výhody registrácie

1. list Korintským

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Kor 10, 1-33

1 Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more 2 a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori 3 a všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. 6 A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom nato, aby sme neboli žiadostiví zlého, jako aj oni žiadali. 7 Ani nebuďte modlármi jako niektorí z nich, ako je napísané: Posadil sa ľud jesť a piť, a vstali, aby sa hrali. 8 Ani nesmilnime, jako niektorí z nich smilnili, a padlo ich v jeden deň dvadsaťtri tisíc. 9 Ani nepokúšajme Krista, jako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. 10 Ani nerepcite, jako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu. 11 A toto všetko sa dialo tamtým predobrazne, a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došly konce vekov. 12 A tak tedy ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí aby nepadol. 13 Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Bôh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. 14 Preto, moji milovaní, utekajte pred modlárstvom. 15 Jako rozumným hovorím. Vy sami posúďte, čo vravím. 16 Kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, či nie je účasťou na krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele Kristovom? 17 Lebo jeden chlieb, jedno telo sme my mnohí. Lebo všetci máme svoj podiel z toho jedného chleba. 18 Vidzte Izraela podľa tela! Či tí, ktorí jedia obeti, nie sú účastníkmi oltára? 19 Čo tedy hovorím? Že azda obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale že to, čo pohania zabíjajúc obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. A nechcel by som, aby ste vy boli účastníkmi démonov. 21 Nemôžete piť kalich Pánov i kalich démonov. Nemôžeme mať účasť na stole Pánovom i na stole démonov. 22 Alebo či popudzujeme Pána k hnevu? Či sme azda silnejší od neho? 23 Všetko smiem, ale nie je všetko užitočné. Všetko smiem, ale nie všetko vzdeláva. 24 Nech nikto nehľadá svojho vlastného, ale každý to, čo je blížneho. 25 Všetko, čo sa predáva v mastných krámoch, jedzte a nič sa nevypytujte pre svedomie, 26 lebo veď Pánova je zem i jej náplň. 27 A jestli vás volá niekto z neveriacich, a chcete ísť, jedzte všetko, čo sa vám predloží nič sa nevypytujúc pre svedomie. 28 Ale keby vám niekto povedal: Toto je obetované modlám, nejedzte pre toho, kto to oznámil, a pre svedomie, lebo Pánova je zem i jej náplň. 29 Ale hovorím: Nie pre vlastné, tvoje svedomie, ale pre svedomie toho druhého. Lebo načo má byť moja sloboda súdená od cudzieho svedomia? 30 Ale ak ja mám s vďakou podiel na čomsi, prečo sa mne má ktosi rúhať pre to, za čo ja ďakujem? 31 A tak tedy buď jete buď pijete buď čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu. 32 Tak sa chovajte, aby ste neboli urážkou ani Židom ani Grékom ani cirkvi Božej, 33 tak ako sa i ja ľúbim všetkým vo všetkom nehľadajúc svojho vlastného užitku, ale užitku mnohých, aby boli spasení.

1Kor 10, 1-33

Verš 1
Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more
Ex 13:21 - A Hospodin išiel pred nimi, vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a vnoci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, tak aby mohli ísť vodne i vnoci.
Nm 9:18 - Na rozkaz Hospodinov sa rušali synovia Izraelovi, a na rozkaz Hospodinov sa kládli táborom; po všetky dni, dokiaľ dlel oblak nad príbytkom, táborili.
Dt 1:33 - ktorý išiel pred vami cestou, aby vám vyhľadal miesto, kde by ste sa mohli rozložiť táborom, vnoci v ohni, aby vám ukazoval cestu, ktorou ste mali ísť, a v oblaku vodne.
Neh 9:12 - A viedol si ich v oblakovom stĺpe vodne a v ohnivom stĺpe vnoci osvecujúc im cestu, ktorou mali ísť.
Neh 9:19 - Ale ty vo svojom mnohom zľutovaní jednako si ich len neopustil na púšti. Oblakový stĺp neuhnul zponad nich vodne, aby ich viedol cestou, ani ohnivý stĺp vnoci, aby im svietil a osvecoval cestu, ktorou mali ísť.
Ž 78:14 - Viedol ich vodne v oblaku a každej noci vo svetle ohňa.
Ž 105:39 - Roztiahol oblak na zastretie a oheň, aby osvecoval noc.
Ex 14:22 - A tak vošli synovia Izraelovi doprostred mora a išli po suchu, a voda im bola múrom z ich pravej a z ich ľavej strany.
Joz 4:23 - lebo Hospodin, váš Bôh, vysušil vody Jordána pred vami, a bolo tak, dokiaľ ste neprešli, tak ako učinil Hospodin, váš Bôh, Rudému moru, ktoré bol vysušil pred nami, dokiaľ sme neprešli,
Ž 78:13 - Rozdelil more a previedol ich a postavil vody jako nejakú hromadu.

Verš 3
a všetci jedli ten istý duchovný pokrm
Ex 16:15 - Keď to videli synovia Izraelovi, povedali druh druhovi: Man hú? <Čo je to?> Lebo nevedeli, čo je. A Mojžiš im povedal: To je ten chlieb, ktorý vám dal Hospodin na pokrm.

