výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mt 19, 1-30

1 Keď Ježiš dohovoril, odobral sa z Galiley a prišiel do končín judských za Jordánom. 2 A nasledovali Ho veľké zástupy a uzdravoval ich tam. 3 Pristúpili k Nemu farizeji a pokúšali Ho: Či je dovolené prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu? 4 Odpovedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? 5 A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, 6 takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj! 7 Povedali Mu: A tak prečo Mojžiš prikázal dať priepustný list a prepustiť [ju]? 8 Odpovedal im: Mojžiš vám dovolil prepúšťať manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku nebolo tak. 9 Hovorím vám: Kto by si prepustil ženu - ak len nie pre smilstvo - a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú vezme, cudzoloží.] 10 Povedali Mu učeníci: Keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dobré ženiť sa! 11 Odpovedal im: Nie všetci chápu túto reč, ale len tí, ktorým je to dané. 12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky; a sú, ktorých ľudia urobili takými; a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. 13 Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali. 14 Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. 15 I skladal ruky na ne a odišiel odtiaľ. 16 A hľa, pristúpil k Nemu ktosi a spýtal sa: [Dobrý] Majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? 17 Odpovedal mu: Čo sa ma spytuješ o dobrom? Jeden je dobrý, [Boh]. A ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. 18 On sa spýtal: Ktoré? Ježiš riekol: Tieto: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, 19 cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého. 20 Mládenec Mu odpovedal: Toto všetko som zachovával [od svojej mladosti]; čo mi ešte treba? 21 Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma! 22 Keď mládenec počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. 23 Nato riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. 24 A nadto vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského. 25 Keď to učeníci počuli, veľmi užasli a povedali: Kto teda môže byť spasený? 26 Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. 27 Vtedy Mu riekol Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa; čo teda budeme mať za to? 28 Ježiš im odpovedal: Veru vám hovorím: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských. 29 A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca alebo matku, [alebo ženu] alebo deti alebo pole pre moje meno, omnoho viacej dostane a bude dedičom večného života. 30 A mnohí prví budú poslední, a poslední prví.

Mt 19, 1-30

Verš 1
Keď Ježiš dohovoril, odobral sa z Galiley a prišiel do končín judských za Jordánom.
Mk 10:1 - Keď sa odobral odtiaľ, prišiel do končín Judska a na druhú stranu Jordánu. Opäť sa zhromaždili k Nemu zástupy a On ich podľa svojho zvyku zase vyučoval.

Verš 3
Pristúpili k Nemu farizeji a pokúšali Ho: Či je dovolené prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu?
Mk 10:2 - I pristúpili farizeji a pokúšajúc Ho, spýtali sa: Či je mužovi dovolené prepustiť manželku?

Verš 4
Odpovedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu?
Gn 1:27 - Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.

Verš 5
A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo,
Gn 2:24 - Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.
Ef 5:31 - Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo.
1Kor 6:16 - Alebo či neviete, že kto sa pripája k smilnici, je jedno telo s ňou? Veď je povedané: Dvaja budú jedno telo.

Verš 6
takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!
1Kor 7:10 - Manželom však prikazujem - vlastne nie ja, ale Pán: nech žena neodchádza od muža -

Verš 7
Povedali Mu: A tak prečo Mojžiš prikázal dať priepustný list a prepustiť [ju]?
Dt 24:1 - Ak si muž vezme ženu a manželsky s ňou žije, a potom sa mu znepáči, lebo nájde na nej niečo odporné, nech jej napíše prepúšťací list, dá jej ho do ruky a pošle ju preč zo svojho domu;
Jer 3:1 - Ak muž prepustí svoju ženu, a ona odíde od neho a vydá sa za iného, či sa k nej ešte vráti? Nebola by krajina krajne znesvätená? Ty si však smilnila s mnohými druhmi, a máš sa vrátiť ku mne? - znie výrok Hospodinov.

Verš 9
Hovorím vám: Kto by si prepustil ženu - ak len nie pre smilstvo - a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú vezme, cudzoloží.]
Mt 5:32 - Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepúšťa manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží.
Mk 10:11 - Povedal im: Kto by prepustil svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou.
Lk 16:18 - Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží, a kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží.
1Kor 7:10 - Manželom však prikazujem - vlastne nie ja, ale Pán: nech žena neodchádza od muža -

Verš 11
Odpovedal im: Nie všetci chápu túto reč, ale len tí, ktorým je to dané.
1Kor 7:7 - Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak.
1Kor 7:17 - Len nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a ako ho Boh povolal. Takto prikazujem aj vo všetkých ostatných cirkevných zboroch.

Verš 13
Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali.
Mk 10:13 - Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im dohovárali.
Lk 18:15 - Prinášali k Nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im.

Verš 14
Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.
Mt 18:3 - a riekol: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.
1Kor 14:20 - Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti; v usudzovaní buďte dospelí.
1Pt 2:2 - ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie,

Verš 16
A hľa, pristúpil k Nemu ktosi a spýtal sa: [Dobrý] Majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život?
Mt 10:17 - Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach;
Lk 18:18 - Tu sa Ho opýtal jeden z popredných: Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života?

