výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Rim 15, 1-33

1 ועלינו החזקים לשאת חלשות הכשלים ואל נבקש הנאת עצמנו׃ 2 כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה׃ 3 כי גם המשיח לא בקש הנאת עצמו אלא ככתוב חרפות חורפיך נפלו עלי׃ 4 כי כל אשר נכתב מלפנים ללמדנו נכתב למען תהיה לנו תקוה בסבלנות ובתנחומות הכתובים׃ 5 ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃ 6 אשר תכבדו בנפש אחת ובפה אחד את האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח׃ 7 על כן תקבלו איש את אחיו כאשר גם המשיח קבל אתנו לכבוד האלהים׃ 8 ואני אמר כי ישוע המשיח היה למשרת בני המילה למען אמת האלהים לקים את ההבטחות אשר לאבות׃ 9 והגוים המה יכבדו את האלהים למען רחמיו ככתוב על כן אודך בגוים ולשמך אזמרה׃ 10 ואומר הרנינו גוים עמו׃ 11 ואומר הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃ 12 וישעיהו אמר והיה שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גוים יקוו׃ 13 ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃ 14 והנה אחי מבטח אני בכם כי גם אתם בעצמכם מלאי אהבת חסד ממלאים כל דעת ותוכלו להוכיח איש את רעהו׃ 15 אך העזתי מעט בכתבי אליכם הנה והנה כמזכיר אתכם על פי החסד הנתון לי מאת האלהים׃ 16 להיותי משרת ישוע המשיח לגוים ולכהן בבשורת האלהים למען יהיה קרבן הגוים רצוי ומקדש ברוח הקדש׃ 17 על כן יש לי להתהלל במשיח ישוע נגד האלהים׃ 18 כי לא אעז פני לדבר דבר זולתי אשר עשה המשיח בידי למען הטות באמר ובמעשה את לב הגוים לסור למשמעתו׃ 19 בגבורת אתות ומופתים ובגבורת רוח אלהים עד כי מלאתי מירושלים וסביבותיה ועד לאלוריקון את בשורת המשיח׃ 20 בהשתדלי להגיד את הבשורה לא במקמות אשר שם כבר נקרא שם המשיח לבלתי בנות על יסוד אחרים׃ 21 כי אם ככתוב אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו׃ 22 וזה הוא הדבר אשר נעצרתי בגללו פעם ושתים מבוא אליכם׃ 23 אבל כעת אשר אין עוד מקום לי בגלילות האלה ונכסף נכספתי לבא אליכם זה שנים רבות׃ 24 אבוא אליכם בלכתי לאספמיא כי מקוה אנכי לראותכם בעברי ואתם תשלחוני שמה ואשבעה מעט מכם בראשונה׃ 25 אמנם עתה אלכה ירושלימה לעזור את הקדושים׃ 26 כי מקדוניא ואכיא הואילו לתת משאת נדבה לאביוני הקדושים אשר בירושלים׃ 27 כי הואילו ואף מחיבים הם להם כי אם היה לגוים חלק בדברי הרוח אשר להם הלא עליהם לעזרם גם בדברי הגוף׃ 28 לכן כשגמרתי את זאת וחתמתי להם הפרי הזה אז אעברה דרך ארצכם לאספמיא׃ 29 ויודע אנכי כי בבאי אליכם אבוא במלא ברכת בשורת המשיח׃ 30 ואני מעורר אתכם אחי באדנינו ישוע המשיח ובאהבת הרוח להתאמץ אתי בהעתיר בעדי אל האלהים׃ 31 למען אשר אנצל מהסוררים בארץ יהודה ויערב על הקדושים שמושי לשם ירושלים׃ 32 ואשר אבוא אליכם במשחה ברצון אלהים ואנפש עמכם׃ 33 ואלהי השלום עם כלכם אמן׃

Rim 15, 1-33

Verš 32
ואשר אבוא אליכם במשחה ברצון אלהים ואנפש עמכם׃
Rim 15:23 - אבל כעת אשר אין עוד מקום לי בגלילות האלה ונכסף נכספתי לבא אליכם זה שנים רבות׃
Rim 1:10 - בהעתירי בתפלותי בכל עת למען אשר רק הפעם אצליח ברצון אלהים לבוא אליכם׃

Verš 1
ועלינו החזקים לשאת חלשות הכשלים ואל נבקש הנאת עצמנו׃
1Kor 9:22 - ולחלשים הייתי כחלש לקנות את החלשים הכל לכלם נהייתי למען בכל דרך אושיע אחדים׃
Gal 6:1 - אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃

Verš 3
כי גם המשיח לא בקש הנאת עצמו אלא ככתוב חרפות חורפיך נפלו עלי׃
Ž 69:9 - כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃
Iz 53:4 - אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃

Verš 4
כי כל אשר נכתב מלפנים ללמדנו נכתב למען תהיה לנו תקוה בסבלנות ובתנחומות הכתובים׃
Rim 4:23 - ולא לבד למענו כתובה זאת שנחשבה לו׃

Verš 5
ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃
Rim 12:16 - לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃
1Kor 1:10 - והנני מזהיר אתכם אחי בשם אדנינו ישוע המשיח להיות כלכם פה אחד ולא תהיין מחלקות בקרבכם כי אם תכוננו יחד בלב אחד ובעצה אחת׃
Flp 2:2 - השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃
Flp 3:16 - רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד׃
1Pt 3:8 - וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃

