výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Rim 15, 1-33

1 My silní sme povinní znášať slabosti slabých, a nie páčiť sa sebe samým. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. 3 Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané: Na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. 4 Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej. 5 Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, 6 aby ste jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. 7 Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu. 8 Hovorím totiž, že Kristus sa pre Božiu pravdu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom 9 a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané: Preto ťa budem chváliť medzi pohanmi,ospevovať budem tvoje meno. 10 A opäť hovorí: Pohania, radujte sa s jeho ľudom! 11 A opäť: Chváľte Pána všetky pohanské národya oslavujte ho všetci ľudia! 12 A inde zasa Izaiáš hovorí: Bude výhonok z koreňa Izajaa v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi,budú dúfať pohania. 13 Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. 14 Bratia moji, ja sám som presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať. 15 Písal som vám však trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci, a to skrze milosť danú mi od Boha, 16 aby som bol služobníkom Ježiša Krista pre pohanov, aby som ako kňaz slúžil Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou Duchom Svätým. 17 Chválim sa teda v Ježišovi Kristovi tým, čo konám pre Boha. 18 Neodvážil by som sa totiž hovoriť o niečom, čo by nevykonal Kristus cezo mňa slovom a skutkom, 19 mocou znamení a divov, mocou Božieho Ducha, aby pohania prijali evanjelium. Tak som, počnúc od Jeruzalema a okolia až po Ilýriu, naplnil všetko Kristovým evanjeliom. 20 A tak sa usilujem ohlasovať evanjelium nie tam, kde Kristovo meno bolo už známe, aby som nebudoval na cudzom základe, 21 ale ako je napísané: Uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zvestované,a porozumejú tí, ktorí nepočuli. 22 Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. 23 Teraz však už v týchto krajoch nie je pre mňa nijaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám, 24 keď budem cestovať do Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto, a že ma vychystáte na cestu, keď najprv medzi vami trocha pookrejem. 25 Teraz však idem do Jeruzalema, čím konám službu svätým. 26 Macedónsko a Achájsko sa totiž rozhodli urobiť zbierku pre chudobných medzi svätými v Jeruzaleme. 27 Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými na ich duchovných hodnotách, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami. 28 Keď teda toto vykonám a keď im odovzdám zapečatený výnos zbierky, odídem cez vaše mesto do Hispánie. 29 Viem však, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. 30 Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, 31 aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätí vďačne prijali; 32 aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul. 33 A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.

Rim 15, 1-33

Verš 32
aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul.
Rim 15:23 - Teraz však už v týchto krajoch nie je pre mňa nijaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám,
Rim 1:10 - že vždy vo svojich modlitbách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriate dostať sa k vám.

Verš 1
My silní sme povinní znášať slabosti slabých, a nie páčiť sa sebe samým.
1Kor 9:22 - Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.
Gal 6:1 - Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia.

Verš 3
Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané: Na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba.
Ž 69:9 - Za cudzieho ma pokladajú vlastní bratia, cudzincom som pre synov svojej matky,
Iz 53:4 - Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý.

Verš 4
Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej.
Rim 4:23 - Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané,

Verš 5
Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša,
Rim 12:16 - Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba.
1Kor 1:10 - Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku.
Flp 2:2 - dovŕšte moju radosť: Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!
Flp 3:16 - Ale k čomu sme dospeli, toho sa držme.
1Pt 3:8 - Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní.

Verš 9
a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané: Preto ťa budem chváliť medzi pohanmi,ospevovať budem tvoje meno.
2Sam 22:50 - Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami.
Ž 18:49 - Môj Vysloboditeľ z rúk nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka.

Verš 10
A opäť hovorí: Pohania, radujte sa s jeho ľudom!
Dt 32:43 - Národy, plesajte nad jeho ľudom, veď Hospodin pomstí krv svojich služobníkov, pomstou odplatí protivníkom a svoju zem i svoj ľud zbaví hriechu.

