výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Rim 13, 1-14

1 Každá duša nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré jako také majú vyššiu moc; lebo nieto vrchnosti krome od Boha, a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha, 2 takže ten, kto sa protiví vrchnosti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu; a tí, ktorí sa staväjú oproti, sebe vezmú odsudok. 3 Lebo vladári nie sú postrachom dobrému skutku, ale zlému. A chceš sa nebáť vrchnosti? Rob to, čo je dobré, a budeš mať pochvalu od nej, 4 lebo je služobníkom Božím tebe na dobré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie nadarmo nosí meč, lebo je služobníkom Božím, pomstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé. 5 Preto je nevyhnutne potrebné podriaďovať sa, nie len pre hnev, ale aj pre svedomie. 6 Lebo preto platíte aj dane, lebo sú svätoslužobníkmi Božími, práve nato zotrvávajúci v správe. 7 A tedy dajte každému, čo ste komu podlžni: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť. 8 Nebuďte nikomu nič dlžni, krome navzájom sa milovať; lebo ten, kto miluje blížneho, naplnil zákon. 9 Lebo: Nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedoctva, nepožiadaš, a jestli je aké iné prikázanie, to všetko sa zahrňuje v slove: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. 10 Láska nerobí blížnemu zlého, a tedy plnosťou zákona je láska. 11 A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. 12 Noc pokročila, a deň sa priblížil. Složme tedy skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla. 13 Jako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti. 14 Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nepečujte o telo tak, aby sa v ňom zobúdzaly zlé žiadosti.

Rim 13, 1-14

Verš 1
Každá duša nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré jako také majú vyššiu moc; lebo nieto vrchnosti krome od Boha, a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha,
Tít 3:1 - Upomínaj ich, aby sa podriaďovali kniežatám a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli hotoví ku každému dobrému skutku,
1Pt 2:13 - A tak buďte poddaní každému ľudskému stvoreniu pre Pána, buďto kráľovi, jako najvyššiemu,
Prís 8:15 - Mnou kraľujú kráľovia, a kniežatá ustanovujú to, čo je spravedlivé.
Dan 4:32 - A všetci obyvatelia zeme sú počítaní jako čo by nič, a podľa svojej vôle činí s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme, a nie je nikoho, kto by ho uderil po ruke a povedal mu: Čo to robíš?

Verš 7
A tedy dajte každému, čo ste komu podlžni: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť.
Mt 22:21 - A riekli: Cisárov. Vtedy im povedal: Tedy dajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.

Verš 8
Nebuďte nikomu nič dlžni, krome navzájom sa milovať; lebo ten, kto miluje blížneho, naplnil zákon.
Gal 5:14 - Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!
1Tim 1:5 - Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery,

Verš 9
Lebo: Nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedoctva, nepožiadaš, a jestli je aké iné prikázanie, to všetko sa zahrňuje v slove: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba.
Ex 20:13 - Nezabiješ!
Dt 5:17 - Nezabiješ!
Mt 19:18 - A povedal mu: Ktoré? A Ježiš riekol: Nezabiješ, nezcudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedoctva,
Lv 19:18 - Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin.
Mt 22:39 - A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!
Mk 12:31 - A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Iného prikázania väčšieho nad tieto niet.
Gal 5:14 - Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!
Jak 2:8 - Pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba, dobre robíte;

Verš 11
A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili.
Ef 5:14 - Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus.
1Sol 5:6 - A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.

Verš 12
Noc pokročila, a deň sa priblížil. Složme tedy skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla.
1Sol 5:5 - Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy.
Kol 3:8 - Ale teraz složte aj vy to všetko: hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst.

Verš 13
Jako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti.
Flp 4:8 - A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte,
1Sol 4:12 - aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú vonku, a nepotrebovali nikoho.
Lk 21:34 - A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň.
1Sol 5:6 - A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.
1Kor 6:10 - ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadávači ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho.
Ef 5:5 - Lebo to viete, že niktorý smilník alebo nečistý alebo lakomec, čo je to isté jako modlár, nemá dedičstva v kráľovstve Krista a Boha.
Jak 3:14 - Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a neluhajte proti pravde.

Verš 14
Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nepečujte o telo tak, aby sa v ňom zobúdzaly zlé žiadosti.
Gal 3:27 - Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli.
1Pt 2:11 - Milovaní, napomínam ako pohostínov a pútnikov, aby ste sa zdŕžali telesných žiadostí, ktoré vojujú proti duši.