výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Rim 13, 1-14

1 כל נפש תכנע לגדלת הרשיות כי אין רשות כי אם מאת האלהים והרשיות הנמצאות על יד אלהים נתמנו׃ 2 לכן כל המתקומם לרשות מרד הוא בצווי האלהים והמרדים ישאו את דינם׃ 3 כי השליטים אינם לפחד למעשים הטובים כי אם להרעים ועל כן אם רצונך שלא תירא מן הרשות עשה הטוב והיה לך שבח ממנה׃ 4 כי משמשת אלהים היא לטוב לך אך אם הרע תעשה ירא כי לא לחנם חגרת חרב היא כי משמשת אלהים היא נקמת בקצף מכל עשה הרע׃ 5 על כן עלינו להכנע לא לבד בעבור הקצף כי גם בעבור דעת חובתנו׃ 6 כי לזאת אף משלמים אתם את המס כי משרתי אלהים המה השקדים על זאת׃ 7 לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃ 8 ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃ 9 כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך׃ 10 האהבה לא תרע לרע על כן האהבה קיום התורה כלה׃ 11 וכזאת עשו מדעתכם את הזמן כי כבר הגיעה השעה להקיץ מן השנה כי ישועתנו קרובה עתה מהיום אשר באנו להאמין׃ 12 הלילה חלף והיום קרב לכן נסירה נא את מעשי החשך ונלבשה את כלי נשק האור׃ 13 וכמו ביום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בבעילות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה׃ 14 כי אם לבשו את האדון ישוע המשיח ודאגו לבשרכם אך לא להגביר התאות׃

Rim 13, 1-14

Verš 1
כל נפש תכנע לגדלת הרשיות כי אין רשות כי אם מאת האלהים והרשיות הנמצאות על יד אלהים נתמנו׃
Tít 3:1 - הזכר אתם להכנע ולשמע לשרים ולשלטונים ולהיות נכונים לכל מעשה טוב׃
1Pt 2:13 - והכנעו לכל פקדת אדם בגלל האדון אם למלך כראוי לראש׃
Prís 8:15 - בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק׃
Dan 4:32 - ומן אנשא לך טרדין ועם חיות ברא מדרך עשבא כתורין לך יטעמון ושבעה עדנין יחלפון עליך עד די תנדע די שליט עליא במלכות אנשא ולמן די יצבא יתננה׃

Verš 7
לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃
Mt 22:21 - ויאמרו אליו של הקיסר ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים׃

Verš 8
ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃
Gal 5:14 - כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃
1Tim 1:5 - כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה׃

Verš 9
כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך׃
Ex 20:13 - לא תרצח׃
Dt 5:17 - לא תרצח׃
Mt 19:18 - ויאמר אליו מה הנה ויאמר ישוע אלה הן לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה עד שקר׃
Lv 19:18 - לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
Mt 22:39 - והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃
Mk 12:31 - והשנית הדמה לה היא ואהבת לרעך כמוך ואין מצוה גדולה מאלה׃
Gal 5:14 - כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃
Jak 2:8 - הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃

Verš 11
וכזאת עשו מדעתכם את הזמן כי כבר הגיעה השעה להקיץ מן השנה כי ישועתנו קרובה עתה מהיום אשר באנו להאמין׃
Ef 5:14 - על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃
1Sol 5:6 - לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃

Verš 12
הלילה חלף והיום קרב לכן נסירה נא את מעשי החשך ונלבשה את כלי נשק האור׃
1Sol 5:5 - אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך׃
Kol 3:8 - אך עתה הסירו מכם כל אלה את הרגז את הכעס את הרשע את הגדוף ואת דברי נבלה מפיכם׃

Verš 13
וכמו ביום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בבעילות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה׃
Flp 4:8 - ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃
1Sol 4:12 - למען תתנהגו כהגן עם אשר בחוץ ולא תצטרכו לאדם׃
Lk 21:34 - רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃
1Sol 5:6 - לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃
1Kor 6:10 - לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים׃
Ef 5:5 - כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים׃
Jak 3:14 - ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃

Verš 14
כי אם לבשו את האדון ישוע המשיח ודאגו לבשרכם אך לא להגביר התאות׃
Gal 3:27 - כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃
1Pt 2:11 - אהובים אזהירכם כגרים ותושבים הנזרו מתאות הבשר המתגרות בנפש׃