výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Rim 12, 1-21

1 ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃ 2 ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃ 3 כי על פי החסד הנתן לי אמר אני לכל איש ואיש מכם לבלתי רום לבבו למעלה מן הראוי כי אם יהי צנוע במחשבותיו כפי מדת האמונה אשר חלק לו האלהים׃ 4 כי כאשר בגוף אחד יש לנו אברים הרבה ואין פעלה אחת לכל האברים׃ 5 כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃ 6 ויש לנו מתנות שנות כפי החסד הנתן לנו אם נבואה תהי כפי מדת האמונה׃ 7 ואם לאיש שמוש יעמל בשמוש ואם מורה בהוראה׃ 8 ואם מוכיח בתוכחה הנותן יעשה בתם לבב והמנהיג בשקידה והגמל חסד בסבר פנים יפות׃ 9 האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃ 10 באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃ 11 שקדו ואל תעצלו התלהבו ברוח עבדו את האדון׃ 12 שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃ 13 השתתפו בצרכי הקדושים רדפו הכנסת ארחים׃ 14 ברכו את רדפיכם ברכו ואל תקללו׃ 15 שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃ 16 לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃ 17 אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃ 18 אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃ 19 אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃ 20 לכן אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על ראשו׃ 21 אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃

Rim 12, 1-21

Verš 1
ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃
1Pt 2:5 - ונבניתם גם אתם כאבנים חיות לבית רוחני לכהנת קדש להעלות זבחי רוח לרצון לאלהים בישוע המשיח׃
Rim 6:13 - ]31-21[ גם אל תכינו את אבריכם להיות כלי עול לחטא אך תכינו את נפשכם לאלהים כחיים מעם המתים ואבריכם כלי צדקה לאלהים כי החטא לא יוכל למשל עוד בכם יען אינכם תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד׃
Rim 6:16 - הלא ידעתם כי לאשר תתנו את נפשכם להיות עבדיו לסור למשמעתו הן עבדים אתם לאשר תשמעו לו אם לחטא אלי מות אם למשמעת אלי צדקה׃

Verš 2
ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃
1Jn 2:15 - אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב׃
Ef 5:17 - על כן אל תהיו חסרי דעת כי אם מבינים לדעת מה הוא רצון אדנינו׃
1Sol 4:3 - כי רצון האלהים היא קדשתכם אשר תתרחקו מן הזנות׃

Verš 3
כי על פי החסד הנתן לי אמר אני לכל איש ואיש מכם לבלתי רום לבבו למעלה מן הראוי כי אם יהי צנוע במחשבותיו כפי מדת האמונה אשר חלק לו האלהים׃
Rim 1:5 - אשר בידו קבלנו חן ושליחות להקים משמעת האמונה בכל הגוים למען שמו׃
Ef 4:7 - אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח׃
1Kor 12:11 - וכל אלה פעל הרוח האחד ההוא המחלק לאיש איש כרצונו׃
Ef 4:7 - אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח׃

Verš 4
כי כאשר בגוף אחד יש לנו אברים הרבה ואין פעלה אחת לכל האברים׃
1Kor 12:27 - אכן גוף המשיח אתם ואבריו כל אחד לפי חלקו׃
Ef 1:23 - אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃
Ef 4:16 - אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃
Ef 5:23 - כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃
Kol 1:24 - עתה הנני שמח בענויי אשר אני סבל למענכם ואמלא את החסר ביסורי המשיח בבשרי בעד גופו היא העדה׃

Verš 5
כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃
1Kor 12:4 - ושנות הנה המתנות אבל הרוח אחד הוא׃
2Kor 10:13 - ואנחנו לא נתגדל לבלי מדה כי אם כפי מדת הגבול אשר חלק לנו האלהים לחק להגיע גם עדיכם׃
1Pt 4:10 - איש איש כמתן החסד אשר קבל תעזרו איש לרעהו כגזברים ממנים על חסדי אלהים הרבים׃

Verš 6
ויש לנו מתנות שנות כפי החסד הנתן לנו אם נבואה תהי כפי מדת האמונה׃
1Kor 12:4 - ושנות הנה המתנות אבל הרוח אחד הוא׃

Verš 7
ואם לאיש שמוש יעמל בשמוש ואם מורה בהוראה׃
1Kor 12:10 - ולאחר לפעל גבורות ולאחר נבואה ולאחר להבחין בין הרוחות ולאחר מיני לשנות ולאחר באור לשנות׃
1Pt 4:10 - איש איש כמתן החסד אשר קבל תעזרו איש לרעהו כגזברים ממנים על חסדי אלהים הרבים׃

Verš 8
ואם מוכיח בתוכחה הנותן יעשה בתם לבב והמנהיג בשקידה והגמל חסד בסבר פנים יפות׃
Mt 6:1 - השמרו לכם מעשות צדקתכם לפני בני אדם למען יראו אתכם ואם לא אין לכם שכר מאת אביכם שבשמים׃
Dt 15:7 - כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון׃
2Kor 9:7 - וכל איש כאשר ידבנו לבו לא מצער ולא מאנס כי הנתן בלב שמח יאהבנו אלהים׃

Verš 9
האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃
Ž 97:10 - אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃
Am 5:15 - שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף׃

Verš 10
באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃
Ef 4:2 - בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃
Heb 13:1 - אהבת האחים תעמד׃
1Pt 1:22 - זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃
1Pt 2:17 - נהגו כבוד בכל איש אהבו את האחים יראו את אלהים כבדו את המלך׃
Flp 2:3 - ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃
1Pt 5:5 - וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃

