výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Rim 11, 1-36

1 Spytujem sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Vôbec nie! Veď aj ja som Izraelita, z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho! 2 Nezavrhol Boh svoj ľud, ktorý vopred poznal. Či neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi, ako žaluje Bohu na Izrael? 3 Pane, pobili Tvojich prorokov, zbúrali Tvoje oltáre; ja jediný som ostal, a siahajú na môj život. 4 Ale čo mu hovorí odpoveď Božia: Ponechal som si sedemtisíc mužov, ktorí nesklonili kolená pred Baalom. 5 Tak teda aj v terajšom čase zostali zvyšky podľa vyvolenia z milosti. 6 A keď z milosti, tak nie zo skutkov, ináč by milosť nebola milosťou. 7 Čo teda? Izrael nedosiahol, za čím sa snaží, ale vyvolení dosiahli; ostatní však boli zatvrdení, 8 ako je napísané: Dal im Boh ducha omámenia; oči, aby nevideli, uši, aby nepočuli až do dnešného dňa. 9 Aj Dávid hovorí: Nech im vlastný stôl bude osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou; 10 nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a chrbát nech im je zhrbený ustavične. 11 Spytujem sa teda: Či sa potkli, aby padli? Vôbec nie! Ale ich poklesnutím dostalo sa pohanom spasenia, aby sa v nich (Židoch) vzbudila žiarlivosť. 12 A keď je ich poklesnutie bohatstvom sveta a ich úpadok bohatstvom pohanov, o čo viac ich plnosť?! 13 Vám, (bývalým) pohanom, však hovorím: Nakoľko som apoštolom pohanov, zvelebujem svoju službu, 14 či by som nevzbudil žiarlivosť u tých, čo sú moji podľa tela, a nezachránil niektorých z nich. 15 Lebo keď už ich zavrhnutie bolo svetu zmierením, čím bude ich prijatie, ak nie životom zo smrti?! 16 A keď sú prvotiny cesta sväté, (sväté je) aj cesto; a keď je koreň svätý, (sväté sú) aj ratolesti. 17 A ak niektoré z ratolestí boli vylomené, a ty, aj keď si planou olivou, bol si vštepený do nich a stal si sa spoluúčastníkom šťavy z koreňov olivy - 18 nevystatuj sa nad ratolesti. Ak sa však vystatuješ (nezabúdaj), že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. 19 Povieš azda: Ratolesti boli vylomené, aby som ja bol vštepený? 20 Dobre. Vylomené boli pre neveru, a ty si obstál vierou. Nenamýšľaj si, ale sa boj! 21 Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. 22 Hľaď teda na dobrotu a na prísnosť Božiu; na tých, ktorí padli, sa vzťahuje Božia prísnosť, na teba sa však vzťahuje Božia dobrota - ak zotrváš v dobrote; inak budeš aj ty odťatý. 23 Oni však ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení. Lebo Boh má moc zase ich vštepiť. 24 Veď keď si ty bol odťatý z prirodzenej planej olivy a proti prírode vštepený do šľachtenej olivy: o čo viac oni, prirodzené (ratolesti), budú vštepení do vlastnej olivy! 25 Lebo aby ste si nenamýšľali, bratia, nechcem, aby ste nepoznali tajomstvo, že časť Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov. 26 A tak celý Izrael bude spasený, ako je napísané: Príde zo Siona vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba; 27 a to bude moja zmluva s nimi, keď im snímem hriechy. 28 Podľa evanjelia sú síce nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia (sú) milovaní - pre otcov. 29 Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie. 30 Ako ste totiž vy kedysi neposlúchali Boha, a teraz dostalo sa vám milosrdenstva pre ich neposlušnosť, 31 tak aj oni teraz neuposlúchli, aby pre milosrdenstvo, ktoré sa vám stalo, aj im dostalo sa teraz milosrdenstva. 32 Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. 33 Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. 34 Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom? 35 Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? 36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

Rim 11, 1-36

Verš 32
Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.
Gal 3:22 - Ale Písmo všetko zavrelo pod hriech, aby sa veriacim z viery Ježiša Krista dostalo zasľúbenia.

