výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Rim 11, 1-36

1 Pýtam sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva z Benjamínovho kmeňa. 2 Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi, ako sa žaluje Bohu na Izrael? 3 Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám — a striehnu na môj život. 4 Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si sedemtisíc mužov, ktorí nezohli koleno pred Baálom. 5 Takto aj v tomto čase jestvuje zvyšok vyvolený z milosti. 6 Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. 7 Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale dosiahol to iba vyvolený zvyšok. Ostatní však zostali zatvrdení, 8 ako je napísané: Boh im dal ducha tvrdého spánku,oči, aby nevideli,a uši, aby nepočuli —až do dnešného dňa. 9 A Dávid hovorí: Nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou,príčinou pádu a odplatou, 10 nech sa im zatemnia oči, aby nevideli,a ich chrbát navždy zohni. 11 Pýtam sa teda: Vari sa tak potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich poklesok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť. 12 Ak sa však ich poklesok stal bohatstvom pre svet a ich previnenie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť. 13 Vám pohanom však hovorím: Pretože som apoštolom pohanov, robím česť svojej službe, 14 aby som nejako vyvolal žiarlivosť u svojich krajanov podľa tela a zachránil niektorých z nich. 15 Veď ak ich zavrhnutie znamenalo zmierenie sveta s Bohom, čím bude ich prijatie, ak nie prechodom zo smrti do života? 16 Ak je však prvotina svätá, potom je aj cesto. A ak je koreň svätý, potom sú aj vetvy. 17 Ak však niektoré ratolesti boli vylomené, a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, 18 nevychvaľuj sa nad ratolesti. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie teba. 19 Povieš teda: Ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. 20 Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. Nenamýšľaj si, ale sa boj! 21 Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. 22 Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, čo padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odseknutý. 23 Ale oni, ak nezotrvajú v neviere, budú vštepení. Boh totiž má moc znova ich vštepiť. 24 Veď ak si bol ty odťatý z planej olivy od prirodzenosti a bol si proti prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti. 25 Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo — aby ste neboli múdri sami pre seba —, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov 26 a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Zo Siona príde vysloboditeľ,odvráti bezbožnosť od Jákoba. 27 A toto bude moja zmluva pre nich,keď odstránim ich hriechy. 28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli otcom. 29 Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. 30 Lebo tak, ako ste vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť, 31 tak aj títo teraz upadli do neposlušnosti, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. 32 Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. 33 Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. 34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie?Alebo kto bol jeho radcom? 35 Alebo kto mu vopred niečo dal,aby mu to musel vrátiť? 36 Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva naveky. Amen.

Rim 11, 1-36

Verš 32
Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval.
Gal 3:22 - Ale Písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery v Ježiša Krista tým, ktorí veria.

Verš 1
Pýtam sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva z Benjamínovho kmeňa.
Jer 31:37 - Toto hovorí Hospodin: Ak sa dajú zmerať hore nebesá a dolu preskúmať základy zeme, potom ja zavrhnem celé potomstvo Izraela pre všetko, čo urobili — znie výrok Hospodina.
2Kor 11:22 - Sú Hebreji? Som aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovo potomstvo? Aj ja.
Flp 3:5 - na ôsmy deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah k zákonu farizej,

Verš 34
Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie?Alebo kto bol jeho radcom?
Iz 40:13 - Kto obsiahol Ducha Hospodina a kto ho svojou radou poúčal?
1Kor 2:16 - Veď kto poznal Pánovu myseľ, aby ho poúčal? My však máme myseľ Kristovu!

Verš 3
Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám — a striehnu na môj život.
1Kr 19:10 - Odvetil: Príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život.

Verš 4
Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si sedemtisíc mužov, ktorí nezohli koleno pred Baálom.
1Kr 19:18 - V Izraeli si ponechám sedemtisíc mužov, všetko takých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baálom a ktorých ústa ho nebozkávali.

