výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Rim 10, 1-21

1 Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. 2 Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania; 3 keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepoddali sa spravodlivosti Božej. 4 Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu. 5 Veď Mojžiš píše, že človek, ktorý činí spravodlivosť, tú zo zákona, živý bude v nej. 6 Ale spravodlivosť z viery takto vraví: Nehovor v srdci: Kto vstúpi do neba? to jest Krista zniesť. 7 Alebo: Kto zostúpi do priepasti? To jest Krista vyviesť spomedzi mŕtvych. 8 Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme. 9 Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; 10 lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. 11 Písmo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený. 12 Nieto teda rozdielu medzi Židom a Grékom. Lebo všetci majú toho istého Pána, bohatého pre všetkých, ktorí Ho vzývajú. 13 Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. 14 Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú [pokoj a] dobré veci! 16 Ale nie všetci uposlúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril nášmu kázaniu? 17 Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. 18 Spytujem sa však: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozišiel sa ich hlas a až do končín sveta ich reč. 19 Ale spytujem sa: Či nepochopil Izrael? Mojžiš prvý hovorí: Urobím vás žiarlivými na tých, čo nie sú národom, oproti nerozumnému národu popudím vás k hnevu. 20 Potom Izaiáš má odvahu povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, a zjavil som sa tým, čo sa nepýtali na mňa. 21 Ale Izraelovi hovorí: Celý deň som vystieral ruky po nepovoľnom a vzdorovitom ľude.

Rim 10, 1-21

Verš 2
Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania;
Sk 22:3 - Som Žid, narodený v Tarze, v Cilícii, vychovaný však v tomto meste pri nohách Gamalielových, vyučený dôkladne otcovskému zákonu. A bol som, ako ste vy všetci dnes, horlivcom Božím;
Rim 9:31 - ale Izrael, ktorý sa snažil o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu.
Gal 4:17 - Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich.

Verš 4
Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.
Mt 5:17 - Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť;
Sk 13:38 - Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť,
2Kor 3:13 - a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné.
Gal 3:24 - Takže zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení.

Verš 5
Veď Mojžiš píše, že človek, ktorý činí spravodlivosť, tú zo zákona, živý bude v nej.
Lv 18:5 - Zachovávajte moje ustanovenia a moje právne predpisy, pre ktoré bude človek žiť, ak ich plní; ja som Hospodin.
Ez 20:11 - vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť.
Gal 3:12 - No zákon nie je z viery, ale (hovorí): Kto ich (totiž prikázania) plní, bude v nich živý.

Verš 6
Ale spravodlivosť z viery takto vraví: Nehovor v srdci: Kto vstúpi do neba? to jest Krista zniesť.
Dt 30:12 - Nie je v nebi, aby si smel povedať: Kto vystúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol a hlásal, že by sme ho mohli plniť?

Verš 11
Písmo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený.
Iz 28:16 - Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený!
Rim 9:33 - ako je napísané: Ajhľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.

Verš 12
Nieto teda rozdielu medzi Židom a Grékom. Lebo všetci majú toho istého Pána, bohatého pre všetkých, ktorí Ho vzývajú.
Sk 15:9 - a nerobil rozdiel medzi nami a medzi nimi, ale vierou očistil im srdce.
Rim 3:22 - a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu:

Verš 13
Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.
Joe 2:32 -
Sk 2:21 - A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený.

Verš 15
A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú [pokoj a] dobré veci!
Iz 52:7 - Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom.
Nah 1:15 -

Verš 16
Ale nie všetci uposlúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril nášmu kázaniu?
Iz 53:1 - Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov?
Jn 12:38 - aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktoré povedal: Pane, kto uveril nášmu kázaniu a komu bolo zjavené rameno Pánovo?

Verš 18
Spytujem sa však: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozišiel sa ich hlas a až do končín sveta ich reč.
Ž 19:4 - Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas.

Verš 19
Ale spytujem sa: Či nepochopil Izrael? Mojžiš prvý hovorí: Urobím vás žiarlivými na tých, čo nie sú národom, oproti nerozumnému národu popudím vás k hnevu.
Dt 32:21 - Hnali ma k žiarlivosti tým, ktorý nie je Boh, dráždili ma svojimi ničomnými modlami. Ja ich poženiem k žiarlivosti tým, čo nie je ľud, bláznivým národom ich rozhnevám.

Verš 20
Potom Izaiáš má odvahu povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, a zjavil som sa tým, čo sa nepýtali na mňa.
Iz 65:1 - Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Verš 21
Ale Izraelovi hovorí: Celý deň som vystieral ruky po nepovoľnom a vzdorovitom ľude.
Iz 65:2 - Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedobrou cestou za svojimi výmyslami;

Rim 10,1-4 - Náboženská horlivosť Židov je zaslepená, lebo nechcú pochopiť, že Mojžišov zákon len pripravoval cestu ku Kristovi, ktorý je cieľom Zákona, a Písmo ho zvestovalo.

Rim 10,5 - Lv 18, 5.

Rim 10,6-8 - Kombinovaný citát z Dt 9, 4 a 30, 12–14 s dôrazným kristologickým zameraním.

Rim 10,9 - Je to úryvok z predpavlovského vyznania viery, v ktorom pravda o Kristovom zmŕtvychvstaní zaujíma hlavné miesto.

Rim 10,11 - Iz 28, 16.

Rim 10,13 - Joel 3, 5.

Rim 10,15 - Porov. Iz 52, 7.

Rim 10,16 - Porov. Iz 53, 1.

Rim 10,18 - Porov. Ž 19, 5.

Rim 10,19 - Porov. Dt 32, 21.

Rim 10,20 - Porov. Iz 65, 1.

Rim 10,21 - Porov. Iz 65, 2.