Verš 1
Spytujem sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Vôbec nie! Veď aj ja som Izraelita, z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho!
Jer 31:37 - Takto vraví Hospodin: Ak možno hore zmerať nebesá a dolu preskúmať základy zeme, tak aj ja zavrhnem všetko potomstvo Izraela za všetko, čo vykonal - znie výrok Hospodinov.
2Kor 11:22 - Sú Hebrejci? Som aj ja! Sú Izraelci? Som aj ja! Sú potomkovia Abrahámovi? Som aj ja!
Flp 3:5 - Bol som obrezaný ôsmeho dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjamínovho, Hebrejec z Hebrejcov, farizej čo do zákona,

Verš 34
Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom?
Iz 40:13 - Kto usmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom, aby Ho poúčal?
1Kor 2:16 - lebo kto poznal myseľ Pánovu, aby Ho učil? My však myseľ Kristovu máme!

Verš 3
Pane, pobili Tvojich prorokov, zbúrali Tvoje oltáre; ja jediný som ostal, a siahajú na môj život.
1Kr 19:10 - Povedal: Príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili Tvoju zmluvu, zbúrali Tvoje oltáre a Tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali.

Verš 4
Ale čo mu hovorí odpoveď Božia: Ponechal som si sedemtisíc mužov, ktorí nesklonili kolená pred Baalom.
1Kr 19:18 - V Izraeli však ponechám sedemtisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom a ktorých ústa ho nebozkávali.

Verš 5
Tak teda aj v terajšom čase zostali zvyšky podľa vyvolenia z milosti.
Rim 9:27 - A Izaiáš volá nad Izraelom: Keby synov izraelských bolo ako piesku morského, (len) zvyšky budú zachránené;

Verš 6
A keď z milosti, tak nie zo skutkov, ináč by milosť nebola milosťou.
Dt 9:4 - Keď ich Hospodin, tvoj Boh, zaženie spred teba, nemysli si v srdci: Pre moju spravodlivosť ma priviedol Hospodin zaujať túto krajinu, ale pre bezbožnosť týchto národov vyženie ich Hospodin, tvoj Boh, spred teba.

Verš 7
Čo teda? Izrael nedosiahol, za čím sa snaží, ale vyvolení dosiahli; ostatní však boli zatvrdení,
Rim 9:31 - ale Izrael, ktorý sa snažil o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu.

Verš 8
ako je napísané: Dal im Boh ducha omámenia; oči, aby nevideli, uši, aby nepočuli až do dnešného dňa.
Iz 29:10 - Lebo Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. On zavrel vaše oči - prorokov; zakryl vaše hlavy - vidcov.
Iz 6:9 - A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len, počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len, hľaďte, ale nechápte!
Ez 12:2 - Človeče, bývaš uprostred domu vzdoru, ktorý má oči, aby videl, ale nevidí, má uši, aby počúval, ale nepočuje, lebo je domom vzdoru.
Mt 13:14 - A plní sa na nich proroctvo Izaiášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť.
Mk 4:12 - aby očami hľadeli, ale nevideli, a ušami počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a nebolo im odpustené.
Lk 8:10 - A On riekol: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným (hovorím) v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počuli, a nerozumeli.
Jn 12:40 - Oslepil im oči a zatvrdil srdcia, aby nevideli očami a nepoznávali srdcom, neobrátili sa, a ja aby som ich neuzdravil.
Sk 28:26 - hovoriac: Choď k tomuto ľudu a povedz mu: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť.

Verš 9
Aj Dávid hovorí: Nech im vlastný stôl bude osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou;
Ž 69:22 - Jed mi dávali do jedla, keď som bol smädný, napájali ma octom.

Verš 13
Vám, (bývalým) pohanom, však hovorím: Nakoľko som apoštolom pohanov, zvelebujem svoju službu,
Sk 9:15 - Riekol mu Pán: Len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov a pred synov izraelských.
Sk 13:2 - Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej som ich povolal.
Sk 22:21 - Ale On mi povedal: Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov.
Gal 1:16 - zaľúbilo sa vyjaviť vo mne svojho Syna, aby som hlásal radostnú zvesť o Ňom medzi pohanmi, ani chvíľu som sa neradil s telom a krvou.
Gal 2:8 - veď Ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoštolskej práci medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi -
Ef 3:8 - Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa milosti, aby som evanjelium o nepochopiteľnom bohatstve Kristovom zvestoval pohanom
1Tim 2:7 - Nato som bol ustanovený ja ako zvestovateľ a apoštol - pravdu hovorím a neklamem - učiteľ pohanov vo viere a pravde.
2Tim 1:11 - Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [pohanov].

Verš 33
Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho.
Ž 36:6 - Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť, až po oblaky Tvoja vernosť.

Verš 17
A ak niektoré z ratolestí boli vylomené, a ty, aj keď si planou olivou, bol si vštepený do nich a stal si sa spoluúčastníkom šťavy z koreňov olivy -
Jer 11:16 - Zelenou olivou s krásnym, úhľadným ovocím pomenoval ťa Hospodin, ale v hučaní veľkej búrky zapáli na nej oheň, a tak poškodia jej vetvy.

