výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Rim 13, 1-14

1 Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. 2 Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. 3 Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; 4 je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla. 5 Proto se musíme podřizovat - nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. 6 Proto také platíte daně - vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. 7 Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest. 8 Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. 9 Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď" a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." 10 Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona láska. 11 A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. 12 Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! 13 Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. 14 Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.

Rim 13, 1-14

Verš 1
Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.
Tít 3:1 - Připomínej jim, ať se poslušně podřizují vládcům a vrchnostem, ať jsou vždy připraveni konat dobro,
1Pt 2:13 - Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři jakožto hlavě státu
Prís 8:15 - S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo určují.
Dan 4:32 - Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit, nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?'

Verš 7
Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.
Mt 22:21 - "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim.

Verš 8
Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon.
Gal 5:14 - Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe."
1Tim 1:5 - Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.

Verš 9
Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď" a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe."
Ex 20:13 - Nezabíjej.
Dt 5:17 - Nezabíjej.
Mt 19:18 - "A která?" zeptal se. Ježíš odpověděl: "‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži,
Lv 19:18 - Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin.
Mt 22:39 - Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'
Mk 12:31 - Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě."
Gal 5:14 - Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe."
Jak 2:8 - Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte.

Verš 11
A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili.
Ef 5:14 - a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!"
1Sol 5:6 - Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.

Verš 12
Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla!
1Sol 5:5 - Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě!
Kol 3:8 - Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst.

Verš 13
Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti.
Flp 4:8 - Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.
1Sol 4:12 - Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku.
Lk 21:34 - Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil
1Sol 5:6 - Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
1Kor 6:10 - zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.
Ef 5:5 - Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.
Jak 3:14 - Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě.

Verš 14
Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.
Gal 3:27 - Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli.
1Pt 2:11 - Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám: Zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši,