výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Rim 3, 1-31

1 Čo je teda prednosťou Židov alebo aký je úžitok obriezky? 2 Veľký, v každom ohľade. Predovšetkým: Im boli zverené Božie slová. 3 Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? 4 Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek luhár, ako je napísané: Aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovácha aby si zvíťazil, keď ťa súdia. 5 Ak však naša nespravodlivosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti, čo na to povedať? Či Boh nie je nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím podľa ľudského zmýšľania. 6 Určite nie! Veď inak ako by mohol Boh súdiť svet? 7 Ale ak sa na mojej lži ukazuje, že Božia pravda je omnoho väčšia — čo Bohu slúži na slávu —, prečo som ešte aj ja súdený ako hriešnik? 8 Či je to vari tak, ako nás ohovárajú a ako podľa niektorých vraj my hovoríme: Robme zle, aby vzišlo dobro? Ich odsúdenie je spravodlivé. 9 Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, 10 ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného, 11 niet rozumného,niet nikoho, kto by hľadal Boha. 12 Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými.Niet nikoho, kto by robil dobro,niet ani jedného. 13 Ich hrdlo je otvorený hrob,svojimi jazykmi podvádzali,hadí jed majú na perách. 14 Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. 15 Ich nohy sa náhlia prelievať krv, 16 na ich cestách skaza a nešťastie, 17 nepoznali cestu pokoja 18 a v ich očiach niet bázne pred Bohom. 19 Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umĺkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. 20 Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. 21 Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona dosvedčená zákonom a prorokmi. 22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, 23 lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. 24 Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. 25 Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov, 26 ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho trpezlivosti; preukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, že on sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. 27 Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. 28 Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. 29 Azda je Boh iba Bohom Židov? A nie aj pohanov? Ale áno, aj pohanov. 30 Veď Boh je predsa jeden. On ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. 31 Či azda vierou zbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho.

Rim 3, 1-31

Verš 2
Veľký, v každom ohľade. Predovšetkým: Im boli zverené Božie slová.
Ž 147:19 - Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi.
Rim 9:4 - Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba, aj prisľúbenia.

Verš 3
Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť?
Nm 23:19 - Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví? Sľúbi a nesplní?
Rim 9:6 - To však neznamená, že Božie slovo stratilo účinnosť. Veď nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izrael.
2Tim 2:13 - ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého.

Verš 4
Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek luhár, ako je napísané: Aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovácha aby si zvíťazil, keď ťa súdia.
Jn 3:33 - Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý.
Ž 116:11 - V úzkosti som si povedal: Každý človek sklame.
Ž 51:4 - Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu!

Verš 9
Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom,
Gal 3:22 - Ale Písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery v Ježiša Krista tým, ktorí veria.

Verš 10
ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného,
Ž 14:3 - Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli, niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného.
Ž 53:3 - Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha.

Verš 13
Ich hrdlo je otvorený hrob,svojimi jazykmi podvádzali,hadí jed majú na perách.
Ž 5:9 - Hospodin, veď ma svojou spravodlivosťou, lebo striehnu na mňa. Urovnaj svoju cestu predo mnou!
Ž 140:3 - pred tými, čo myslia len na zlé, každý deň vyvolávajú rozbroje.

Verš 14
Ich ústa sú plné kliatby a horkosti.
Ž 10:7 - |TU(pé)|Tu Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť.

Verš 15
Ich nohy sa náhlia prelievať krv,
Prís 1:16 - Veď ich nohy utekajú za zlom a ponáhľajú sa prelievať krv.
Iz 59:7 - Ich nohy bežia za zlom, náhlia sa preliať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienky skazy, pustošenie a ničenie je na ich cestách.

Verš 18
a v ich očiach niet bázne pred Bohom.
Ž 36:1 - Zbormajstrovi. Od Hospodinovho sluhu Dávida.

Verš 20
Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.
Gal 2:16 - však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený.
Rim 7:7 - Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal; poznal som ho len pomocou zákona. Lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal: Nepožiadaš!
Heb 7:18 - Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé a neužitočné.

Verš 21
Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona dosvedčená zákonom a prorokmi.
Rim 1:17 - Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť.
Flp 3:9 - a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere;

Verš 24
Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi.
Iz 53:5 - On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.

Verš 25
Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov,
2Kor 5:19 - Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia.
Kol 1:20 - a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži.
Heb 4:16 - Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.
1Jn 4:10 - Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.
Ex 25:17 - Urobíš vrchnák z rýdzeho zlata dva a pol lakťa dlhý a jeden a pol lakťa široký.

Verš 28
Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona.
Sk 13:38 - Uvedomte si teda, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon.
Rim 8:3 - Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela a pre hriech odsúdil hriech v tele,
Gal 2:16 - však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený.
Heb 7:25 - A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral.

Rim 3,1-8 - Aby z toho, čo v predchádzajúcej kapitole povedal, nemohli Židia namietať, že ich Pavol stavia na roveň pohanom, tu poukazuje na to, že Židom ostávajú ich výsady, najmä Božie slová a mesiášske prisľúbenia (vv. 1–2). Neverou jednotlivcov sa prisľúbenia nerušia, ale skôr sa jasnejšie ukazuje Božia vernosť a spravodlivosť (vv. 3–4). No z toho, že ich nevera niekedy prispieva k Božej sláve, lebo sa vyzdvihuje Božia spravodlivosť a svätosť, nevyplýva, že by ich Boh nemal trestať, ani že by sa mohlo robiť zlo, aby z toho vyšlo dobro (vv. 5–8).

Rim 3,4 - Porov. Ž 116, 11; 51, 6.

Rim 3,9-20 - Prednosti, ktoré Zákon dáva Židom, sú len vonkajšie, ale samy osebe nikoho neočisťujú od hriechu a nerobia spravodlivým. Všetci ľudia, Židia i pohania, sú pred Bohom hriešni. Pavol to dokazuje výrokmi z rozličných kníh Písma: Ž 14, 2 n. (vv. 10–12); 5, 10; 140, 4 (v.13); 10, 7 (v. 14); Iz 59, 7 n. (vv. 15–17); Ž 36, 2 (v.18).

Rim 3,20 - Mojžišov zákon jasne vymedzil, čo neslobodno robiť, ale nedával človeku silu, aby to mohol aj uskutočniť. Ospravedlnenie spočíva v účasti na Božom živote a je Božím darom. Stav bez hriechu môže človeka naň pripraviť, no či bude človek ospravedlnený, závisí od slobodnej Božej vôle. – Správnejšie by bolo "ospravodlivený" a "ospravodlivenie", lebo človek sa stáva "spravodlivým", a nie "spravedlným".

Rim 3,21 - "Ospravedlnenie" znamená odpustenie hriechov a získanie milosti. Ním sa človek stáva účastným na Božej prirodzenosti. Tento dar ospravedlnenia zaslúžil nám Kristus a Boh ho každému zdarma ponúka.

Rim 3,25 - "Prostriedok zmierenia", gr. hilastérion. Tak sa nazývalo veko archy zmluvy, ktoré sa kropilo krvou obetných zvierat v deň Zmluvy. Kristova krv ako osobná obeta znamená pre nás vykúpenie, lebo v skutočnosti ona nás zbavuje hriechov.

Rim 3,27-28 - Židia nemajú dôvod vystatovať sa, lebo potrebujú ospravedlnenie rovnako ako pohania. Zdrojom ospravedlnenia je viera v Krista, a nie zachovávanie predpisov Starého zákona.