výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Rim 12, 1-21

1 Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. 3 Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. 4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, 5 tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. 6 Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou, 7 ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. 8 Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. 9 Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra. 10 Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. 11 Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi. 12 Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. 13 Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. 14 Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. 15 Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. 16 Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. 17 Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. 18 Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. 19 Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím,hovorí Pán. 20 Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. 21 Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.

Rim 12, 1-21

Verš 1
Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.
1Pt 2:5 - Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
Rim 6:13 - a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti.
Rim 6:16 - Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate — buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti?

Verš 2
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
1Jn 2:15 - Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.
Ef 5:17 - Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.
1Sol 4:3 - Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva

Verš 3
Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh.
Rim 1:5 - Prostredníctvom neho sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy.
Ef 4:7 - Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru.
1Kor 12:11 - No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý Duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce.
Ef 4:7 - Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru.

Verš 4
Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť,
1Kor 12:27 - Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.
Ef 1:23 - ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.
Ef 4:16 - z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti.
Ef 5:23 - pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, Spasiteľ tela, hlavou Cirkvi.
Kol 1:24 - Teraz sa radujem, že za vás trpím a dopĺňam, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev.

Verš 5
tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi.
1Kor 12:4 - Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je ten istý;
2Kor 10:13 - No my sa nebudeme nadmerne chváliť, ale podľa miery, ktorú nám vymedzil Boh, aby sme prišli až k vám.
1Pt 4:10 - Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.

Verš 6
Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou,
1Kor 12:4 - Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je ten istý;

Verš 7
ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje.
1Kor 12:10 - inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich.
1Pt 4:10 - Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.

Verš 8
Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.
Mt 6:1 - Dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, lebo nedostanete odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
Dt 15:7 - Ak niekto z tvojich bratov v niektorom z miest v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, schudobnie, nezatvrdzuj si srdce a nezatváraj ruku pred chudobným bratom,
2Kor 9:7 - Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.

Verš 9
Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra.
Ž 97:10 - Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo! On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných.
Am 5:15 - Nenáviďte zlo a milujte dobro a obnovte právo na súde. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh zástupov nad zvyškom Jozefa.

Verš 10
Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
Ef 4:2 - so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske.
Heb 13:1 - Bratská láska nech trvá.
1Pt 1:22 - Keďže ste teraz prijali pravdu, a tak ste si očistili duše, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte,
1Pt 2:17 - Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite!
Flp 2:3 - Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba
1Pt 5:5 - Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje,ale pokorným dáva milosť.

Verš 12
Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Rim 15:13 - Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.
1Sol 5:16 - Ustavične sa radujte.
Heb 10:36 - Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie.
Heb 12:1 - Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou.
Jak 5:7 - Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď.
Lk 18:1 - Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať.
Ef 6:18 - V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých,
Kol 4:2 - Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.
1Sol 5:17 - Neprestajne sa modlite.

Verš 13
Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní.
1Kor 16:1 - Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to prikázal cirkvám v Galácii.
Heb 13:2 - Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli.
1Pt 4:9 - Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania.

Verš 14
Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte.
Mt 5:44 - Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú,
1Kor 4:12 - a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme; keď nás prenasledujú, znášame to;

Verš 16
Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba.
Rim 15:5 - Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša,
1Kor 1:10 - Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku.
Flp 2:2 - dovŕšte moju radosť: Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!
Flp 3:16 - Ale k čomu sme dospeli, toho sa držme.
1Pt 3:8 - Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní.
Prís 3:7 - Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla.
Iz 5:21 - Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní!

Verš 17
Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí.
Prís 20:22 - Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a zachráni ťa.
Mt 5:39 - Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé.
1Kor 6:7 - Veď už to je vaša prehra, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu?
1Sol 5:15 - Hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým.
2Kor 8:21 - Máme totiž na zreteli dobro nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi.
1Pt 2:12 - Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha.

Verš 18
Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.
Mk 9:50 - Soľ je dobrá; ak však soľ stratí svoju slanosť, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji!
Heb 12:14 - Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.

Verš 19
Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím,hovorí Pán.
Mt 5:39 - Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé.
Lk 6:29 - Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty.
Dt 32:35 - Moja pomsta a odplata sa prejaví vtedy, keď sa im podlomí noha. Deň ich záhuby je blízko, náhle prichádza, čo má na nich prísť.
Heb 10:30 - Veď poznáme toho, kto povedal: Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.A inde: Pán bude súdiť svoj ľud.

Verš 20
Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu.
Prís 25:21 - Ak ten, čo ťa nenávidí, je hladný, daj mu jesť chlieb, ak je smädný, daj mu napiť vody;
Mt 5:44 - Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú,

Rim 12,1 - Pavol tu podáva morálne dôsledky z náuky vyloženej v dogmatickej časti tohto listu. "Telo" znamená celú ľudskú osobu. Kresťan celým svojím životom prináša Bohu obetu, ktorá je pravou "duchovnou bohoslužbou".

Rim 12,1-7 - Pavol tu vysvetľuje vzťah k svetskej moci. Tá je na to, aby slúžila spoločnému dobru, a teda aj jednotlivcom. Pavol tu zdôrazňuje zásadu, že moc má základ v Bohu. Takto kresťanské náboženstvo preniká mravný život jednotlivca (12, 1), ale aj celej spoločnosti.

Rim 12,3-8 - Údy Cirkvi tvoria spoločenstvo ako tajomné Kristovo telo. Toto spojenie určuje ich vzájomné povinnosti. Dary milosti môžu byť rozličné, ale vždy ich treba používať tak, aby slúžili dobru celého spoločenstva.

Rim 12,7 - Porov. Mt 22, 21; 1 Pt 2, 13.

Rim 12,8 - Porov. 8, 4; 1 Kor 13, 1; Gal 5, 14; Kol 3, 14; Jn 13, 34.

Rim 12,9 - Pozri Ex 20, 13–17; Dt 5, 17–21; Lv 19, 18. Blížny sa tu berie nielen ako člen toho istého národa, ako v Lv, ale ako člen ľudskej rodiny zjednotenej v Kristovi (Gal 3, 28; Mt 25, 40).

Rim 12,11 - "Čas" v pavlovskom chápaní je čas eschatologický, ten, o ktorom hovorí Písmo ako "o posledných dňoch", začatých smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista a rozprestierajúcich sa na čas putujúcej Cirkvi, ktorá kráča v ústrety druhému Pánovmu príchodu.

Rim 12,12 - Porov. 1 Sol 5, 4 n.

Rim 12,13 - "Svätých", čiže kresťanov.

Rim 12,16 - Porov. Prís 3, 4.

Rim 12,19 - Dt 32, 35.

Rim 12,20 - Prís 25, 21; porov. Mt 5, 39.