výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 116, 1-19

1 ALELUJA. Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas, 2 lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval. 3 Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, keď som sa ocitol v súžení a trápení, 4 vzýval som meno Pánovo: „Pane, zachráň môj život!“ 5 Milostivý a spravodlivý je Pán, náš Boh sa zľutúva. 6 Pán ochraňuje maličkých; pomohol mi, keď som bol v biede. 7 Znova sa, duša moja, upokoj, lebo Pán ti dobre urobil, 8 lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom. 9 Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. 10 Dôveroval som, aj keď som povedal: „Som veľmi pokorený.“ 11 V rozrušení som vyriekol: „Všetci ľudia klamú.“ 12 Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? 13 Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. 14 Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom. 15 V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých. 16 Pane, som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. Ty si mi putá rozviazal: 17 obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo. 18 Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom 19 v nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba, Jeruzalem.

Ž 116, 1-19

Verš 11
V rozrušení som vyriekol: „Všetci ľudia klamú.“
Rim 3:4 - Vonkoncom nie! Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a všetci ľudia klamú, ako je napísané: „Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil, keď ťa budú súdiť.“

Verš 10
Dôveroval som, aj keď som povedal: „Som veľmi pokorený.“
2Kor 4:13 - Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme.

Verš 3
Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, keď som sa ocitol v súžení a trápení,
2Sam 22:5 - Lebo ma obkľúčilo smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly.

Verš 7
Znova sa, duša moja, upokoj, lebo Pán ti dobre urobil,
Ž 13:6 - Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.

Z 116,3 - Porov. Ž 18,5-6.

Z 116,9 - "V krajine žijúcich" na rozdiel od tých, čo sú už v šeóle, v podsvetí, kde už nemožno slúžiť Bohu (Ž 27,13).

Z 116,10 - Lebo vedel, že na ľudí sa nedá veľmi spoľahnúť.

Z 116,13 - "Vezmem kalich spásy", kalich, z ktorého sa pri ďakovných obetách vylievalo víno k oltáru alebo okolo oltára. Izraeliti rozoznávali dva druhy obetí: krvavé a nekrvavé. Tak pri krvavých ako aj pri nekrvavých používali víno, ktoré sa buď celkom vylialo (pri krvavých obetách), alebo len jeho čiastka, zvyšok sa vypil pri hostine, ktorá vždy nasledovala po ďakovnej obete (porov. Ex 25,29; 29,40; 37,16).

Z 116,16 - Aj žalmista je jeden z Pánových sluhov, patrí mu ako majetok, lebo je "synom služobnice" Pánovej. Otroka, ktorý sa narodil v dome pána, nesmeli predať a patril navždy k domu svojho pána.