Verš 5
Takto aj v tomto čase jestvuje zvyšok vyvolený z milosti.
Rim 9:27 - A Izaiáš volá nad Izraelom: Aj keby synov Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude zvyšok.

Verš 6
Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou.
Dt 9:4 - Keď ich však Hospodin, tvoj Boh, pred tebou vyženie, potom si nemysli: Pre moju spravodlivosť ma Hospodin priviedol, aby som zaujal túto krajinu. Hospodin ich však vyženie pred tebou pre ich bezbožnosť.

Verš 7
Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale dosiahol to iba vyvolený zvyšok. Ostatní však zostali zatvrdení,
Rim 9:31 - ale Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu.

Verš 8
ako je napísané: Boh im dal ducha tvrdého spánku,oči, aby nevideli,a uši, aby nepočuli —až do dnešného dňa.
Iz 29:10 - pretože Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku, zavrel oči vás, prorokov, zahalil hlavy vás, vidcov.
Iz 6:9 - Povedal: Choď a povedz tomuto národu: Počúvajte, len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte, len sa dívajte, ale nechápte!
Ez 12:2 - Človeče, bývaš uprostred domu vzdoru, ktorý má oči, aby videl, ale nevidí, má uši, aby počúval, ale nepočuje, lebo je domom vzdoru.
Mt 13:14 - Plní sa na nich Izaiášovo proroctvo: Budete počúvať a počúvať, ale nebudete rozumieť,budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť.
Mk 4:12 - aby hľadeli, hľadeli, ale nevideli,počúvali, počúvali, ale nechápali,aby sa azda neobrátili a nebolo im odpustené.
Lk 8:10 - On im nato povedal: Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli,počúvali, a nechápali.
Jn 12:40 - Oslepil im očia zatvrdil im srdce,aby očami nevidelia srdcom nespoznali a neobrátili sa,a aby som ich neuzdravil.
Sk 28:26 - Choď k tomuto ľudu a povedz:Budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte,budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte.

Verš 9
A Dávid hovorí: Nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou,príčinou pádu a odplatou,
Ž 69:22 - Do jedla mi pridávali jed, smäd mi uhášali octom.

Verš 13
Vám pohanom však hovorím: Pretože som apoštolom pohanov, robím česť svojej službe,
Sk 9:15 - Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela.
Sk 13:2 - Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.
Sk 22:21 - On mi však povedal: Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov.
Gal 1:16 - zjaviť vo mne svojho Syna, aby som o ňom hlásal evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou.
Gal 2:8 - veď ten, ktorý dával Petrovi silu na apoštolskú prácu medzi obrezanými, dával silu aj mne medzi pohanmi —,
Ef 3:8 - Ja, najmenší zo všetkých svätých som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo
1Tim 2:7 - Preto som bol ustanovený za ohlasovateľa a apoštola — pravdu hovorím, neklamem —, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.
2Tim 1:11 - Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa tohto evanjelia.

Verš 33
Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty.
Ž 36:6 - Hospodin, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom.

Verš 17
Ak však niektoré ratolesti boli vylomené, a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu,
Jer 11:16 - Zelenou olivou, okrášlenou krásnym ovocím pomenoval ťa Hospodin. V hukote veľkej búrky zapálil na nej oheň a spálil jej vetvy.

Verš 35
Alebo kto mu vopred niečo dal,aby mu to musel vrátiť?
Jób 41:11 - Z papule mu vychádzajú pochodne, prskajú ohnivé iskry.

Verš 23
Ale oni, ak nezotrvajú v neviere, budú vštepení. Boh totiž má moc znova ich vštepiť.
2Kor 3:16 - No keď sa hocikto obráti k Pánovi, závoj je odňatý.

Verš 25
Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo — aby ste neboli múdri sami pre seba —, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov
Lk 21:24 - Ľudia budú padať pod ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov.

