výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Rim 15, 1-33

1 A my mocní sme povinní niesť slabosti tých, ktorí nie sú mocní, a nie ľúbiť sa sami sebe. 2 Jeden každý z nás nech sa ľúbi blížnemu na dobré ku vzdelaniu; 3 lebo ani Kristus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe, ale jako je napísané: Hanenia haniacich teba padly na mňa. 4 Lebo všetko, čo je tam prv napísané, je napísané na naše poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a skrze potešenie písem mali nádej. 5 A Bôh trpezlivosti a potešenia nech vám dá myslieť na jedno a na to isté medzi sebou podľa Krista Ježiša, 6 aby ste jednomyseľne jednými ústy oslavovali Boha a Otca našeho Pána Ježiša Krista. 7 Preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás prijal na slávu Božiu. 8 Lebo hovorím, že Ježiš Kristus bol služobníkom obriezky za pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia, dané otcom, 9 a pohania aby za milosrdenstvo oslavovali Boha, jako je napísané: Preto ťa budem chváliť medzi národami a tvojmu menu budem spievať žalmy. 10 A zase hovorí: Veseľte sa, národy, a jeho ľudom! 11 A zase: Chváľte Pána, všetky národy! A: Zvelebujte ho všetci ľudia! 12 A zase Izaiáš hovorí: Bude koreň Jesseho, a ten, ktorý povstane, aby panoval nad národami, na neho sa budú nadejať národy. 13 A Bôh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo verení, aby ste hojneli v nádeji mocou Svätého Ducha. 14 A presvedčený som, moji bratia, i ja sám o vás, že ste i sami plní dobroty naplnení súc každou známosťou, môžuc i napomínať druh druha. 15 A z čiastky som vám písal niečo odvážnejšie, bratia, ako taký, ktorý vás znova upomínam, pre milosť, ktorá mi je daná od Boha, 16 aby som bol svätoslužobníkom Ježiša Krista medzi pohanmi slúžiac kňazsky evanjeliu Božiemu, aby bola obeť pohanov príjemná, posvätená Svätým Duchom. 17 Mám sa tedy čím chváliť v Kristu Ježišovi čo do vecí Božích. 18 Lebo by som sa neopovážil vravieť niečo o tom, čo by nebol skrze mňa vykonal Kristus cieľom poslušnosti pohanov, slovom i skutkom, 19 v moci divov a zázrakov, v moci Ducha Božieho, takže som od Jeruzalema a naokolo až po Illýriu vyplnil, čo vyžadovalo evanjelium Kristovo, 20 a to tak, že mi to bolo vecou cti, aby som zvestoval evanjelium, nie tam, kde už bol Kristus menovaný, aby som nestaväl na cudzí základ, 21 ale jako je napísané: Tí, ktorým nebolo zvestované o ňom, uvidia; a ktorí nepočuli, porozumejú. 22 Preto mi aj bolo tak mnoho ráz prekazené prijsť k vám. 23 Ale teraz už nemajúc viacej miesta v týchto krajoch a pretože mám, už od mnoho rokov, túžbu prijsť k vám, 24 keď pojdem, ak to len bude možné, do Hispanie, prijdem k vám. Lebo sa nadejem, že idúc cez váš kraj, uvidím vás, a že ma vy ta odprevadíte, keď vás prv aspoň z čiastky užijem. 25 No, teraz idem do Jeruzalema konajúc svätým službu. 26 Lebo Macedonii a Achaji sa videlo za dobré z účastnosti urobiť nejakú sbierku pre chudobných zo svätých, ktorí sú v Jeruzaleme. 27 Lebo sa im to videlo za dobré, a sú ich dlžníkmi. Lebo ak dostali pohania účasť na ich duchovných majetkoch, podlžni sú im tiež sväte poslúžiť telesnými. 28 Keď tedy to vykonám a zapečatím im to ovocie, odídem cez vás do Hispanie. 29 A viem, že keď prijdem k vám, prijdem v plnosti požehnania evanjelia Kristovho. 30 Ale vás prosím, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, žeby ste spolu so mnou zápasili na modlitbách za mňa u Boha, 31 aby som bol vytrhnutý od neposlušných neveriacich v Judsku, a aby moja služba, konaná Jeruzalemu, bola príjemná svätým, 32 aby som k vám prišiel v radosti skrze vôľu Božiu a odpočinul si spolu s vami. 33 A Bôh pokoja nech je so všetkými vami. Ameň.

