výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Rim 10, 1-21

1 Bratia, záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení. 2 Lebo im dávam svedoctvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania. 3 Lebo neznajúc spravedlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravedlivosť nepodriadili sa spravedlivosti Božej. 4 Lebo koniec zákona je Kristus na spravedlivosť každému veriacemu. 5 Lebo Mojžiš píše o spravedlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť. 6 Ale spravedlivosť z viery hovorí takto: Nepovedz vo svojom srdci: Kto vystúpi hore do neba? To je sviesť Krista dolu. 7 Alebo: Kto sostúpi do priepasti? To je vyviesť Krista hore z mŕtvych. 8 Ale čo hovorí z viery spravedlivosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme. 9 Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie. 11 Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. 12 Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. 13 Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. 14 Ale jako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A jako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A jako počujú bez kazateľa? 15 A zase jako budú kázať, keď nebudú poslaní? Jako je napísané: Jaké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci! 16 Ale nie všetci poslúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril našej zvesti? 17 Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. 18 Ale hovorím: Či ozaj nepočuli? Áno: Ich zvuk sa rozniesol po celej zemi a ich slová do končín obydlenej zeme. 19 Ale hovorím: Či ozaj nepoznal Izrael? Prvý hovorí Mojžiš: Ja vás pohnem k žiarlivosti pri národe, ktorý nie je národom; pri nerozumnom národe vás popudím k hnevu. 20 A Izaiáš sa odvažuje a hovorí: Najdený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali. 21 Ale o Izraelovi hovorí: Celý deň som vystieral svoje ruky k ľudu neposlušnému a protirečiacemu.

Rim 10, 1-21

Verš 2
Lebo im dávam svedoctvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania.
Sk 22:3 - Ja som človek Žid, narodený v Cilíckom Tarze, ale vychovaný v tomto meste pri nohách Gamaliela, vynaučený podľa dôkladnosti otcovského zákona horliac za Boha jako aj vy všetci dnes,
Rim 9:31 - A Izrael ženúc sa za zákonom spravedlivosti k zákonu spravedlivosti nedospel.
Gal 4:17 - Nedobre horlia za vás, ale vytvoriť vás chcú, aby ste za nich horlili.

Verš 4
Lebo koniec zákona je Kristus na spravedlivosť každému veriacemu.
Mt 5:17 - Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov: neprišiel som zrušiť, ale naplniť.
Sk 13:38 - Nech vám je tedy známe, mužovia bratia, že skrze toho sa vám zvestuje odpustenie hriechov,
2Kor 3:13 - a nie ako Mojžiš, ktorý kládol zásteru na svoju tvár, aby nehľadeli synovia Izraelovi na koniec toho, čo išlo pominúť.
Gal 3:24 - takže zákon bol naším pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery

Verš 5
Lebo Mojžiš píše o spravedlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť.
Lv 18:5 - A tedy budete ostríhať moje ustanovenia a moje súdy, ktoré, keď bude činiť človek, bude nimi žiť. Ja som Hospodin.
Ez 20:11 - Tam som im dal svoje ustanovenia a oznámil som im svoje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi.
Gal 3:12 - A zákon nie je z viery, ale vraj: Človek, ktorý to všetko učinil, bude tým žiť.

Verš 6
Ale spravedlivosť z viery hovorí takto: Nepovedz vo svojom srdci: Kto vystúpi hore do neba? To je sviesť Krista dolu.
Dt 30:12 - nie je voľakde na nebesiach, aby si povedal: Kto nám vystúpi hore do neba, aby nám ho vzal odtiaľ, aby nám ho dal počuť, aby sme ho činili?

Verš 11
Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený.
Iz 28:16 - preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, zakladám na Sione kameň, zkúsený kameň, uholný, drahý, základ, pevne založený; kto verí voň, nebude náhliť.
Rim 9:33 - jako je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, a nikto, kto verí naň, nebude zahanbený.

Verš 12
Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú.
Sk 15:9 - a neurobil nijakého rozdielu medzi nami a medzi nimi očistiac vierou ich srdcia.
Rim 3:22 - avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich.

Verš 13
Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.
Joe 2:32 - A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, unikne, lebo na vrchu Sione a v Jeruzaleme bude uniklé, tak ako povedal Hospodin, a medzi pozostalými, ktorých povolá Hospodin.
Sk 2:21 - A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.

Verš 15
A zase jako budú kázať, keď nebudú poslaní? Jako je napísané: Jaké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!
Iz 52:7 - Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Bôh kraľuje!
Nah 1:15 - Hľa, na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, toho, ktorý hlása pokoj. Sláv, Júda, svoje slávnosti, plň svoje sľuby! Lebo už viacej nepojde cez teba beliál; bude celý vyplienený.

Verš 16
Ale nie všetci poslúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril našej zvesti?
Iz 53:1 - Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo?
Jn 12:38 - aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktoré povedal: Pane, kto uveril našej kázni? A rameno Pánovo komu je zjavené?

Verš 18
Ale hovorím: Či ozaj nepočuli? Áno: Ich zvuk sa rozniesol po celej zemi a ich slová do končín obydlenej zeme.
Ž 19:4 - Nieto reči ani nieto slov, aby nebolo čuť ich hlasu.

Verš 19
Ale hovorím: Či ozaj nepoznal Izrael? Prvý hovorí Mojžiš: Ja vás pohnem k žiarlivosti pri národe, ktorý nie je národom; pri nerozumnom národe vás popudím k hnevu.
Dt 32:21 - Oni ma popudzovali k žiarlivosti nie-Bohom, hnevali ma svojimi márnosťami, nuž tedy i ja ich popudím k žiarlivosti nie-ľudom, bláznivým národom ich popudím k hnevu.

Verš 20
A Izaiáš sa odvažuje a hovorí: Najdený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali.
Iz 65:1 - Dal som sa vyhľadať tým, ktorí sa nepýtali po mne; dal som sa najsť tým, ktorí ma nehľadali. Povedal som: Hľa, tu som, tu som! národu, ktorý sa nenazýval po mojom mene.

Verš 21
Ale o Izraelovi hovorí: Celý deň som vystieral svoje ruky k ľudu neposlušnému a protirečiacemu.
Iz 65:2 - Rozprestieral som svoje ruky celý deň oproti spurnému ľudu, oproti tým, ktorí chodia cestou nie dobrou, za svojimi myšlienkami.

Rim 10,1-4 - Náboženská horlivosť Židov je zaslepená, lebo nechcú pochopiť, že Mojžišov zákon len pripravoval cestu ku Kristovi, ktorý je cieľom Zákona, a Písmo ho zvestovalo.

Rim 10,5 - Lv 18, 5.

Rim 10,6-8 - Kombinovaný citát z Dt 9, 4 a 30, 12–14 s dôrazným kristologickým zameraním.

Rim 10,9 - Je to úryvok z predpavlovského vyznania viery, v ktorom pravda o Kristovom zmŕtvychvstaní zaujíma hlavné miesto.

Rim 10,11 - Iz 28, 16.

Rim 10,13 - Joel 3, 5.

Rim 10,15 - Porov. Iz 52, 7.

Rim 10,16 - Porov. Iz 53, 1.

Rim 10,18 - Porov. Ž 19, 5.

Rim 10,19 - Porov. Dt 32, 21.

Rim 10,20 - Porov. Iz 65, 1.

Rim 10,21 - Porov. Iz 65, 2.