výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Rim 6, 1-23

1 אם כן מה נאמר הנעמד בחטא למען ירבה החסד׃ 2 חלילה לנו כי מתנו לחטא ואיך נוסיף לחיות בו׃ 3 או האינכם ידעים כי כלנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו׃ 4 לכן נקברנו אתו בטבילה למות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחדשים׃ 5 כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחיתו׃ 6 באשר ידעים אנחנו כי נצלב אתו האדם הישן אשר בנו למען תבטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא׃ 7 כי אשר מת הוא נקה מן החטא׃ 8 והנה אם מתנו עם המשיח נאמין כי גם נחיה עמו׃ 9 באשר ידענו כי המשיח אחרי אשר נעור מן המתים לא ימות עוד והמות לא ישלט בו עוד׃ 10 כי אשר מת מת לחטא פעם אחת ואשר חי חי הוא לאלהים׃ 11 וכן גם אתם חשבו אתכם מתים לחטא וחיים לאלהים במשיח ישוע אדנינו׃ 12 אם כן אפוא אל תמלך החטאת בגופכם אשר ימות לנטות אחריה בתאותיו׃ 13 ]31-21[ גם אל תכינו את אבריכם להיות כלי עול לחטא אך תכינו את נפשכם לאלהים כחיים מעם המתים ואבריכם כלי צדקה לאלהים כי החטא לא יוכל למשל עוד בכם יען אינכם תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד׃ 14 ]31-21[׃ 15 ועתה מה הנחטא יען איננו תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד חלילה׃ 16 הלא ידעתם כי לאשר תתנו את נפשכם להיות עבדיו לסור למשמעתו הן עבדים אתם לאשר תשמעו לו אם לחטא אלי מות אם למשמעת אלי צדקה׃ 17 אבל תודת לאלהים כי הייתם עבדי החטא ואחר שמעתם בכל לבבכם אל תכונת הלקח אשר נמסרתם לו׃ 18 שחררתם מידי החטא לכן השתעבדתם לצדקה׃ 19 כדרך בני אדם אני מדבר מפני רפיון בשרכם כי כאשר לפנים הכינותם את אבריכם לעבודת החטאה והרשע להרשיע כן עתה הכינו את אבריכם לעבודת הצדקה להתקדש׃ 20 כי בעת היותכם עבדי החטא חפשים הייתם מן הצדקה׃ 21 ומה אפוא הפרי שהיה לכם אז מן המעשים אשר עתה תבשו מהם כי אחריתם המות׃ 22 אכן עתה בהיותכם משחררים מידי החטא ומשעבדים לאלהים יש לכם פריכם לקדשה ואחריתו חיי עולם׃ 23 כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו׃

Rim 6, 1-23

Verš 3
או האינכם ידעים כי כלנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו׃
Gal 3:27 - כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃

Verš 4
לכן נקברנו אתו בטבילה למות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחדשים׃
Kol 2:12 - כי נקברתם אתו בטבילה אף קמתם אתו בתחיה על ידי האמונה בגבורת אלהים אשר העירו מן המתים׃
Rim 8:11 - ואם ישכן בקרבכם רוח המעיר את ישוע מן המתים הוא אשר העיר את המשיח מן המתים גם את גויותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השכן בקרבכם׃
Flp 3:10 - לדעת אתו ואת גבורת תחיתו והתחברות ענוייו ולהדמות למותו׃
Ef 4:23 - ותתחדשו ברוח שכלכם׃
Kol 3:10 - ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃
Heb 12:1 - לכן גם אנחנו אשר ענן עדים רב כזה סבב אתנו נשליכה ממנו כל טרח והחטא המקיף עלינו ונרוצה בתוחלת את המרוצה הערוכה לפנינו׃
1Pt 2:2 - וכעללים אשר מקרוב נולדו התאוו לחלב השכלי והזך למען תגדלו בו׃

Verš 5
כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחיתו׃
Rim 8:11 - ואם ישכן בקרבכם רוח המעיר את ישוע מן המתים הוא אשר העיר את המשיח מן המתים גם את גויותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השכן בקרבכם׃
Kol 3:1 - לכן אם קמתם עם המשיח בקשו את אשר למעלה אשר המשיח ישב שם לימין האלהים׃

Verš 6
באשר ידעים אנחנו כי נצלב אתו האדם הישן אשר בנו למען תבטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא׃
Gal 2:20 - עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃
Gal 5:24 - ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקתיו ותאותיו׃
Flp 3:10 - לדעת אתו ואת גבורת תחיתו והתחברות ענוייו ולהדמות למותו׃
1Pt 4:1 - ועתה כאשר ענה המשיח בעדנו בבשר כן היו גם אתם מזינים במחשבה ההיא כי המענה בבשר חדל מחטוא׃

Verš 7
כי אשר מת הוא נקה מן החטא׃
1Pt 4:1 - ועתה כאשר ענה המשיח בעדנו בבשר כן היו גם אתם מזינים במחשבה ההיא כי המענה בבשר חדל מחטוא׃

