výhody registrácie

1. list Timoteovi

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Tim 2, 1-15

1 Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konaly prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, 2 za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. 3 Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. 5 Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš, 6 ktorý dal sám seba jako výmenné za všetkých, svedoctvo to vo svojich časoch, 7 na čo som ja postavený za hlásateľa a apoštola, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde. 8 Chcem tedy, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania. 9 Tak iste aj ženy, v rúchu zdobnom a slušnom, ozdobovať sa so stydlivosťou a rozumnosťou, nie zápletami a zlatom alebo perlami alebo drahým rúchom, 10 ale to, čo sluší ženám, ktoré priznávajúc sa k Bohu sľubujú bohabojnosť, dobrými skutkami. 11 Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou. 12 A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho. 13 Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. 14 Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená dopustila sa prestúpenia. 15 No, bude spasená rodením detí, ak zostanú, ony ženy, vo viere a láske a v posvätení s rozumnosťou.

1Tim 2, 1-15

Verš 2
za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti.
Jer 29:7 - A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás prestehoval, a modlite sa zaň Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj.

Verš 4
ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.
Ez 18:23 - Či mám azda záľubu v smrti bezbožného, hovorí Pán Hospodin, či azda nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?
2Pt 3:9 - Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu.

Verš 5
Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš,
Jn 17:3 - A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Rim 3:30 - pretože je jeden Bôh, ktorý ospravedlní obriezku z viery, aj neobriezku vierou.
Gal 3:19 - Tak čo tedy zákon? Bol pridaný pre prestúpenia, dokiaľ by neprišlo semä, ktorému bolo dané zasľúbenie, a bol nariadený skrze anjelov, rukou prostredníka.
Heb 9:15 - A preto je prostredníkom novej smluvy, aby, keď sa stala smrť na vykúpenie z prestúpení za prvej smluvy, dostali zasľúbenie večného dedičstva tí, ktorí sú povolaní.

Verš 6
ktorý dal sám seba jako výmenné za všetkých, svedoctvo to vo svojich časoch,
Mt 20:28 - ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.
Ef 1:7 - v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti,
Kol 1:14 - v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov,

Verš 7
na čo som ja postavený za hlásateľa a apoštola, hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde.
Sk 9:15 - Ale Pán mu povedal: Iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanov i pred kráľov i pred synov Izraelových.
Sk 13:2 - A keď slúžili pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch: Nože mi oddeľte Barnabáša a Saula ku dielu, ku ktorému som ich povolal.
Sk 22:21 - A na to mi povedal: Idi, lebo ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov.
Gal 1:16 - zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som urobil tak, že som sa neporadil s telom a krvou
Gal 2:8 - lebo ten, ktorý pôsobil Petrom čo do apoštolstva medzi obriezkou, pôsobil aj mnou čo do pohanov,
Ef 3:8 - Mne najmenšiemu od všetkých svätých je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo
2Tim 1:11 - cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa pohanov,
Rim 1:9 - Lebo mojím svedkom je Bôh, ktorému svätoslúžim vo svojom duchu v evanjeliu jeho Syna, jako sa neprestajne zmieňujem o vás
Rim 9:1 - Pravdu hovorím v Kristu, neluhám, pri čom mi svedčí aj moje svedomie v Svätom Duchu,

Verš 8
Chcem tedy, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania.
Jn 4:21 - Ježiš jej povedal: Ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť Otcovi.
Ž 134:2 - Pozdvihujte svoje ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi a hovorte:

Verš 9
Tak iste aj ženy, v rúchu zdobnom a slušnom, ozdobovať sa so stydlivosťou a rozumnosťou, nie zápletami a zlatom alebo perlami alebo drahým rúchom,
Tít 2:3 - Staršie ženy tak podobne, v držaní sa jako svedčí svätým, nie pomluvačné ani zotročené mnohému vínu, ktoré učia tomu, čo je dobré a krásne,
1Pt 3:3 - ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží v zápletoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v obliekaní sa do nádherného rúcha,

Verš 12
A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho.
1Kor 14:34 - Vaše ženy nech mlčia v sboroch, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale podriaďovať sa, jako i zákon hovorí.
Gn 3:16 - Potom ešte povedal žene: Veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo; v bolesti budeš rodiť deti, a tvoja túžba sa ponesie k tvojmu mužovi, a on bude panovať nad tebou.
Ef 5:24 - Ale jako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom.

Verš 13
Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva.
Gn 1:27 - A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.
Gn 2:22 - A Hospodin Bôh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ženu, a doviedol ju k Adamovi.

Verš 14
Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená dopustila sa prestúpenia.
Gn 3:6 - A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi, a jedol.

1Tim 2,5-6 - Táto formula, ako sa zdá, obsahuje vyznanie viery, používané v prvotných kresťanských spoločenstvách. Kristova smrť je svedectvom o Otcovej láske (Jn 3, 16) i o jeho vlastnej láske (1 Jn 3, 16).

1Tim 2,8 - Prví kresťania sa modlili s rozpätými a pozdvihnutými rukami.

1Tim 2,11-15 - V tejto časti treba brať do úvahy to, čo sa odvodzuje zo sociálneho zamerania listu. Bolo by anachronizmom hľadať tu riešenie aktuálnych problémov služby žien pri bohoslužbách. Tvrdením, že žena bude spasená rodením detí (v. 15) stavia sa Pavol pravdepodobne proti bludárom, čo zavrhovali manželstvo (1 Tim 4,3). Odporúčaním, aby sa ženy učili v tichosti, sa Pavol stavia najmä proti tým, čo sú "klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí" (1 Tim 5, 13).

1Tim 2,15 - "Ak vytrvajú" sa vzťahuje na vieru a lásku, a posväcovanie žien.