Verš 26
a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Zo Siona príde vysloboditeľ,odvráti bezbožnosť od Jákoba.
Ž 14:7 - Kiežby zo Siona prišla spása Izraela! Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.
Iz 27:9 - Takto bude uzmierená vina Jákoba, tak sa odstráni všetko ovocie jeho hriechu. Keď rozdrví všetky oltárne kamene na vápenec, nebudú už stáť ašéry ani kadidlové oltáre.
Iz 59:20 - K Sionu príde ako vykupiteľ, kvôli tým, čo sa v Jákobovi odvrátili od hriechu — znie výrok Hospodina.
Jer 31:31 - Hľa, blíži sa čas — znie výrok Hospodina —, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.
2Kor 3:16 - No keď sa hocikto obráti k Pánovi, závoj je odňatý.
Heb 8:8 - Keď ich karhá, hovorí: Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán,a uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu.
Heb 10:16 - Toto je zmluva, ktorús nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán:Svoje zákony vložím do ich sŕdca vpíšem im ich do mysle;

Verš 36
Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva naveky. Amen.
Prís 16:4 - Hospodin koná všetko podľa svojho zámeru, podobne aj bezbožník, ale pre deň pohromy.
1Kor 8:6 - no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho.

Rim 11,1 - Vyvolenie Pavla (aj iných obrátených Židov) je dôkazom, že Boh nezavrhol Izrael úplne.

Rim 11,2-3 - "Zvyšok", ktorý si Boh vyvolil, uveril v Ježiša Krista. To sú tí, čo predstavujú pravý Izrael, vyvolený Boží ľud. Už za proroka Eliáša, keď Izraeliti upadli do modloslužby, časť z nich zostala verná Bohu.

Rim 11,2-3 - 1 Kr 19, 10. 14. 18.

Rim 11,4 - 1 Kr 19, 18.

Rim 11,7 - Židia mali Zákon i Prorokov, a predsa ostali hluchí a slepí, keď prišiel prisľúbený Mesiáš. To, čo im malo byť svetlom a príležitosťou na spásu, stalo sa im pre ich neveru tmou a príčinou zavrhnutia.

Rim 11,8 - Dt 29, 3; Iz 29, 10.

Rim 11,9-10 - Ž 69, 23–24.

Rim 11,11-12 - Poblúdenie Židov malo v plánoch Božej prozreteľnosti vyšší cieľ: stalo sa príležitosťou spásy pohanom, lebo apoštoli odmietnutí Židmi obrátili sa k pohanom a hlásali im evanjelium (porov. Sk 13, 46; 28, 28). Čím sa však stanú Židia pre svet, keď ako celok uveria v Ježiša Krista!

Rim 11,13 - "Vám, pohanom", t. j. kresťanom pochádzajúcim z pohanských národov.

Rim 11,15 - Opierajúc sa o argument 12. verša, Pavol ohlasuje prínos židovského národa pre evanjelizáciu sveta. Ich zavrhnutie znamenalo spásu pre pohanov sveta. Ich prijatie bude v porovnaní s predchádzajúcim obdobím akoby vzkriesením z mŕtvych.

Rim 11,17-24 - Ani obrátení pohania sa nemôžu vyvyšovať nad zavrhnutých Židov. Boh ich prijal nie pre ich skutky, ale pre vieru.

Rim 11,25-27 - Až sa splní Boží plán spásy na pohanoch, aj Izrael sa obráti. Na potvrdenie uvádza citát z 59, 20; 27, 9. V zavrhnutí Židov je skryté hlboké tajomstvo. Boh všetkých, Židov aj pohanov, povoláva k spáse. Že väčšia časť Židov neprijala vieru, uľahčilo pohanom, aby oni prijali vieru v Krista. A po čase (Lk 21, 24) bude nasledovať hromadné obrátenie vyvoleného národa.

Rim 11,33-35 - Pavol sa korí tajomstvu Božej múdrosti a oslavuje ju slovami Iz 40, 13; Jer 23, 18; Jób 11, 7–8.