výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Tim 6, 1-21

1 Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte, aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie. 2 Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dobre. Toto uč a prikazuj. 3 Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista ani učenia pravej zbožnosti, 4 je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, upodozrievanie, 5 vzájomné nezhody ľudí, ktorí majú zvrátenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je prostriedok obohatenia. 6 Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. 7 Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. 8 Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. 9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. 10 Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. 11 Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. 12 Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. 13 Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojím dobrým vyznaním pred Pontským Pilátom: 14 Plň si poslanie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, 15 ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, 16 on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen. 17 Bohatým v tomto veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. 18 Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. 19 Tak si budú zhromažďovať poklad ako istý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život. 20 Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam a falošnému učeniu, ktoré sa lživo nazýva poznaním. 21 Niektorí, čo sa k nemu priznávajú, zblúdili od viery. Milosť nech je s vami.

1Tim 6, 1-21

Verš 1
Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte, aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie.
Ef 6:5 - Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista, s bázňou a chvením.
Kol 3:22 - Otroci, vo všetkom poslúchajte pozemských pánov a neslúžte iba naoko ako tí, čo sa chcú zapáčiť ľuďom, ale s úprimným srdcom a v bázni pred Pánom.
Tít 2:9 - Otroci nech sú vo všetkom poddaní svojim pánom, nech sú ochotní, nech neodvrávajú,
1Pt 2:18 - Sluhovia, vo všetkej bázni sa podriaďujte svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj hrubým.

Verš 4
je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, upodozrievanie,
1Tim 1:4 - Nech sa nezaoberajú bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu poriadku spásy vo viere.
2Tim 2:23 - Odmietaj bláznivé a neužitočné škriepky, veď vieš, že vyvolávajú iba rozbroje.
Tít 3:9 - Vyhýbaj sa však hlúpym sporom a rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone; sú totiž neužitočné a márne.

Verš 5
vzájomné nezhody ľudí, ktorí majú zvrátenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je prostriedok obohatenia.
1Kor 11:16 - Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku.

Verš 6
Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou.
Prís 15:16 - Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom než veľký poklad a preň nepokoj.
Heb 13:5 - Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.

Verš 7
Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť.
Jób 1:21 - a povedal: Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa ta vrátim. Hospodin dal a Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodina.
Jób 27:19 - Boháč si ľahne, ale už nikdy viac to neurobí, prv, ako by otvoril oči, niet ho.
Ž 49:17 - Nemaj obavy, ak niekto bohatne a množí blahobyt svojho domu;

Verš 8
Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní.
Prís 27:26 - z baránkov máš odev, za capov kúpiš pole,
Ž 55:22 - jeho ústa sú sladšie než maslo, no bojovné srdce má. Nad olej jemnejšie sú jeho slová, sú to však vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev?
1Pt 5:7 - Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

Verš 9
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby.
Prís 11:28 - Kto dôveruje vo svoje bohatstvo, sám padne, kým spravodliví budú pučať ako lístie.
Mt 13:22 - Do tŕnia bolo zrno zasiate u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti a omámenie bohatstvom udusia slovo, takže ostane bez úrody.
Jak 5:1 - A vy, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás.

Verš 10
Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí.
Ex 23:8 - Neprijmi úplatok, lebo úplatok zaslepuje aj tých, čo majú otvorené oči, a prekrúca slová spravodlivých.
Dt 16:19 - Neprekrúcaj právo, nehľaď na osobu, neprijímaj úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých.
Prís 15:16 - Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom než veľký poklad a preň nepokoj.

Verš 11
Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
2Tim 2:22 - Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.

Verš 12
Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami.
1Tim 1:18 - Dávam ti tento príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj,

Verš 13
Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojím dobrým vyznaním pred Pontským Pilátom:
1Tim 5:21 - Zaprisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si sa podľa tohto správal bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu.
Dt 32:39 - Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto by sa mohol z mojej ruky vytrhnúť.
1Sam 2:6 - Hospodin usmrcuje i oživuje, vrhá do ríše mŕtvych i vyvádza odtiaľ.
Mt 27:11 - Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal: Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Ty to hovoríš!
Jn 18:37 - Nato mu Pilát povedal: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas.

Verš 15
ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich,
1Tim 1:17 - Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.
Zjv 17:14 - Budú bojovať proti Baránkovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; tí, čo sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní.
Zjv 19:16 - Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

Verš 16
on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.
Ex 33:20 - A ešte mu povedal: Mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive.
Dt 4:12 - z prostriedku ohňa vás oslovil Hospodin. Zvuk slov ste počuli, ale podobu ste nevideli. Znel iba hlas.
1Jn 4:12 - Boha nikto nikdy nevidel; ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť.

Verš 17
Bohatým v tomto veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme.
Mk 4:18 - A u iných je zasiate do bodľačia. Oni slovo síce počúvajú,
Lk 8:14 - Zrno, čo padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú.

Verš 19
Tak si budú zhromažďovať poklad ako istý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život.
Mt 6:20 - Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú.
Lk 12:33 - Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.
Lk 16:9 - Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do večných príbytkov.

Verš 20
Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam a falošnému učeniu, ktoré sa lživo nazýva poznaním.
1Tim 1:4 - Nech sa nezaoberajú bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu poriadku spásy vo viere.
1Tim 4:7 - Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Radšej sa cvič v pobožnosti.
2Tim 2:16 - Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi postupovať v bezbožnosti.
Tít 1:14 - Nech sa nepridŕžajú židovských bájí a prikázaní ľudí, ktorí sa odvrátili od pravdy.
Tít 3:9 - Vyhýbaj sa však hlúpym sporom a rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone; sú totiž neužitočné a márne.

1Tim 6,1-2 - Pavol tu nerieši sociálny problém otroctva, ale hovorí o povinnostiach kresťanských otrokov v rámci ich sociálneho postavenia. Pavol sa často zaoberal problémom otrokov (1 Kor 7, 21–24; Gal 3, 28; Ef 6, 5–9; Kol 3, 22–25; Tít 2, 9–10; Flm 10–17; porov. 1 Pt 2, 18–20). Kresťanstvo neprinieslo násilné a náhle odstránenie otroctva, ale hlásaním prikázania lásky znútra vytváralo takého ducha, ktorý postupne umožňoval zrušiť ho.

1Tim 6,6 - "Spokojnosť" (gr. autarchéia) tu znamená uspokojenie sa s tým, čo človek má.

1Tim 6,12 - Pravdepodobne ide o vyznanie viery, ktoré zložil Timotej pri krste.

1Tim 6,13 - Timotejovo vyznanie viery má príklad vo svedectve, ktoré vydal Kristus pred Pilátom (Jn 18, 36–37).

1Tim 6,15-16 - Ide o liturgickú doxológiu alebo o fragment liturgického hymnu.

1Tim 6,20 - Timotejovi bolo zverené evanjelium, svätá náuka viery. Falošná veda (gr. gnósis) je tu asi prejav neskoršieho gnostického bludu.