výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Rim 2, 1-29

1 Preto, človek, nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. 2 Vieme však, že Boží súd je podľa pravdy proti tým, čo robia takéto veci. 3 Človek, ty, čo súdiš tých, čo páchajú takéto veci, a sám robíš to isté, myslíš si vari, že ty unikneš pred Božím súdom? 4 Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? 5 V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. 6 Boh odplatí každému podľa jeho skutkov: 7 Večným životom tým, ktorí sa vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nepominuteľnosť, 8 ale hnevom a rozhorčením tým, ktorí zo sebectva neposlúchajú pravdu a oddávajú sa neprávosti. 9 Súženie a úzkosť doľahne na každú dušu človeka, ktorý koná zlo — najprv Žida, ale aj Gréka, 10 no sláva, česť a pokoj sa dostane každému, kto koná dobro — najprv Židovi, ale aj Grékovi; 11 lebo Boh neuprednostňuje nikoho. 12 Všetci, ktorí zhrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a všetci, ktorí zhrešili pod zákonom, zákonom budú súdení. 13 Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon. 14 Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. 15 Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, zapísané je v ich srdciach. Súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obviňujú alebo obraňujú 16 v deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu. 17 Ak sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom, 18 poznáš jeho vôľu a poučovaný zákonom skúmaš, čo je dôležité, 19 a si presvedčený, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú v tme, 20 vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, že v zákone máš stelesnenie poznania a pravdy, 21 ty, ktorý učíš iného, seba nepoúčaš? Kážeš: Nepokradneš! a sám kradneš? 22 Hovoríš: Nescudzoložíš! a sám cudzoložíš? Ošklivíš si modly a vykrádaš svätyne? 23 Hrdíš sa zákonom, ale prestupovaním zákona zneucťuješ Boha, 24 ako je napísané: Pre vás sa medzi pohanmi rúhajú Božiemu menu. 25 Obriezka je zaiste užitočná, ak zachovávaš zákon; ale ak prestupuješ zákon, tvoja obriezka sa stala neobriezkou. 26 Ak teda neobrezaný zachováva požiadavky zákona, či sa jeho neobriezka nebude počítať za obriezku? 27 A neobrezaný na tele, ktorý plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke prestupuješ zákon. 28 Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele, 29 ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti, a obriezkou je obriezka srdca v Duchu, a nie podľa litery. Jeho chvála nepochádza od ľudí, ale od Boha.

Rim 2, 1-29

Verš 1
Preto, človek, nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté.
2Sam 12:5 - Dávid sa veľmi nahneval na toho muža a povedal Nátanovi: Akože žije Hospodin, ten muž, čo to urobil, zasluhuje smrť.
Mt 7:1 - Nesúďte, aby ste neboli súdení.
1Kor 4:5 - Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vynesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery sŕdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha.

Verš 4
Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu?
2Pt 3:15 - A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná.
Iz 30:18 - Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilostil, veď Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú.

Verš 5
V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu.
Rim 9:22 - A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu,

Verš 6
Boh odplatí každému podľa jeho skutkov:
Ž 62:12 - Raz prehovoril Boh, dvoje som z toho vyrozumel: Bohu patrí moc.
Jer 17:10 - Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Jer 32:19 - Si veľký v múdrosti a mocný v skutkoch, tvoje oči dozerajú na všetky cesty ľudských synov, aby si každému odplatil podľa jeho cesty a podľa ovocia jeho skutkov.
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov.
Rim 14:12 - A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba.
1Kor 3:8 - No ten, čo sadí, a ten, čo polieva, patria k sebe, ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce.
2Kor 5:10 - Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele — či dobré, alebo zlé.
Gal 6:5 - Lebo každý bude niesť svoje bremeno.
Zjv 2:23 - Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov.
Zjv 22:12 - Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov.

Verš 8
ale hnevom a rozhorčením tým, ktorí zo sebectva neposlúchajú pravdu a oddávajú sa neprávosti.
2Sol 1:8 - aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša.

Verš 11
lebo Boh neuprednostňuje nikoho.
Dt 10:17 - Veď Hospodin, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osobu a neprijíma úplatok,
2Krn 19:7 - Nech na vás spočinie bázeň pred Hospodinom. Konajte svedomite, lebo u Hospodina, nášho Boha, niet bezprávia, uprednostňovania ani úplatkárstva.
Jób 34:19 - hovorí sa tak tomu, čo nenadŕža vládcom a neuprednostňuje bohatého pred chudobným, pretože oni všetci sú dielom jeho rúk.
Sk 10:34 - Peter sa teda ujal slova a povedal: Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje,
Gal 2:6 - Tí však, ktorých pokladajú za niečo — akí boli kedysi, to ma nezaujíma, Boh predsa nikomu nenadŕža — tí teda, ktorých pokladajú za niečo, mi nič ďalšie neuložili.
Ef 6:9 - A vy, páni, zaobchádzajte s nimi tak isto. Prestaňte sa vyhrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje.
Kol 3:25 - Lebo každý, kto sa dopúšťa neprávosti, prijme odplatu za neprávosť. Boh nikoho neuprednostňuje.
1Pt 1:17 - A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine.

