výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 51, 1-21

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. 2 Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe. 3 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milosti! Podľa množstva svojho milosrdenstva zahlaď moje prestúpenia. 4 Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu; 5 lebo ja znám svoje prestúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou. 6 Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš. 7 Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka. 8 Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach. A tedy v skrytom mi daj znať múdrosť. 9 Očisti ma od hriechu yzopom, a budem čistý; umy ma, a budem belší ako sneh. 10 Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesaly moje kosti, ktoré si zdrtil. 11 Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a zahľaď všetky moje neprávosti. 12 Stvor mi čisté srdce, ó, Bože, a obnov priameho ducha v mojom vnútri. 13 Nezavrhni ma zpred svojej tvári a nevezmi odo mňa svojho Svätého Ducha. 14 Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom! 15 A budem vyučovať priestupníkov tvojim cestám a hriešnikov, aby sa obrátili k tebe. 16 Vytrhni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravedlivosť. 17 Pane, otvor moje rty, a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu! 18 Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne; v zápalnej obeti nemáš záľuby. 19 Obeti Božie sú skrúšený duch. Skrúšeným srdcom a zdrteným, ó, Bože, neopovrhuješ. 20 Čiň dobre Sionu vo svojej láskavosti! Vystav múry Jeruzalema! 21 Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spravedlivosti, zápal a celková obeť; vtedy budú obetovať juncov na tvojom oltári.

Ž 51, 1-21

Verš 1
Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.
2Sam 12:1 - Preto poslal Hospodin Nátana k Dávidovi. A keď vošiel k nemu, povedal mu: Dvaja mužovia boli v jednom meste. Jeden bol bohatý a druhý chudobný.
2Sam 11:4 - Vtedy poslal Dávid poslov a vzal ju, a keď vošla k nemu, ležal s ňou. A ona sa bola práve očistila od svojej nečistoty. A navrátila sa do svojho domu.

Verš 4
Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu;
Rim 3:4 - Nech sa nestane! Ale Bôh nech je pravdivý, a každý človek lhár, ako je napísané: Aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil.

Verš 7
Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka.
Lv 14:4 - vtedy rozkáže kňaz, aby vzali pre toho, kto sa očisťuje, dvoch malých vtákov, živých a čistých, cedrové drevo a červec, dvakrát farbený, a yzop.
Lv 14:6 - Potom vezme toho živého vtáka i cedrové drevo i červec, dvakrát farbený, aj yzop, a zamočí to i živého vtáka do krvi zabitého vtáka nad živou vodou,
Nm 19:6 - Potom vezme kňaz cedrové drevo, yzop a červec, dvakrát farbený, a hodí to doprostred ohňa, v ktorom bude horieť jalovica.
Nm 19:18 - A čistý človek vezme yzop, zamočí ho do vody a pokropí stán a všetky nádoby i všetky duše, ktoré boly tam, a tak i toho, kto sa dotknul kosti alebo zabitého alebo iného mŕtveho alebo hrobu.

Z 51 - Tento žalm je najkrajší z kajúcich žalmov, už štvrtý tohto druhu (6, 32, 38). Zachytáva dve podstatné zložky hriechu a jeho odčinenia: hriech sa tu opisuje ako urážka Boha, ktorú človek sám nemôže odčiniť, ak mu Boh nedožičí milosť. Žalm je jedným z najkrajších prejavov dokonalej ľútosti.

Z 51,7 - Náklonnosť na hriech je človeku vrodená. Katolícka tradícia tu právom nachádza náuku o dedičnom hriechu.

Z 51,9 - "Yzop - 'ezób", pyskovitá rastlina, ktorej drobné kvietky na dlhej stopke sú lievikovite rozložené; keď sa namočia, pospájajú sa a zachytia veľa tekutiny. Yzop sa namáčal do krvi alebo do vody a potom sa ním kropil ľud na znak očisťovania od hriechov (Ex 12,22; Lv 14,6-8; Nm 19,6.18; Hebr 9,19).

Z 51,16 - Zrejme tu myslí na preliatu Uriášovu krv a na krv Izraelitov v Rabat-Amon (2 Sam 11,14-25).

Z 51,18 - K 18. a 19. veršu treba dodať, že Dávid nepopiera cenu krvavých obiet, iba tvrdí, že Bohu sa viac páčia obety ľudského vnútra, ducha a srdca.

Z 51,20-21 - Tieto dva verše pridali asi neskoršie, pravdepodobne za časov babylonského zajatia.