Verš 18
On sa spýtal: Ktoré? Ježiš riekol: Tieto: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo,
Ex 20:12 - Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh aby si dlho žil na zemi!
Dt 5:17 - Nezabiješ!
Rim 13:9 - Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého.

Verš 19
cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého.
Lv 19:17 - Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech.
Mt 22:39 - A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.
Mk 12:31 - Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania.
Gal 5:14 - Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.
Jak 2:8 - Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte.

Verš 21
Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma!
Lk 12:33 - Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani moľ nekazí;
Lk 16:9 - Aj vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.
Mt 6:19 - Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú.
1Tim 6:19 - a tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný život.

Verš 23
Nato riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.
Prís 11:28 - Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie.
Mk 10:23 - Poobzeral sa teda Ježiš a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky!
Lk 18:24 - Vidiac ho, Ježiš povedal: Ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky.

Verš 26
Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.
Jób 42:2 - Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť.
Jer 32:17 - Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba nieto nič nemožného.
Za 8:6 - Bude to divné v týchto dňoch v očiach zvyšku tohto ľudu, bude to divné aj v mojich očiach - znie výrok Hospodina mocností.
Lk 1:37 - Lebo Bohu nič nebude nemožné.
Lk 18:27 - On však riekol: Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha.

Verš 27
Vtedy Mu riekol Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa; čo teda budeme mať za to?
Mt 4:20 - A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.
Mk 10:28 - Tu prehovoril Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa!
Lk 5:11 - Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.
Lk 18:28 - Tu povedal Peter: Ajhľa, my sme opustili, čo sme mali, a šli sme za Tebou.

Verš 28
Ježiš im odpovedal: Veru vám hovorím: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských.
Lk 22:30 - aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov izraelských.

Verš 29
A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca alebo matku, [alebo ženu] alebo deti alebo pole pre moje meno, omnoho viacej dostane a bude dedičom večného života.
Dt 33:9 - ktorý povedal o svojom otcovi a matke: Nevšímaj si ich! a na svojich bratov nepozrel ani svojich synov nepoznal, lebo zachovávali Tvoju reč a Tvoju zmluvu dodržiavali.
Jób 42:12 - A tak Hospodin požehnal posledné dni Jóbove viac ako prvé. Mal potom štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov dobytka a tisíc oslíc.

Verš 30
A mnohí prví budú poslední, a poslední prví.
Mk 10:31 - Mnohí prví budú poslední a poslední prví.
Lk 13:30 - Ajhľa, sú poslední, ktorí budú prvými; a sú prví, ktorí budú poslednými.

Mt 19,1-9 - Mk 10, 1–12.

Mt 19,3-15 - Mk 10, 13–16; Lk 18, 15–17.

Mt 19,4 - Gn 1, 27.

Mt 19,5-6 - Gn 2, 24."Jedno telo" je hebraizmus a vyjadruje jednu morálnu bytosť. Kristus tu kategoricky potvrdzuje nerozlučnosť manželstva.

Mt 19,7 - Porov. Dt 24, 1.

Mt 19,9 - Kresťanské manželstvo nemožno zrušiť ani vtedy, ak sa jedna zo stránok dopustí smilstva. (Čo znamená "smilstvo", o ktorom hovorí Ježiš, pozri poznámku k Mt 5, 32). Dovoľuje sa iba dočasné alebo aj doživotné odlúčenie – separácia – manželov, čím však manželstvo medzi nimi nezaniká. Pozri aj Mt 5, 32; Lk 16, 18; 1 Kor 7, 10–11.

Mt 19,11-12 - Dobrovoľne sa zrieknuť manželstva z lásky k Bohu je záslužný skutok. Stáva sa to pod vplyvom zvláštnej milosti. Nie všetci sú teda na to povolaní. Ide o jednu z evanjeliových rád, pomocou ktorých možno dosiahnuť kresťanskú dokonalosť.

Mt 19,16-26 - Mk 10, 17–27; Lk 18, 18–27.

Mt 19,21 - Ježiš tu odporúča chudobu a poslušnosť ako prostriedok na ľahšie dosiahnutie dokonalosti. Obe, spolu s čistotou, o ktorej bola reč vo vv. 11–12, tvoria tri evanjeliové rady.

Mt 19,24 - Týmito slovami Pán Ježiš netvrdí, že by boháči vôbec nemohli byť spasení. Príslovím o ťave zdôrazňuje, že ťažko získajú spásu tí, čo sa nezriadene viažu na bohatstvo.

Mt 19,27-30 - Mk 10, 28–31; Lk 18, 28–30.

Mt 19,28 - Odmenou apoštolov bude osobitná, a to autoritatívna účasť na Kristovej sláve pri Poslednom súde. Dvanásť kmeňov Izraela tu znamená nový Izrael, Cirkev.