výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 115, 1-18

1 Nie nám, Hospodine, nie nám, ale svojmu menu daj česť pre svoju milosť, pre svoju pravdu. 2 Prečo majú povedať pohania: Kdeže je ich Bôh? 3 Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všetko, čo chce. 4 Ich modly sú striebro a zlato; sú dielom rúk človeka; 5 majú ústa a nehovoria; majú oči a nevidia; 6 majú uši a nečujú; majú nos a nečuchajú; 7 majú svoje ruky, ale nehmatajú, svoje nohy, ale nechodia ani nezavolajú svojím hrdlom. 8 Nech sú jako oni, tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne. 9 Izraelu, ty sa nadej na Hospodina! On je ich pomocou a ich štítom. 10 Dom Áronov, nadejte sa na Hospodina. On je ich pomocou a ich štítom. 11 Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, nadejte sa na Hospodina! On je ich pomocou a ich štítom. 12 Hospodin bude pamätať na nás, požehná; požehná dom Izraelov; požehná dom Áronov. 13 Požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, malých s veľkými. 14 Nech pridá Hospodin na vás, na vás i na vašich synov. 15 Požehnaní vy Hospodinovi, ktorý učinil nebesia i zem. 16 Nebesia sú nebesia Hospodinove, a zem dal synom človeka. 17 Nie mŕtvi budú chváliť Hospodina a niktorý z tých, ktorí sostupujú na miesto mlčania; 18 ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až na veky. Hallelujah!

Ž 115, 1-18

Verš 5
majú ústa a nehovoria; majú oči a nevidia;
Dt 4:28 - A tam budete slúžiť bohom, dielu rúk človeka, drevu a kameňu, ktoré ani nevidia ani nečujú ani nejedia ani nečuchajú.
Jer 10:3 - Lebo ustanovenia národov? To je márnosť! Lebo to vytne, strom z lesa, dielo rúk remeselníka, ukresané sekerou.
Jer 10:9 - Striebro, ubité na plech, donesené z Taršíša, a zlato z Ufaza, dielo remeselníka a rúk zlatníka; hyacintovomodrý postav a červený purpur je ich odev; to všetko je dielom umelcov.

Z 115,17-18 - Izraeliti sa domnievali, že po smrti sa ani Pán nestará o mŕtvych, ani mŕtvi nemôžu nijako osláviť Boha. "V šeóle", v podsvetí sa ani nežilo, ani nehynulo, bol to život veľmi malátny, tam sa nedal vykonať nijaký záslužný skutok (Ž 6,6; 30,10; 88,11).