Verš 35
Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť?
Jób 41:11 - Z tlamy mu vychádzajú fakle, sršia ohnivé iskry.

Verš 23
Oni však ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení. Lebo Boh má moc zase ich vštepiť.
2Kor 3:16 - Ale hneď, ako sa obráti k Pánovi, závoj padne.

Verš 25
Lebo aby ste si nenamýšľali, bratia, nechcem, aby ste nepoznali tajomstvo, že časť Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov.
Lk 21:24 - A budú padať pod ostrím meča a ako zajatí zavlečení budú medzi všetky národy. A Jeruzalem budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.

Verš 26
A tak celý Izrael bude spasený, ako je napísané: Príde zo Siona vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba;
Ž 14:7 - Kiež zo Siona príde spása Izraela! Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.
Iz 27:9 - Preto tým bude zmierená vina Jákobova, a to všetko bude ovocím odstránenia jeho hriechu, že odloží všetky kamene oltára ako kamene rozdrveného vápenca, a nebudú stáť ašéry ani kadidlové oltáre.
Iz 59:20 - Ale pre Sion príde ako Vykupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku - znie výrok Hospodinov.
Jer 31:31 - Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.
2Kor 3:16 - Ale hneď, ako sa obráti k Pánovi, závoj padne.
Heb 8:8 - Ale Boh ich karhá: Ajhľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem novú zmluvu s domom Izraelovým a s domom Júdovým;
Heb 10:16 - Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, až uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im vložím do sŕdc a vpíšem im ich do mysle

Verš 36
Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.
Prís 16:4 - Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy.
1Kor 8:6 - ale my máme jediného Boha - Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho.

Rim 11,1 - Vyvolenie Pavla (aj iných obrátených Židov) je dôkazom, že Boh nezavrhol Izrael úplne.

Rim 11,2-3 - "Zvyšok", ktorý si Boh vyvolil, uveril v Ježiša Krista. To sú tí, čo predstavujú pravý Izrael, vyvolený Boží ľud. Už za proroka Eliáša, keď Izraeliti upadli do modloslužby, časť z nich zostala verná Bohu.

Rim 11,2-3 - 1 Kr 19, 10. 14. 18.

Rim 11,4 - 1 Kr 19, 18.

Rim 11,7 - Židia mali Zákon i Prorokov, a predsa ostali hluchí a slepí, keď prišiel prisľúbený Mesiáš. To, čo im malo byť svetlom a príležitosťou na spásu, stalo sa im pre ich neveru tmou a príčinou zavrhnutia.

Rim 11,8 - Dt 29, 3; Iz 29, 10.

Rim 11,9-10 - Ž 69, 23–24.

Rim 11,11-12 - Poblúdenie Židov malo v plánoch Božej prozreteľnosti vyšší cieľ: stalo sa príležitosťou spásy pohanom, lebo apoštoli odmietnutí Židmi obrátili sa k pohanom a hlásali im evanjelium (porov. Sk 13, 46; 28, 28). Čím sa však stanú Židia pre svet, keď ako celok uveria v Ježiša Krista!

Rim 11,13 - "Vám, pohanom", t. j. kresťanom pochádzajúcim z pohanských národov.

Rim 11,15 - Opierajúc sa o argument 12. verša, Pavol ohlasuje prínos židovského národa pre evanjelizáciu sveta. Ich zavrhnutie znamenalo spásu pre pohanov sveta. Ich prijatie bude v porovnaní s predchádzajúcim obdobím akoby vzkriesením z mŕtvych.

Rim 11,17-24 - Ani obrátení pohania sa nemôžu vyvyšovať nad zavrhnutých Židov. Boh ich prijal nie pre ich skutky, ale pre vieru.

Rim 11,25-27 - Až sa splní Boží plán spásy na pohanoch, aj Izrael sa obráti. Na potvrdenie uvádza citát z 59, 20; 27, 9. V zavrhnutí Židov je skryté hlboké tajomstvo. Boh všetkých, Židov aj pohanov, povoláva k spáse. Že väčšia časť Židov neprijala vieru, uľahčilo pohanom, aby oni prijali vieru v Krista. A po čase (Lk 21, 24) bude nasledovať hromadné obrátenie vyvoleného národa.

Rim 11,33-35 - Pavol sa korí tajomstvu Božej múdrosti a oslavuje ju slovami Iz 40, 13; Jer 23, 18; Jób 11, 7–8.