výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Rim 3, 1-31

1 V čom je teda prednosť Žida, alebo aký úžitok má obriezka? 2 Veľký v každom ohľade! Predovšetkým to, že Židom boli zverené slová Božie. 3 Veď čo, ak sa niektorí aj stali nevernými, či ich nevernosť zničí Božiu vernosť? 4 Vôbec nie! Ale nech je Boh pravdovravný a každý človek luhár, ako je napísané. Aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil si, keď ťa súdia. 5 Keď však naša neprávosť Božiu spravodlivosť dokazuje, čo povieme? Či Boh nie je nespravodlivý - po ľudsky hovorím - keď uvaľuje svoj hnev? 6 Vôbec nie! Veď ako by potom súdil Boh svet? 7 A keď sa pravda Božia mojou lžou rozhojnila Jemu na slávu, prečo mám byť ešte ako hriešnik súdený? 8 A či nie je tak, ako sa nám rúhajú a ako niektorí tvrdia, že my hovoríme: Páchajme zlé, aby prišlo dobré? Ich odsúdenie je spravodlivé. 9 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Vôbec nemáme! Veď práve sme obvinili Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom, 10 ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného, 11 nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; 12 všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného. 13 Ich hrdlo je hrob otvorený, klamali jazykmi, hadí jed majú pod perami, 14 ústa plné kliatby a horkosti, 15 nohy rýchle prelievať krv, 16 skaza a bieda je v ich stopách, 17 cestu pokoja nepoznali; 18 nieto bázne Božej pred ich očami. 19 Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom, 20 pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. 21 Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, 22 a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu: 23 Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, 24 ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, 25 ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým, 26 v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. 27 Kde je teda chvastanie? Je vylúčené! Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. 28 Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. 29 Alebo či je Boh len Bohom Židov? A či nie aj pohanov? Áno, aj pohanov, 30 lebo veď jeden je Boh, ktorý obrezaného ospravedlní z viery a neobrezaného skrze vieru. 31 Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale platnosť zákona potvrdzujeme.

Rim 3, 1-31

Verš 2
Veľký v každom ohľade! Predovšetkým to, že Židom boli zverené slová Božie.
Ž 147:19 - Oznámil svoje slová Jákobovi, svoje ustanovenia i svoje práva Izraelovi.
Rim 9:4 - ktorí sú Izraelci, a im prináleží synovstvo, sláva, zmluvy, im bol daný zákon, služba Božia i zasľúbenia;

Verš 3
Veď čo, ak sa niektorí aj stali nevernými, či ich nevernosť zničí Božiu vernosť?
Nm 23:19 - Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?
Rim 9:6 - Ale to neznamená, že slovo Božie vyšlo nazmar. Lebo Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela;
2Tim 2:13 - Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť.

Verš 4
Vôbec nie! Ale nech je Boh pravdovravný a každý človek luhár, ako je napísané. Aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil si, keď ťa súdia.
Jn 3:33 - Kto prijal Jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý.
Ž 116:11 - Vo svojej skľúčenosti som povedal: Každý človek je klamár!
Ž 51:4 - Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu!

Verš 9
Čo teda? Máme nejakú prednosť? Vôbec nemáme! Veď práve sme obvinili Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom,
Gal 3:22 - Ale Písmo všetko zavrelo pod hriech, aby sa veriacim z viery Ježiša Krista dostalo zasľúbenia.

Verš 10
ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného,
Ž 14:3 - Odpadli všetci, skazení sú napospol; niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného.
Ž 53:3 - Boh hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha.

Verš 13
Ich hrdlo je hrob otvorený, klamali jazykmi, hadí jed majú pod perami,
Ž 5:9 - Hospodine, veď ma vo svojej spravodlivosti, pre tých, čo za mnou sliedia, urovnaj svoju cestu predo mnou.
Ž 140:3 - Myslia len na zlé v srdci, každý deň vyvolávajú boje.

Verš 14
ústa plné kliatby a horkosti,
Ž 10:7 - Ústa má plné kliatby, klamu, útlaku; pod jazykom má trápenie a neprávosť.

