výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Rim 12, 1-21

1 Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. 2 Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé. 3 Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. 4 Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, 5 tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. 6 Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou; 7 kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; 8 kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. 9 Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. 10 Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. 11 V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, 12 v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, 13 přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti. 14 Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují - nezlořečte, ale dobrořečte. 15 Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 16 Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. 17 Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. 18 Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. 19 Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: "Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin." 20 Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí." 21 Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Rim 12, 1-21

Verš 1
Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba.
1Pt 2:5 - sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.
Rim 6:13 - Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti!
Rim 6:16 - Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti.

Verš 2
Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé.
1Jn 2:15 - Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci.
Ef 5:17 - Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.
1Sol 4:3 - Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.

Verš 3
Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil.
Rim 1:5 - Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby lidé ze všech národů došli k poslušnosti víry;
Ef 4:7 - Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
1Kor 12:11 - To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.
Ef 4:7 - Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.

Verš 4
Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol,
1Kor 12:27 - Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části.
Ef 1:23 - která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.
Ef 4:16 - Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží.
Ef 5:23 - Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem.
Kol 1:24 - Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež má nést jeho tělo, totiž církev.

Verš 5
tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem.
1Kor 12:4 - Jsou různé dary, ale tentýž Duch,
2Kor 10:13 - My se však nehodláme chlubit něčím nepřiměřeným, ale jen v mezích působiště, které nám vyměřil Bůh - působiště, které zahrnuje i vás.
1Pt 4:10 - Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti.

Verš 6
Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou;
1Kor 12:4 - Jsou různé dary, ale tentýž Duch,

Verš 7
kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí;
1Kor 12:10 - jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků.
1Pt 4:10 - Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti.

Verš 8
kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí.
Mt 6:1 - "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.
Dt 15:7 - Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc.
2Kor 9:7 - Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.

Verš 9
Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.
Ž 97:10 - Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných!
Am 5:15 - Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa zůstane.

Verš 10
Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.
Ef 4:2 - Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce
Heb 13:1 - Bratrská láska ať zůstává.
1Pt 1:22 - Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce.
1Pt 2:17 - Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu.
Flp 2:3 - Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.
1Pt 5:5 - Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí."

Verš 12
v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí,
Rim 15:13 - Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.
1Sol 5:16 - Vždycky se radujte.
Heb 10:36 - Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť:
Heb 12:1 - Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi.
Jak 5:7 - Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země - trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť.
Lk 18:1 - Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:
Ef 6:18 - Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.
Kol 4:2 - V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční.
1Sol 5:17 - Neustále se modlete.

Verš 13
přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti.
1Kor 16:1 - Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii:
Heb 13:2 - Nezapomínejte na pohostinnost - díky ní někteří nevědomky hostili anděly!
1Pt 4:9 - Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou.

Verš 14
Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují - nezlořečte, ale dobrořečte.
Mt 5:44 - Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
1Kor 4:12 - Vlastníma rukama těžce pracujeme; když nám spílají, žehnáme; když nás pronásledují, my to snášíme;

Verš 16
Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.
Rim 15:5 - Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem,
1Kor 1:10 - Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.
Flp 2:2 - pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl.
Flp 3:16 - K čemu jsme ale už došli, toho se držme.
1Pt 3:8 - Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní.
Prís 3:7 - Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla!
Iz 5:21 - Běda těm, kdo se považují za moudré, kdo si připadají rozumně!

Verš 17
Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro.
Prís 20:22 - Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůže.
Mt 5:39 - Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.
1Kor 6:7 - Už vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše prohra. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu?
1Sol 5:15 - Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro všechny.
2Kor 8:21 - Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmi.
1Pt 2:12 - a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky.

Verš 18
Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.
Mk 9:50 - Sůl je dobrá. Kdyby ale sůl přestala být slaná, čím ji osolíte? Mějte v sobě sůl a žijte spolu v pokoji."
Heb 12:14 - Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.

Verš 19
Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: "Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin."
Mt 5:39 - Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.
Lk 6:29 - Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili.
Dt 32:35 - Má je pomsta, já zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitý, den jejich pohromy blíží se, jejich úděl už je pro ně připraven!"
Heb 10:30 - Víme přece, kdo řekl: "Má je pomsta, já zjednám odplatu," a dodal: "Hospodin bude soudit svůj lid."

Verš 20
Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí."
Prís 25:21 - Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít.
Mt 5:44 - Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.

Rim 12,1 - Pavol tu podáva morálne dôsledky z náuky vyloženej v dogmatickej časti tohto listu. "Telo" znamená celú ľudskú osobu. Kresťan celým svojím životom prináša Bohu obetu, ktorá je pravou "duchovnou bohoslužbou".

Rim 12,1-7 - Pavol tu vysvetľuje vzťah k svetskej moci. Tá je na to, aby slúžila spoločnému dobru, a teda aj jednotlivcom. Pavol tu zdôrazňuje zásadu, že moc má základ v Bohu. Takto kresťanské náboženstvo preniká mravný život jednotlivca (12, 1), ale aj celej spoločnosti.

Rim 12,3-8 - Údy Cirkvi tvoria spoločenstvo ako tajomné Kristovo telo. Toto spojenie určuje ich vzájomné povinnosti. Dary milosti môžu byť rozličné, ale vždy ich treba používať tak, aby slúžili dobru celého spoločenstva.

Rim 12,7 - Porov. Mt 22, 21; 1 Pt 2, 13.

Rim 12,8 - Porov. 8, 4; 1 Kor 13, 1; Gal 5, 14; Kol 3, 14; Jn 13, 34.

Rim 12,9 - Pozri Ex 20, 13–17; Dt 5, 17–21; Lv 19, 18. Blížny sa tu berie nielen ako člen toho istého národa, ako v Lv, ale ako člen ľudskej rodiny zjednotenej v Kristovi (Gal 3, 28; Mt 25, 40).

Rim 12,11 - "Čas" v pavlovskom chápaní je čas eschatologický, ten, o ktorom hovorí Písmo ako "o posledných dňoch", začatých smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista a rozprestierajúcich sa na čas putujúcej Cirkvi, ktorá kráča v ústrety druhému Pánovmu príchodu.

Rim 12,12 - Porov. 1 Sol 5, 4 n.

Rim 12,13 - "Svätých", čiže kresťanov.

Rim 12,16 - Porov. Prís 3, 4.

Rim 12,19 - Dt 32, 35.

Rim 12,20 - Prís 25, 21; porov. Mt 5, 39.