Verš 13
Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon.
Mt 7:21 - Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Jak 1:22 - Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1Jn 3:7 - Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý.

Verš 16
v deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu.
Mt 25:31 - Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.

Verš 17
Ak sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom,
Rim 9:4 - Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba, aj prisľúbenia.

Verš 24
ako je napísané: Pre vás sa medzi pohanmi rúhajú Božiemu menu.
Iz 52:5 - A teraz čo s vami? — znie výrok Hospodina. Zadarmo bol vzatý môj ľud. Vystatujú sa tí, čo nad ním vládnu — znie výrok Hospodina. Ustavične, celý deň potupujú moje meno.
Ez 36:23 - Posvätím svoje veľké meno, znesvätené medzi národmi, ktoré ste znesvätili medzi nimi, a pohanské národy poznajú, že ja som Hospodin — znie výrok Pána, Hospodina —, keď dokážem na vás pred ich zrakmi, že som Svätý.

Verš 28
Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele,
Jn 8:39 - Odpovedali mu: Naším otcom je Abrahám! Ježiš im povedal: Ak ste Abrahámove deti, mali by ste robiť Abrahámove skutky!
Rim 9:7 - Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvom Abraháma, ale: Podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo.

Verš 29
ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti, a obriezkou je obriezka srdca v Duchu, a nie podľa litery. Jeho chvála nepochádza od ľudí, ale od Boha.
Dt 10:16 - Preto si obrežte svoje neobrezané srdce a nebuďte už takí zatvrdnutí.
Jer 4:4 - Obrežte sa pre Hospodina, odstráňte predkožku svojho srdca, muži Judska a obyvatelia Jeruzalema, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a nehorel neuhasiteľne pre zlobu vašich skutkov.
Flp 3:2 - Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na rozrezancov.
Kol 2:11 - V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou, vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou — vyzlečením z telesnosti,

Rim 2,1-29 - Pavol sa v tejto kapitole obracia na Židov, ktorí sa vystatovali pred pohanmi tým, že majú pravú vieru a Mojžišov zákon; pohanmi pohŕdali pre ich nemravný život, hoci sami sa dopúšťali podobných neprávostí (vv. 21–23). Okrem toho sa pýšili tým, že poznajú Zákon. Pavol im hovorí, že ich náboženský a mravný život nie je lepší. Aj ich, hoci si trúfajú posudzovať pohanov, čaká prísny Boží súd.

Rim 2,6 - Porov. Ž 62, 13; Prís 24, 12; Sir 16, 15; Mt 16, 27; 2 Kor 5, 10; Jak 2, 24 a inde.

Rim 2,9 - Kto dostal od Boha viac, bude súdený prísnejšie; a podobne kto čím viac konal dobro, tým väčšiu odmenu dostane.

Rim 2,12 - "Bez zákona", totiž bez zjaveného Mojžišovho zákona.

Rim 2,14 - "Sami sebe sú zákonom". Každý človek má v srdci vpísaný Boží zákon, ktorý sa ozýva hlasom svedomia a ukazuje, čo je dobré a čo zlé. Niekedy si človek svedomie zahluší alebo si ho nevšíma, no v deň súdu, keď Boh osvieti aj skryté veci, umlčané nebude, ale stane sa zjavným.

Rim 2,15 - Tento verš pravdepodobne nadväzuje na 13. verš.

Rim 2,16 - "Podľa môjho evanjelia" t. j. podľa právd Kristovho evanjelia, ktoré hlásam.

Rim 2,17-24 - Židia sa vychvaľujú svojím náboženstvom a chceli by viesť a učiť všetkých ľudí, ale sami nežijú podľa viery. Majú Zákon, ale ho neplnia, preto im to nič nepomôže, naopak, ešte priťaží.

Rim 2,24 - Iz 52, 5; porov. Ez 36, 16–38.

Rim 2,25-29 - Židom bola obriezka vonkajším znakom príslušnosti k vyvolenému národu a účasti na jeho právach a na Božích prisľúbeniach. Pavol však zdôrazňuje, že tento znak sám osebe ešte nikoho nerobí milým Bohu. Musí mu zodpovedať aj život podľa Zákona. A naopak zasa, ak ten, čo nie je obrezaný, teda pohan, plní prirodzený zákon, počíta sa mu to za duchovnú obriezku, čiže patrí k vyvoleným.