výhody registrácie

1. list Timoteovi

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Tim 2, 1-15

1 Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, 2 za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. 3 Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. 5 Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, 6 ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase. 7 Nato som bol ustanovený ja ako zvestovateľ a apoštol - pravdu hovorím a neklamem - učiteľ pohanov vo viere a pravde. 8 Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru. 9 A podobne, aby sa ženy cudne a zdržanlivo ozdobovali slušným odevom, nie umelým účesom a zlatom, perlami alebo drahocenným rúchom, 10 ale dobrými skutkami, ako sa patrí na ženy, ktoré sa priznávajú k bohabojnosti. 11 Žena nech sa v tichosti učí so všetkou poddanosťou. 12 Nedovoľujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho správala. 13 Adam bol totiž stvorený prvý, potom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena bola zvedená, dopustila sa priestupku; 15 bude však spasená rodením detí, ak zotrvá vo viere, láske a posvätnej zdržanlivosti.

1Tim 2, 1-15

Verš 2
za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.
Jer 29:7 - Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt.

Verš 4
ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.
Ez 18:23 - Či azda mám záľubu v smrti bezbožného - znie výrok Hospodina, Pána - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?
2Pt 3:9 - Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

Verš 5
Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus,
Jn 17:3 - A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Rim 3:30 - lebo veď jeden je Boh, ktorý obrezaného ospravedlní z viery a neobrezaného skrze vieru.
Gal 3:19 - Čo teda zákon? Ustanovený anjelmi v rukách prostredníka bol pridaný pre prestúpenie, kým nepríde potomok, na ktorého sa vzťahuje zasľúbenie.
Heb 9:15 - Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.

Verš 6
ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.
Mt 20:28 - Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých.
Ef 1:7 - V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti,
Kol 1:14 - V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.

Verš 7
Nato som bol ustanovený ja ako zvestovateľ a apoštol - pravdu hovorím a neklamem - učiteľ pohanov vo viere a pravde.
Sk 9:15 - Riekol mu Pán: Len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov a pred synov izraelských.
Sk 13:2 - Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej som ich povolal.
Sk 22:21 - Ale On mi povedal: Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov.
Gal 1:16 - zaľúbilo sa vyjaviť vo mne svojho Syna, aby som hlásal radostnú zvesť o Ňom medzi pohanmi, ani chvíľu som sa neradil s telom a krvou.
Gal 2:8 - veď Ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoštolskej práci medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi -
Ef 3:8 - Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa milosti, aby som evanjelium o nepochopiteľnom bohatstve Kristovom zvestoval pohanom
2Tim 1:11 - Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [pohanov].
Rim 1:9 - Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evanjelia Jeho Syna, je mi svedkom, ako neprestajne spomínam na vás
Rim 9:1 - Pravdu hovorím v Kristovi, neklamem! Svedkom je mi moje svedomie v Duchu Svätom,

Verš 8
Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru.
Jn 4:21 - Odpovedaj jej Ježiš: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca.
Ž 134:2 - Pozdvihnite svoje ruky ku svätyni a dobrorečte Hospodinovi.

Verš 9
A podobne, aby sa ženy cudne a zdržanlivo ozdobovali slušným odevom, nie umelým účesom a zlatom, perlami alebo drahocenným rúchom,
Tít 2:3 - podobne aj staršie ženy nech sú v správaní také, ako sa patrí na sväté, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, (ale) učiteľky dobra,
1Pt 3:3 - Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty,

Verš 12
Nedovoľujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho správala.
1Kor 14:34 - tak aj vo (vašich) zhromaždeniach ženy nech mlčia, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale majú byť poddané, ako aj zákon hovorí.
Gn 3:16 - Žene riekol: Veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve; v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť nad tebou.
Ef 5:24 - Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.

Verš 13
Adam bol totiž stvorený prvý, potom Eva.
Gn 1:27 - Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.
Gn 2:22 - Z rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal človeku, utvoril ženu a priviedol ju k človeku.

Verš 14
A nie Adam bol zvedený, ale žena bola zvedená, dopustila sa priestupku;
Gn 3:6 - Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol.

1Tim 2,5-6 - Táto formula, ako sa zdá, obsahuje vyznanie viery, používané v prvotných kresťanských spoločenstvách. Kristova smrť je svedectvom o Otcovej láske (Jn 3, 16) i o jeho vlastnej láske (1 Jn 3, 16).

1Tim 2,8 - Prví kresťania sa modlili s rozpätými a pozdvihnutými rukami.

1Tim 2,11-15 - V tejto časti treba brať do úvahy to, čo sa odvodzuje zo sociálneho zamerania listu. Bolo by anachronizmom hľadať tu riešenie aktuálnych problémov služby žien pri bohoslužbách. Tvrdením, že žena bude spasená rodením detí (v. 15) stavia sa Pavol pravdepodobne proti bludárom, čo zavrhovali manželstvo (1 Tim 4,3). Odporúčaním, aby sa ženy učili v tichosti, sa Pavol stavia najmä proti tým, čo sú "klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí" (1 Tim 5, 13).

1Tim 2,15 - "Ak vytrvajú" sa vzťahuje na vieru a lásku, a posväcovanie žien.