Verš 11
A opäť: Chváľte Pána všetky pohanské národya oslavujte ho všetci ľudia!
Ž 117:1 - Chváľte Hospodina, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia,

Verš 12
A inde zasa Izaiáš hovorí: Bude výhonok z koreňa Izajaa v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi,budú dúfať pohania.
Iz 11:10 - V ten deň začnú prúdiť národy ku koreňu Izaja, ktorý sa týči ako zástava pre národy a jeho príbytok sa stane slávnym.
Zjv 5:5 - A jeden zo starších mi povedal: Neplač, hľa, zvíťazil lev z kmeňa Júdovho, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí.
Zjv 22:16 - Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a Dávidov rod, jasná ranná hviezda.

Verš 21
ale ako je napísané: Uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zvestované,a porozumejú tí, ktorí nepočuli.
Iz 52:15 - tak ho budú obdivovať mnohé národy a králi si pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nehovorilo a spoznajú, čo nepočuli.

Verš 22
Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám.
Rim 1:13 - Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás tak ako u iných národov získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy zabránené.
1Sol 2:18 - Chceli sme totiž prísť k vám, ja, Pavol, raz i druhý raz, ale satan nám to prekazil.

Verš 23
Teraz však už v týchto krajoch nie je pre mňa nijaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám,
Rim 15:32 - aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul.
Rim 1:10 - že vždy vo svojich modlitbách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriate dostať sa k vám.
1Sol 3:10 - Vo dne v noci vrúcne prosíme, aby sme uzreli vašu tvár a doplnili, čo ešte chýba vašej viere.
2Tim 1:4 - Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou.

Verš 25
Teraz však idem do Jeruzalema, čím konám službu svätým.
Sk 19:21 - Po týchto udalostiach si Pavol zaumienil, že prejde cez Macedónsko a Achájsko a pôjde do Jeruzalema. Povedal si: Pobudnem tam a potom sa musím pozrieť aj do Ríma.
Sk 24:17 - Po viacerých rokoch som prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol obety.

Verš 27
Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými na ich duchovných hodnotách, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami.
1Kor 9:11 - Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné?
Gal 6:6 - Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má s tým, kto ho vyučuje.

Verš 29
Viem však, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kristovho požehnania.
Rim 1:11 - Veď vás túžim vidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení,

Verš 30
Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom,
2Kor 1:11 - ak nám budete pomáhať aj vy modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorej sa nám dostáva na príhovor mnohých, vzdávali mnohí za nás vďaku.

Verš 31
aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätí vďačne prijali;
2Sol 3:2 - aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a zlých ľudí. Veď všetci nemajú vieru.

Rim 15,3 - Ž 69, 10.

Rim 15,8 - Kristus priniesol evanjelium obriezke, t. j. Židom, i neobriezke, t. j. pohanom. Tamtí môžu velebiť Boha, že splnil svoje prisľúbenie, títo zasa, že ich milostivo povolal k účasti na týchto prisľúbeniach.

Rim 15,9 - Ž 18, 50; porov. 2 Sam 22, 50.

Rim 15,10 - Dt 32, 43.

Rim 15,11 - Ž 117, 1.

Rim 15,12 - Iz 11, 10; porov. 42, 4.

Rim 15,19 - Ilýria, kraj na území dnešnej Juhoslávie.

Rim 15,21 - Iz 52, 15.

Rim 15,23 - "Nemám priestor", čiže nie že by sa už boli všetci pohania obrátili, ale že apoštolovou úlohou je položiť základy a pokračovanie nechať svojim učeníkom.

Rim 15,24 - Španielsko bolo poslednou hranicou vtedy známeho sveta.

Rim 15,25 - O týchto zbierkach je reč v Gal 2, 10; 1 Kor 16, 1–4; 2 Kor 8, 9. Cesta do Ríma sa spomína v Sk 19, 21.

Rim 15,30-32 - Pavol bol pre svoje pôsobenie medzi pohanmi a pre osočovanie od svojich nepriateľov, o ňom šírené (Sk 21, 28), v neláske nielen medzi Židmi, ale aj medzi židokresťanmi v Jeruzaleme.