Rim 15, 1-33

Verš 32
aby som k vám prišiel v radosti skrze vôľu Božiu a odpočinul si spolu s vami.
Rim 15:23 - Ale teraz už nemajúc viacej miesta v týchto krajoch a pretože mám, už od mnoho rokov, túžbu prijsť k vám,
Rim 1:10 - prosiac vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z vôle Božej prijsť k vám.

Verš 1
A my mocní sme povinní niesť slabosti tých, ktorí nie sú mocní, a nie ľúbiť sa sami sebe.
1Kor 9:22 - Slabým som sa stal slabým, aby som získal slabých. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých.
Gal 6:1 - Bratia, keby aj bol človek zachvátený nejakým pokleskom, vy duchovní napravte takého v duchu krotkosti, a každý hľaď sám na seba, aby si aj ty nebol pokušený.

Verš 3
lebo ani Kristus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe, ale jako je napísané: Hanenia haniacich teba padly na mňa.
Ž 69:9 - Cudzím som sa stal svojim bratom a neznámym svojej matky synom.
Iz 53:4 - kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený.

Verš 4
Lebo všetko, čo je tam prv napísané, je napísané na naše poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a skrze potešenie písem mali nádej.
Rim 4:23 - A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo,

Verš 5
A Bôh trpezlivosti a potešenia nech vám dá myslieť na jedno a na to isté medzi sebou podľa Krista Ježiša,
Rim 12:16 - jedno a to isté navzájom naproti sebe smýšľajúci; nie mysliaci na vysoké veci, ale nízke nech vás zaujíma.
1Kor 1:10 - Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, žeby ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke.
Flp 2:2 - a tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli sťa jedna duša, aby ste jedno mysleli
Flp 3:16 - Avšak k čomu sme už dospeli, v tom istom pravidle aj kráčať, to isté myslieť.
1Pt 3:8 - A konečne buďte všetci rovnako smýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyseľní a pokorní,

Verš 9
a pohania aby za milosrdenstvo oslavovali Boha, jako je napísané: Preto ťa budem chváliť medzi národami a tvojmu menu budem spievať žalmy.
2Sam 22:50 - Preto ťa budem chváliť, ó, Hospodine, medzi národami, a tvojmu menu budem spievať žalmy.
Ž 18:49 - Môj vysloboditeľ, ktorý ma vyslobodzuješ od mojich nepriateľov, áno, povýšil si ma nad tých, ktorí povstávali proti mne; vytrhol si ma z moci ukrutného človeka.

Verš 10
A zase hovorí: Veseľte sa, národy, a jeho ľudom!
Dt 32:43 - Veseľte sa, národy, s jeho ľudom, lebo pomstí krv svojich služobníkov a vráti pomstu svojim protivníkom a pokryje hriech svojej zeme i svojho ľudu.

Verš 11
A zase: Chváľte Pána, všetky národy! A: Zvelebujte ho všetci ľudia!
Ž 117:1 - Chváľte Hospodina, všetky národy! Zvelebujte ho, všetci ľudia!

Verš 12
A zase Izaiáš hovorí: Bude koreň Jesseho, a ten, ktorý povstane, aby panoval nad národami, na neho sa budú nadejať národy.
Iz 11:10 - A stane sa toho dňa, že po koreni Izaiho, ktorý bude stáť za prápor národom, snažne sa budú dopytovať pohania, a miesto jeho odpočinutia bude samá sláva.
Zjv 5:5 - A jeden zo starcov mi povedal: Neplač! Hľa, zvíťazil lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a zrušil jej sedem pečatí.
Zjv 22:16 - Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po sboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda, jasná a ranná.

Verš 21
ale jako je napísané: Tí, ktorým nebolo zvestované o ňom, uvidia; a ktorí nepočuli, porozumejú.
Iz 52:15 - tak zase skropí mnohé národy; pred ním kráľovia zavrú svoje ústa, pretože to, čo im nebolo rozprávané, uvidia, a tomu, čoho nepočuli, porozumejú.