Verš 12
שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃
Rim 15:13 - ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃
1Sol 5:16 - היו שמחים בכל עת׃
Heb 10:36 - כי צריכים אתם לסבלנות למען תעשו רצון אלהים ונשאתם את ההבטחה׃
Heb 12:1 - לכן גם אנחנו אשר ענן עדים רב כזה סבב אתנו נשליכה ממנו כל טרח והחטא המקיף עלינו ונרוצה בתוחלת את המרוצה הערוכה לפנינו׃
Jak 5:7 - לכן אחי דמו והוחילו עד בוא האדון הנה האכר מחכה לטוב תבואת האדמה בהוחילו כי ירד עליה גשם יורה ומלקוש׃
Lk 18:1 - וגם משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות׃
Ef 6:18 - והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃
Kol 4:2 - התמידו בתפלה ושקדו בה בתודה׃
1Sol 5:17 - התמידו בתפלה׃

Verš 13
השתתפו בצרכי הקדושים רדפו הכנסת ארחים׃
1Kor 16:1 - ועל דבר קבוץ התרומות לעזרת הקדושים כאשר תקנתי לקהלות אשר בגלטיא כן תעשו גם אתם׃
Heb 13:2 - הכנסת ארחים אל תשכחו כי יש אשר הכניסו בה מלאכים ולא ידעו׃
1Pt 4:9 - היו מארחים איש את רעהו בבלי תלנות׃

Verš 14
ברכו את רדפיכם ברכו ואל תקללו׃
Mt 5:44 - אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם׃
1Kor 4:12 - ויגעים אנחנו בעמל ידינו קללונו ונברך חרפונו ונסבל׃

Verš 16
לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃
Rim 15:5 - ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃
1Kor 1:10 - והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃
Flp 2:2 - השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃
Flp 3:16 - רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד׃
1Pt 3:8 - וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃
Prís 3:7 - אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃
Iz 5:21 - הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבנים׃

Verš 17
אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃
Prís 20:22 - אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך׃
Mt 5:39 - אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת׃
1Kor 6:7 - הן בכל ירידה היא לכם שתריבו זה עם זה למה לא תבחרו לסבל הונאה ולמה לא תבחרו להיות עשוקים׃
1Sol 5:15 - וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
2Kor 8:21 - כי משגיחים אנחנו על הטוב לא לפני האדון לבד כי גם לפני האדם׃
1Pt 2:12 - והיטיבו דרככם בגוים למען יביטו אל מעשיכם הטובים והיה תחת אשר חרפו אתכם כפעלי און יכבדו את האלהים ביום הפקדה׃

Verš 18
אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃
Mk 9:50 - טוב המלח ואם המלח יהיה תפל במה תתקנו אותו יהי לכם מלח בקרבכם ויהי שלום ביניכם׃
Heb 12:14 - רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון׃

Verš 19
אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃
Mt 5:39 - אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת׃
Lk 6:29 - המכה אתך על הלחי הטה לו גם את האחרת והלקח את מעילך אל תמנע ממנו גם את כתנתך׃
Dt 32:35 - לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו׃
Heb 10:30 - כי ידענו את האמר לי נקם ושלם ועוד כי ידין יהוה עמו׃

Verš 20
לכן אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על ראשו׃
Prís 25:21 - אם רעב שנאך האכלהו לחם ואם צמא השקהו מים׃
Mt 5:44 - אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם׃

Rim 12,1 - Pavol tu podáva morálne dôsledky z náuky vyloženej v dogmatickej časti tohto listu. "Telo" znamená celú ľudskú osobu. Kresťan celým svojím životom prináša Bohu obetu, ktorá je pravou "duchovnou bohoslužbou".

Rim 12,1-7 - Pavol tu vysvetľuje vzťah k svetskej moci. Tá je na to, aby slúžila spoločnému dobru, a teda aj jednotlivcom. Pavol tu zdôrazňuje zásadu, že moc má základ v Bohu. Takto kresťanské náboženstvo preniká mravný život jednotlivca (12, 1), ale aj celej spoločnosti.

Rim 12,3-8 - Údy Cirkvi tvoria spoločenstvo ako tajomné Kristovo telo. Toto spojenie určuje ich vzájomné povinnosti. Dary milosti môžu byť rozličné, ale vždy ich treba používať tak, aby slúžili dobru celého spoločenstva.

Rim 12,7 - Porov. Mt 22, 21; 1 Pt 2, 13.

Rim 12,8 - Porov. 8, 4; 1 Kor 13, 1; Gal 5, 14; Kol 3, 14; Jn 13, 34.

Rim 12,9 - Pozri Ex 20, 13–17; Dt 5, 17–21; Lv 19, 18. Blížny sa tu berie nielen ako člen toho istého národa, ako v Lv, ale ako člen ľudskej rodiny zjednotenej v Kristovi (Gal 3, 28; Mt 25, 40).

Rim 12,11 - "Čas" v pavlovskom chápaní je čas eschatologický, ten, o ktorom hovorí Písmo ako "o posledných dňoch", začatých smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista a rozprestierajúcich sa na čas putujúcej Cirkvi, ktorá kráča v ústrety druhému Pánovmu príchodu.

Rim 12,12 - Porov. 1 Sol 5, 4 n.

Rim 12,13 - "Svätých", čiže kresťanov.

Rim 12,16 - Porov. Prís 3, 4.

Rim 12,19 - Dt 32, 35.

Rim 12,20 - Prís 25, 21; porov. Mt 5, 39.