako oheň spaľuje les a plameň vrchy zažíha, 16 tak ich svojou búrkou prenasleduj a svojou povíchricou predes! 17 Naplň im tváre potupou, aby hľadali Tvoje meno, Hospodine! 18 Nech sa hanbia a desia na večité veky, nech sa červenajú a zhynú. 19 Nech zvedia, že Ty, čo máš meno Hospodin, na celej zemi sám si Najvyšší!

Ž 83, 1-19

Z 83 - Tento žalm je posledným z 12-ich žalmov, ktoré nosia meno Asafa (73 - 83).

Z 83,7 - Žalmista uvádza zoznam nepriateľov, a to podrobnejší, ako je v 2 Krn 20. Agaréni - Nomádi, pravdepodobne na východ od Amončanov a Moabčanov. Okrem Asýrčanov všetci susedili s Izraelom a okrem Asýrčanov, Filištíncov a Týrčanov boli všetky národy príbuzné Izraelu. Najzarytejšími nepriateľmi boli však Moabčania a Amončania. Žalmista vynechal už len Chamových potomkov, Egypťanov, ktorí okrem malých výnimiek boli vždy v nepriateľstve s Izraelom.

Z 83,10 - Od Madiánčanov oslobodil Izraelitov Gedeon (Sdc 7,1 n.). Druhé, nie menšie víťazstvo dožičil Pán Izraelitom za Baraka a Debory nad kráľom Jabinom z Hazoru za vojvodcu "Sisaru" (Sdc 4 a 5). "Endor" je malé mestečko na úpätí Tábora, kde neďaleko pramení potok Kišon.

Z 83,12 - "Oreb a Zeb" boli madiánski vojvodcovia (Sdc 7,25), "Zebee a Salmana" zasa madiánski králi (Sdc 8,5-21).