Verš 22
Preto mi aj bolo tak mnoho ráz prekazené prijsť k vám.
Rim 1:13 - A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz bol zaumienil, že prijdem k vám - a bolo mi vždy prekazené až doteraz -, aby som mal nejaký užitok aj medzi vami jako aj medzi ostatnými národami.
1Sol 2:18 - Preto sme chceli prijsť k vám, ja Pavel, i raz i dva razy, ale nám prekazil satan.

Verš 23
Ale teraz už nemajúc viacej miesta v týchto krajoch a pretože mám, už od mnoho rokov, túžbu prijsť k vám,
Rim 15:32 - aby som k vám prišiel v radosti skrze vôľu Božiu a odpočinul si spolu s vami.
Rim 1:10 - prosiac vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z vôle Božej prijsť k vám.
1Sol 3:10 - dňom i nocou preveľmi prosiac, žeby sme mohli vidieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere.
2Tim 1:4 - túžiac ťa vidieť, pamätlivý tvojich sĺz, aby som bol naplnený radosťou,

Verš 25
No, teraz idem do Jeruzalema konajúc svätým službu.
Sk 19:21 - A keď sa to dokončilo, umienil si Pavel v duchu, že keď prejde Macedoniu a Achaju, pojde do Jeruzalema a povedal: Potom, keď budem tam a odbavím sa, musím vidieť aj Rím.
Sk 24:17 - Ale po viac rokoch som prišiel, aby som doniesol svojmu národu almužny, milodary, a obeti,

Verš 27
Lebo sa im to videlo za dobré, a sú ich dlžníkmi. Lebo ak dostali pohania účasť na ich duchovných majetkoch, podlžni sú im tiež sväte poslúžiť telesnými.
1Kor 9:11 - Ak sme my vám siali duchovné, či by to bola taká veľká vec, keby sme my žali vaše telesné?
Gal 6:6 - A ten, kto je vynaučovaný v slove, nech sa sdieľa s tým, kto ho vynaučuje, všetkým dobrým.

Verš 29
A viem, že keď prijdem k vám, prijdem v plnosti požehnania evanjelia Kristovho.
Rim 1:11 - Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar milosti, aby ste boli upevnení,

Verš 30
Ale vás prosím, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, žeby ste spolu so mnou zápasili na modlitbách za mňa u Boha,
2Kor 1:11 - keď aj vy spolu pôsobíte modlitbou za nás, aby mnoho osôb ďakovalo za nás za dar milosti, nám daný skrze mnohých.

Verš 31
aby som bol vytrhnutý od neposlušných neveriacich v Judsku, a aby moja služba, konaná Jeruzalemu, bola príjemná svätým,
2Sol 3:2 - a aby sme boli vytrhnutí z moci premrštených a zlých ľudí. Lebo viera nie je vecou všetkých.

Rim 15,3 - Ž 69, 10.

Rim 15,8 - Kristus priniesol evanjelium obriezke, t. j. Židom, i neobriezke, t. j. pohanom. Tamtí môžu velebiť Boha, že splnil svoje prisľúbenie, títo zasa, že ich milostivo povolal k účasti na týchto prisľúbeniach.

Rim 15,9 - Ž 18, 50; porov. 2 Sam 22, 50.

Rim 15,10 - Dt 32, 43.

Rim 15,11 - Ž 117, 1.

Rim 15,12 - Iz 11, 10; porov. 42, 4.

Rim 15,19 - Ilýria, kraj na území dnešnej Juhoslávie.

Rim 15,21 - Iz 52, 15.

Rim 15,23 - "Nemám priestor", čiže nie že by sa už boli všetci pohania obrátili, ale že apoštolovou úlohou je položiť základy a pokračovanie nechať svojim učeníkom.

Rim 15,24 - Španielsko bolo poslednou hranicou vtedy známeho sveta.

Rim 15,25 - O týchto zbierkach je reč v Gal 2, 10; 1 Kor 16, 1–4; 2 Kor 8, 9. Cesta do Ríma sa spomína v Sk 19, 21.

Rim 15,30-32 - Pavol bol pre svoje pôsobenie medzi pohanmi a pre osočovanie od svojich nepriateľov, o ňom šírené (Sk 21, 28), v neláske nielen medzi Židmi, ale aj medzi židokresťanmi v Jeruzaleme.