výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Rim 12, 1-21

1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. 3 Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. 4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. 6 Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; 7 kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; 8 kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný. 9 Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! 10 Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, 11 nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi; 12 veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, 13 k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. 14 Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte! 15 Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi! 16 Buďte vospolok jednomyseľní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených; nebuďte múdri len pre seba. 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. 18 Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, 19 nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) - lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán. 20 Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. 21 Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom!

Rim 12, 1-21

Verš 1
Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.
1Pt 2:5 - a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
Rim 6:13 - Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti.
Rim 6:16 - Či neviete, že komu sa oddávate za otrokov, aby ste poslúchali, tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní: alebo hriechu - na smrť, alebo poslušnosti - na spravodlivosť?

Verš 2
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.
1Jn 2:15 - Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi.
Ef 5:17 - Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.
1Sol 4:3 - Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva,

Verš 3
Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery.
Rim 1:5 - skrze Neho sme prijali milosť a apoštolstvo, aby sme pre Jeho meno privádzali k poslušnosti vo viere všetky národy,
Ef 4:7 - Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho.
1Kor 12:11 - Ale všetko toto pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému osve, ako chce.
Ef 4:7 - Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho.

Verš 4
Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť,
1Kor 12:27 - Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd.
Ef 1:23 - ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.
Ef 4:16 - On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
Ef 5:23 - lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela.
Kol 1:24 - Teraz radujem sa vo [svojich] utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev.

Verš 5
tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi.
1Kor 12:4 - Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je Duch;
2Kor 10:13 - My sa však nebudeme chváliť bez miery, ale podľa miery pôsobiska, ktorú nám vymeral Boh, aby sme došli až k vám.
1Pt 4:10 - Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal.

Verš 6
Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou;
1Kor 12:4 - Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je Duch;

Verš 7
kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje;
1Kor 12:10 - inému opäť schopnosti činiť divy, a zas inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhy jazykov a inému vykladať jazyky.
1Pt 4:10 - Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal.

Verš 8
kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný.
Mt 6:1 - Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
Dt 15:7 - Ak by bol niekto spomedzi tvojich bratov chudobný v niektorom z tvojich miest v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom,
2Kor 9:7 - Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.

Verš 9
Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého!
Ž 97:10 - Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé; On chráni duše svojich zbožných a vytrhuje ich z ruky bezbožníkov.
Am 5:15 - Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností, nad zvyškom Jozefovým.

Verš 10
Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti,
Ef 4:2 - vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske
Heb 13:1 - Bratská láska nech trvá!
1Pt 1:22 - Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte,
1Pt 2:17 - Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!
Flp 2:3 - nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba,
1Pt 5:5 - Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

Verš 12
veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí,
Rim 15:13 - Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.
1Sol 5:16 - Stále sa radujte,
Heb 10:36 - Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie.
Heb 12:1 - Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou.
Jak 5:7 - Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Ajhľa, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a jarného dažďa.
Lk 18:1 - A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať.
Ef 6:18 - V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých
Kol 4:2 - V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte.
1Sol 5:17 - neprestajne sa modlite!

Verš 13
k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní.
1Kor 16:1 - So zbierkou pre svätých urobte aj vy tak, ako som prikázal cirkevným zborom v Galácii.
Heb 13:2 - Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí - nevedomky - pohostili už anjelov.
1Pt 4:9 - Buďte navzájom pohostinní bez reptania.

Verš 14
Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte!
Mt 5:44 - Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia];
1Kor 4:12 - aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami; zlorečia nám, a my dobrorečíme; prenasledujú nás, a my trpíme;

Verš 16
Buďte vospolok jednomyseľní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených; nebuďte múdri len pre seba.
Rim 15:5 - A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista,
1Kor 1:10 - A tak vás napomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili a aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmýšľali.
Flp 2:2 - naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ,
Flp 3:16 - Len aj žime podľa toho, čo sme už dosiahli.
1Pt 3:8 - A napokon: všetci buďte jednej mysle, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní.
Prís 3:7 - Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.
Iz 5:21 - Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní.

Verš 17
Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi.
Prís 20:22 - Nehovor: Odplatím za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže.
Mt 5:39 - Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé,
1Kor 6:7 - Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu?
1Sol 5:15 - Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom.
2Kor 8:21 - Staráme sa totiž, aby (všetko) bolo dobré nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi.
1Pt 2:12 - Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby - vidiac vaše dobré skutky - oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás (teraz) ohovárajú ako zločincov.

Verš 18
Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi,
Mk 9:50 - Soľ je dobrá; ale ak sa soľ stane neslanou, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji.
Heb 12:14 - Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána!

Verš 19
nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) - lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán.
Mt 5:39 - Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé,
Lk 6:29 - Kto ťa udrie po líci, tomu nastav aj druhé, a kto ti berie plášť, tomu neodopieraj ani spodné rúcho.
Dt 32:35 - Mne patrí pomsta i odplata pre dobu, keď sa im zakolíše noha, lebo deň ich záhuby je blízko a rýchlo sa blíži to, čo má prísť.
Heb 10:30 - Veď poznáme Toho, ktorý povedal: Mne pomsta, ja odplatím. A zase: Pán si bude súdiť ľud.

Verš 20
Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu.
Prís 25:21 - Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho chlebom, ak je smädný, napoj ho vodou;
Mt 5:44 - Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia];

Rim 12,1 - Pavol tu podáva morálne dôsledky z náuky vyloženej v dogmatickej časti tohto listu. "Telo" znamená celú ľudskú osobu. Kresťan celým svojím životom prináša Bohu obetu, ktorá je pravou "duchovnou bohoslužbou".

Rim 12,1-7 - Pavol tu vysvetľuje vzťah k svetskej moci. Tá je na to, aby slúžila spoločnému dobru, a teda aj jednotlivcom. Pavol tu zdôrazňuje zásadu, že moc má základ v Bohu. Takto kresťanské náboženstvo preniká mravný život jednotlivca (12, 1), ale aj celej spoločnosti.

Rim 12,3-8 - Údy Cirkvi tvoria spoločenstvo ako tajomné Kristovo telo. Toto spojenie určuje ich vzájomné povinnosti. Dary milosti môžu byť rozličné, ale vždy ich treba používať tak, aby slúžili dobru celého spoločenstva.

Rim 12,7 - Porov. Mt 22, 21; 1 Pt 2, 13.

Rim 12,8 - Porov. 8, 4; 1 Kor 13, 1; Gal 5, 14; Kol 3, 14; Jn 13, 34.

Rim 12,9 - Pozri Ex 20, 13–17; Dt 5, 17–21; Lv 19, 18. Blížny sa tu berie nielen ako člen toho istého národa, ako v Lv, ale ako člen ľudskej rodiny zjednotenej v Kristovi (Gal 3, 28; Mt 25, 40).

Rim 12,11 - "Čas" v pavlovskom chápaní je čas eschatologický, ten, o ktorom hovorí Písmo ako "o posledných dňoch", začatých smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista a rozprestierajúcich sa na čas putujúcej Cirkvi, ktorá kráča v ústrety druhému Pánovmu príchodu.

Rim 12,12 - Porov. 1 Sol 5, 4 n.

Rim 12,13 - "Svätých", čiže kresťanov.

Rim 12,16 - Porov. Prís 3, 4.

Rim 12,19 - Dt 32, 35.

Rim 12,20 - Prís 25, 21; porov. Mt 5, 39.