Verš 9
והגוים המה יכבדו את האלהים למען רחמיו ככתוב על כן אודך בגוים ולשמך אזמרה׃
2Sam 22:50 - על כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר׃
Ž 18:49 - על כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה׃

Verš 10
ואומר הרנינו גוים עמו׃
Dt 32:43 - הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃

Verš 11
ואומר הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃
Ž 117:1 - הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃

Verš 12
וישעיהו אמר והיה שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גוים יקוו׃
Iz 11:10 - והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גוים ידרשו והיתה מנחתו כבוד׃
Zjv 5:5 - ויאמר אלי אחד מן הזקנים אל תבכה הנה נצח האריה אשר הוא משבט יהודה שרש דוד לפתח את הספר ולהתיר שבעת חותמיו׃
Zjv 22:16 - אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהלות אנכי שרש דוד ותולדתו כוכב נגה השחר׃

Verš 21
כי אם ככתוב אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו׃
Iz 52:15 - כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו׃

Verš 22
וזה הוא הדבר אשר נעצרתי בגללו פעם ושתים מבוא אליכם׃
Rim 1:13 - ולא אכחד מכם אחי כי פעמים רבות שמתי על לבי לבוא אליכם אך נמנע ממני עד הנה למען אמצא פרי גם בכם כמו ביתר הגוים׃
1Sol 2:18 - ועל כן חפצנו לבוא אליכם אני פולוס פעם ושתים והשטן עצרנו׃

Verš 23
אבל כעת אשר אין עוד מקום לי בגלילות האלה ונכסף נכספתי לבא אליכם זה שנים רבות׃
Rim 15:32 - ואשר אבוא אליכם במשחה ברצון אלהים ואנפש עמכם׃
Rim 1:10 - בהעתירי בתפלותי בכל עת למען אשר רק הפעם אצליח ברצון אלהים לבוא אליכם׃
1Sol 3:10 - לילה ויומם מפילים אנחנו תחנתנו לראות את פניכם ולהשלים את מחסרי אמונתכם׃
2Tim 1:4 - ונכספתי לראותך בזכרי את דמעותיך למען אמלא שמחה׃

Verš 25
אמנם עתה אלכה ירושלימה לעזור את הקדושים׃
Sk 19:21 - ויהי ככלות הדברים האלה יעץ פולוס ברוחו לעבר בתוך מקדוניא ואכיא וללכת ירושלים ויאמר אחרי היותי שמה ראה אראה גם את רומי׃
Sk 24:17 - ומקץ שנים רבות באתי להביא נדבות לעמי ולהקריב קרבן׃

Verš 27
כי הואילו ואף מחיבים הם להם כי אם היה לגוים חלק בדברי הרוח אשר להם הלא עליהם לעזרם גם בדברי הגוף׃
1Kor 9:11 - אם זרענו בכם עניני הרוח הכי דבר גדול הוא אם נקצר מכם עניני הבשר׃
Gal 6:6 - המלמד בדבר יחלק מכל טובו למלמדהו׃

Verš 29
ויודע אנכי כי בבאי אליכם אבוא במלא ברכת בשורת המשיח׃
Rim 1:11 - כי נכסף נכספתי לראותכם ולחלק לכם אי זו מתת רוח למען תתחזקי׃

Verš 30
ואני מעורר אתכם אחי באדנינו ישוע המשיח ובאהבת הרוח להתאמץ אתי בהעתיר בעדי אל האלהים׃
2Kor 1:11 - בעזרכם אתנו בתפלתכם למען יודו רבים בעדנו על מתנת החסד שהיתה לנו על ידי רבים׃

Verš 31
למען אשר אנצל מהסוררים בארץ יהודה ויערב על הקדושים שמושי לשם ירושלים׃
2Sol 3:2 - ואשר ננצל מן האנשים התעים והרעים כי לא לכל אדם האמונה׃

Rim 15,3 - Ž 69, 10.

Rim 15,8 - Kristus priniesol evanjelium obriezke, t. j. Židom, i neobriezke, t. j. pohanom. Tamtí môžu velebiť Boha, že splnil svoje prisľúbenie, títo zasa, že ich milostivo povolal k účasti na týchto prisľúbeniach.

Rim 15,9 - Ž 18, 50; porov. 2 Sam 22, 50.

Rim 15,10 - Dt 32, 43.

Rim 15,11 - Ž 117, 1.

Rim 15,12 - Iz 11, 10; porov. 42, 4.

Rim 15,19 - Ilýria, kraj na území dnešnej Juhoslávie.

Rim 15,21 - Iz 52, 15.

Rim 15,23 - "Nemám priestor", čiže nie že by sa už boli všetci pohania obrátili, ale že apoštolovou úlohou je položiť základy a pokračovanie nechať svojim učeníkom.

Rim 15,24 - Španielsko bolo poslednou hranicou vtedy známeho sveta.

Rim 15,25 - O týchto zbierkach je reč v Gal 2, 10; 1 Kor 16, 1–4; 2 Kor 8, 9. Cesta do Ríma sa spomína v Sk 19, 21.

Rim 15,30-32 - Pavol bol pre svoje pôsobenie medzi pohanmi a pre osočovanie od svojich nepriateľov, o ňom šírené (Sk 21, 28), v neláske nielen medzi Židmi, ale aj medzi židokresťanmi v Jeruzaleme.