výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Rim 10, 1-21

1 Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. 2 Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. 3 Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. 4 Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. 5 Mojžiš totiž o spravodlivosti zo zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. 6 No spravodlivosť z viery hovorí takto: Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?— aby priviedol Krista dolu —, 7 ani nehovor: Kto zostúpi do priepasti?— aby vyviedol Krista spomedzi mŕtvych. 8 Čo teda hovorí? Blízko teba je Slovo,v tvojich ústach a v tvojom srdci,to znamená slovo viery, ktoré hlásame. 9 Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. 11 Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. 12 Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. 13 Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. 14 Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach. 16 Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu posolstvu? 17 Teda viera je z hlásania, a hlásanie z Kristovho slova. 18 Ale pýtam sa: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozlieha sa ich hlasa po okraje sveta ich slová. 19 Pýtam sa teda: Azda to Izrael nepochopil? Už v Mojžišovi sa hovorí: Ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom,vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu. 20 Izaiáš sa odvažuje povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali,dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali. 21 No Izraelu hovorí: Celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.

Rim 10, 1-21

Verš 2
Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania.
Sk 22:3 - Ja som Žid, narodený v cilícijskom Tarze, ale vychovaný tu, v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách, presne podľa zákona otcov, horlil som za Boha, tak ako aj vy všetci dnes.
Rim 9:31 - ale Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu.
Gal 4:17 - Horlivo sa usilujú získať vás nie dobrým spôsobom; chcú vás odlúčiť, aby ste za nich horlili.

Verš 4
Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.
Mt 5:17 - Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.
Sk 13:38 - Uvedomte si teda, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon.
2Kor 3:13 - nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nezbadali koniec tej pominuteľnej žiary.
Gal 3:24 - A tak zákon bol naším vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery.

Verš 5
Mojžiš totiž o spravodlivosti zo zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť.
Lv 18:5 - Budete zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy. Človek, ktorý bude podľa nich konať, bude z nich žiť. Ja som Hospodin.
Ez 20:11 - vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením má človek žiť.
Gal 3:12 - Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich.

Verš 6
No spravodlivosť z viery hovorí takto: Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?— aby priviedol Krista dolu —,
Dt 30:12 - Nie je v nebi, aby si mohol povedať: Kto vystúpi do neba, aby nám ho odtiaľ zniesol a dal ho počuť, aby sme ho mohli plniť?

Verš 11
Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený.
Iz 28:16 - Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný.
Rim 9:33 - ako je napísané: Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia,ale kto verí v neho, nebude zahanbený.

Verš 12
Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú.
Sk 15:9 - A medzi nami a nimi nerobil vôbec nijaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia.
Rim 3:22 - Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu,

Verš 13
Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.
Joe 2:32 -
Sk 2:21 - Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno.

Verš 15
Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach.
Iz 52:7 - Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha, ktorý ohlasuje spásu a hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje!
Nah 1:15 -

Verš 16
Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu posolstvu?
Iz 53:1 - Kto uveril nášmu ohlasovaniu? Komu sa zjavilo rameno Hospodina?
Jn 12:38 - aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: Pane, kto uveril nášmu kázaniua komu bolo zjavené Pánovo rameno?

Verš 18
Ale pýtam sa: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozlieha sa ich hlasa po okraje sveta ich slová.
Ž 19:4 - bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas.

Verš 19
Pýtam sa teda: Azda to Izrael nepochopil? Už v Mojžišovi sa hovorí: Ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom,vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu.
Dt 32:21 - Falošným bohom ma podnecovali k žiarlivosti, dráždili ma svojimi márnymi modlami. Ja ich falošným ľudom podnietim k žiarlivosti, podráždim ich naničhodným národom.

Verš 20
Izaiáš sa odvažuje povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali,dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali.
Iz 65:1 - Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Tu som, tu som, povedal som národu, čo nevzýval moje meno.

Verš 21
No Izraelu hovorí: Celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.
Iz 65:2 - Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému ľudu kráčajúcemu za vlastnými výmyslami po ceste, čo nie je dobrá.

Rim 10,1-4 - Náboženská horlivosť Židov je zaslepená, lebo nechcú pochopiť, že Mojžišov zákon len pripravoval cestu ku Kristovi, ktorý je cieľom Zákona, a Písmo ho zvestovalo.

Rim 10,5 - Lv 18, 5.

Rim 10,6-8 - Kombinovaný citát z Dt 9, 4 a 30, 12–14 s dôrazným kristologickým zameraním.

Rim 10,9 - Je to úryvok z predpavlovského vyznania viery, v ktorom pravda o Kristovom zmŕtvychvstaní zaujíma hlavné miesto.

Rim 10,11 - Iz 28, 16.

Rim 10,13 - Joel 3, 5.

Rim 10,15 - Porov. Iz 52, 7.

Rim 10,16 - Porov. Iz 53, 1.

Rim 10,18 - Porov. Ž 19, 5.

Rim 10,19 - Porov. Dt 32, 21.

Rim 10,20 - Porov. Iz 65, 1.

Rim 10,21 - Porov. Iz 65, 2.