Verš 8
והנה אם מתנו עם המשיח נאמין כי גם נחיה עמו׃
2Tim 2:11 - נאמן הדבר הזה כי אם מתנו אתו גם אתו נחיה׃

Verš 9
באשר ידענו כי המשיח אחרי אשר נעור מן המתים לא ימות עוד והמות לא ישלט בו עוד׃
Zjv 1:18 - ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים אמן ובידי מפתחות שאול ומות׃

Verš 10
כי אשר מת מת לחטא פעם אחת ואשר חי חי הוא לאלהים׃
1Pt 2:24 - למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים׃

Verš 13
]31-21[ גם אל תכינו את אבריכם להיות כלי עול לחטא אך תכינו את נפשכם לאלהים כחיים מעם המתים ואבריכם כלי צדקה לאלהים כי החטא לא יוכל למשל עוד בכם יען אינכם תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד׃
Lk 1:74 - להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי פחד׃
Rim 12:1 - ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃
Gal 2:20 - עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃
Heb 9:14 - אף כי דם המשיח אשר הקריב את עצמו לאלהים ברוח נצחי ובלי מום יטהר לבבכם ממעשי מות לעבד את אלהים חיים׃
1Pt 4:2 - למען אשר לא תחיו עוד לתאות בני אדם כי אם לרצון אלהים כל ימי היתכם עוד בבשר׃

Verš 16
הלא ידעתם כי לאשר תתנו את נפשכם להיות עבדיו לסור למשמעתו הן עבדים אתם לאשר תשמעו לו אם לחטא אלי מות אם למשמעת אלי צדקה׃
Jn 8:34 - ויען אתם ישוע אמן אמן אני אמר לכם כל עשה חטא עבד החטא הוא׃
2Pt 2:19 - חפשה יבטיחו להם והם בעצמם עבדים לשחת כי האיש עבד לאשר נכבש ממנו׃

Verš 18
שחררתם מידי החטא לכן השתעבדתם לצדקה׃
Jn 8:32 - וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃
Gal 5:1 - ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות׃
1Pt 2:16 - כחפשים ולא כאלו היתה לכם החפשה למכסה הרעה כי אם כעבדי אלהים׃

Verš 20
כי בעת היותכם עבדי החטא חפשים הייתם מן הצדקה׃
Jn 8:34 - ויען אתם ישוע אמן אמן אני אמר לכם כל עשה חטא עבד החטא הוא׃

Verš 23
כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו׃
Gn 2:17 - ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות׃
Rim 5:12 - לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמות בעקב החטא וכן עבר המות על כל בני אדם מפני אשר כלם חטאו׃
1Kor 15:21 - כי אחרי אשר בא המות על ידי אדם אחד גם תחית המתים באה על ידי אדם אחד׃
Jak 1:15 - ואחרי כן הרתה התאות ותלד חטא והחטא כי נשלם יוליד את המות׃
1Pt 1:3 - ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים׃

Rim 6,1-6 - Bolo by bludným a rúhavým záverom, keby sme z povedaného uzatvárali, že môžeme bezočivo hrešiť v nádeji, že Kristova milosť je väčšia ako naše hriechy. Umreli sme predsa raz navždy hriechu, keď sme boli pokrstení (gr. doslovne "ponorení") v Ježiša Krista, ktorý vzal na seba naše hriechy a za nás zomrel. S ním bol pochovaný hriešny človek, naše hriešne "Ja" a s ním sme vstali vo svätom krste z mŕtvych, aby sme žili novým životom, životom milosti v Bohu a pre Boha. Stali sme sa jedno s Kristom. Symbolika krstu, ktorý sa v raných časoch kresťanstva udeľoval ponorením, spája pokrsteného s Kristom umierajúcim, pochovaným (ponorenie) a zmŕtvychvstalým (vynorenie) a začleňuje ho do Kristovho tajomného tela. Ospravedlnenie prináša odpustenie hriechov, ale pokrstenému ukladá aj povinnosť žiť bez hriechu, lebo Kristus vstal zo smrti do života a ustavične žije "nový" život pre Boha.

Rim 6,7 - Telesnou smrťou sa končí možnosť hrešiť. Kto v krste spojený s Kristom tajomne umrel a vstal z mŕtvych, už nemá hrešiť.

Rim 6,8 - Keďže krstom sme sa stali novým stvorením, už žijeme život slávy, ktorý bude definitívny po smrti; porov. 2 Kor 5, 15–17; Gal 6, 15; Ef 2, 10; 4, 24; Kol 3, 9–10.

Rim 6,14 - Hriech, t. j. zlá žiadostivosť, nebude mať nad vami takú moc, že by ste jej nemohli odolať, lebo nie ste pod Zákonom (Mojžišovým), ktorý síce obsahoval dobré príkazy, ale sám od seba nemohol pomáhať zachovávať ich, lež ste pod milosťou, t. j. pod evanjeliom alebo Kristovým zákonom, ktorý neukladá len povinnosti, ale poskytuje aj nadprirodzenú pomoc na jeho zachovávanie.

Rim 6,20 - To znamená: nemali ste nijaký vzťah k spravodlivosti, neslúžili ste jej, ale hriechu (zlej žiadostivosti).