Verš 15
nohy rýchle prelievať krv,
Prís 1:16 - Lebo ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa prelievať krv.
Iz 59:7 - Ich nohy bežia k zlému a ponáhľajú sa prelievať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami skazy, hynutie a pustošenie je na ich cestách.

Verš 18
nieto bázne Božej pred ich očami.
Ž 36:1 - Pre hudobný prednes. Od Božieho sluhu Dávida.

Verš 20
pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu.
Gal 2:16 - vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.
Rim 7:7 - Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vôbec nie! Ale hriech som nepoznal; (poznal som ho) len skrze zákon, lebo ani žiadosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal: nepožiadaš!
Heb 7:18 - Týmto sa ruší predošlé prikázanie ako slabé a neužitočné -

Verš 21
Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci,
Rim 1:17 - Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.
Flp 3:9 - a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere,

Verš 24
ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,
Iz 53:5 - Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Verš 25
ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým,
2Kor 5:19 - že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.
Kol 1:20 - a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.
Heb 4:16 - Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.
1Jn 4:10 - V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.
Ex 25:17 - Urob i vrchnák z čistého zlata, dva a pol lakťa dlhý a lakeť a pol široký.

Verš 28
Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.
Sk 13:38 - Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť,
Rim 8:3 - Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý pre telo, (to vykonal) Boh, keď v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal svojho Syna a hriech v tele odsúdil,
Gal 2:16 - vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.
Heb 7:25 - Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich.

Rim 3,1-8 - Aby z toho, čo v predchádzajúcej kapitole povedal, nemohli Židia namietať, že ich Pavol stavia na roveň pohanom, tu poukazuje na to, že Židom ostávajú ich výsady, najmä Božie slová a mesiášske prisľúbenia (vv. 1–2). Neverou jednotlivcov sa prisľúbenia nerušia, ale skôr sa jasnejšie ukazuje Božia vernosť a spravodlivosť (vv. 3–4). No z toho, že ich nevera niekedy prispieva k Božej sláve, lebo sa vyzdvihuje Božia spravodlivosť a svätosť, nevyplýva, že by ich Boh nemal trestať, ani že by sa mohlo robiť zlo, aby z toho vyšlo dobro (vv. 5–8).

Rim 3,4 - Porov. Ž 116, 11; 51, 6.

Rim 3,9-20 - Prednosti, ktoré Zákon dáva Židom, sú len vonkajšie, ale samy osebe nikoho neočisťujú od hriechu a nerobia spravodlivým. Všetci ľudia, Židia i pohania, sú pred Bohom hriešni. Pavol to dokazuje výrokmi z rozličných kníh Písma: Ž 14, 2 n. (vv. 10–12); 5, 10; 140, 4 (v.13); 10, 7 (v. 14); Iz 59, 7 n. (vv. 15–17); Ž 36, 2 (v.18).

Rim 3,20 - Mojžišov zákon jasne vymedzil, čo neslobodno robiť, ale nedával človeku silu, aby to mohol aj uskutočniť. Ospravedlnenie spočíva v účasti na Božom živote a je Božím darom. Stav bez hriechu môže človeka naň pripraviť, no či bude človek ospravedlnený, závisí od slobodnej Božej vôle. – Správnejšie by bolo "ospravodlivený" a "ospravodlivenie", lebo človek sa stáva "spravodlivým", a nie "spravedlným".

Rim 3,21 - "Ospravedlnenie" znamená odpustenie hriechov a získanie milosti. Ním sa človek stáva účastným na Božej prirodzenosti. Tento dar ospravedlnenia zaslúžil nám Kristus a Boh ho každému zdarma ponúka.

Rim 3,25 - "Prostriedok zmierenia", gr. hilastérion. Tak sa nazývalo veko archy zmluvy, ktoré sa kropilo krvou obetných zvierat v deň Zmluvy. Kristova krv ako osobná obeta znamená pre nás vykúpenie, lebo v skutočnosti ona nás zbavuje hriechov.

Rim 3,27-28 - Židia nemajú dôvod vystatovať sa, lebo potrebujú ospravedlnenie rovnako ako pohania. Zdrojom ospravedlnenia je viera v Krista, a nie zachovávanie predpisov Starého zákona.