Verš 4
a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus.
Ex 17:6 - Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na Hórebe. A uderíš na skalu, a vyjdú z nej vody, a ľud bude piť. A Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraelových.
Nm 20:11 - A Mojžiš pozdvihnul svoju ruku a dvakrát uderil skalu svojou palicou, a vyšly mnohé vody, a pila obec aj ich dobytok.
Ž 78:15 - Roztrhol skaly na púšti a napájal ich hojne jako z nejakých hlbín.

Verš 5
Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti.
Nm 26:65 - Lebo Hospodin povedal o nich: Istotne pomrú tu na púšti, ani z nich nezostal niktorý krome Kálefa, syna Jefunneho, a Jozuu, syna Núnovho.

Verš 6
A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom nato, aby sme neboli žiadostiví zlého, jako aj oni žiadali.
Nm 11:4 - A primiešanej sberby, ktorá bola medzi nimi, zmocnila sa veľká žiadosť. A obrátiac sa plakali, aj synovia Izraelovi a vraveli: Kto nám dá jesť mäso?
Nm 11:33 - Ale kým ešte bolo mäso medzi ich zubami, prv ako bolo požuvané, zapálil sa hnev Hospodinov na ľud, a Hospodin uderil na ľud a spôsobil porážku, veľmi velikú.
Ž 106:14 - Potom sa ich zmocnila náramná žiadosť na púšti, a pokúšali silného Boha na pustine.

Verš 7
Ani nebuďte modlármi jako niektorí z nich, ako je napísané: Posadil sa ľud jesť a piť, a vstali, aby sa hrali.
Ex 32:6 - Potom na druhý deň vstali skoro ráno a obetovali zápaly a doviedli pokojné obeti. A ľud sadol, aby jedol a pil, a vstali, aby sa hrali.

Verš 8
Ani nesmilnime, jako niektorí z nich smilnili, a padlo ich v jeden deň dvadsaťtri tisíc.
Nm 25:1 - A Izrael býval v Šittíme. Tu začal ľud smilniť odchádzajúc za dcérami Moábovými,
Nm 25:9 - A tých, ktorí zomreli tou ranou, bolo dvadsaťštyri tisíc.
Ž 106:29 - A tak dráždili Boha svojimi skutkami až vtrhla medzi nich rana.

Verš 9
Ani nepokúšajme Krista, jako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov.
Nm 21:5 - A ľud vravel proti Bohu a proti Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli hore z Egypta? Aby sme pomreli tu na púšti? Lebo niet ani chleba ani vody. A naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb.
Ž 106:14 - Potom sa ich zmocnila náramná žiadosť na púšti, a pokúšali silného Boha na pustine.

Verš 10
Ani nerepcite, jako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu.
Ex 16:2 - A reptali, celá obec synov Izraelových, proti Mojžišovi a proti Áronovi na púšti.
Ex 17:2 - Preto sa vadil ľud s Mojžišom, a vraveli: Dajte nám vody, aby sme pili! A Mojžiš im povedal: Prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate Hospodina?
Nm 14:36 - A mužovia, ktorých bol poslal Mojžiš, aby prezkúmali zem, a ktorí navrátiac sa spôsobili to, že reptala proti nemu celá obec, vypustiac zlú povesť o zemi,
Ž 106:25 - A repcúc vo svojich stánoch nepočúvali hlasu Hospodinovho.

Verš 11
A toto všetko sa dialo tamtým predobrazne, a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došly konce vekov.
Rim 15:4 - Lebo všetko, čo je tam prv napísané, je napísané na naše poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a skrze potešenie písem mali nádej.
1Kor 9:10 - A či to dokonca hovorí pre nás? Lebo pre nás je napísané, že oráč je povinný orať v nádeji, a ten, kto mláti, má na svojej nádeji mať podiel v nádeji.
Flp 4:5 - Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko.
Heb 10:25 - neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.

Verš 13
Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Bôh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť.
1Kor 1:8 - ktorý vás aj upevní a zachová až do konca, bezúhonných v deň našeho Pána Ježiša Krista.
1Sol 5:24 - Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní.
2Pt 2:9 - Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravedlivých dochovať trestaných ku dňu súdu,

Verš 17
Lebo jeden chlieb, jedno telo sme my mnohí. Lebo všetci máme svoj podiel z toho jedného chleba.
Rim 12:5 - tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlive jedni druhých údami.
1Kor 12:27 - A vy ste telom Kristovým a údami po čiastke.

Verš 19
Čo tedy hovorím? Že azda obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo?
1Kor 8:4 - Teda o jedení obetovaného modlám vieme, že modla nie je ničím na svete, a že nieto niktorého iného Boha krome jedného.

Verš 20
Ale že to, čo pohania zabíjajúc obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. A nechcel by som, aby ste vy boli účastníkmi démonov.
Lv 17:7 - A nebudú viacej obetovať svojich bitných obetí capom-démonom, za ktorými smilnia. To im bude večným ustanovením po ich pokoleniach.
Dt 32:17 - Obetovali démonom, nie Bohu, bohom, ktorých neznali, novým, ktorí prišli z blízka, ktorých sa nebáli vaši otcovia.

Verš 23
Všetko smiem, ale nie je všetko užitočné. Všetko smiem, ale nie všetko vzdeláva.
1Kor 6:12 - Všetko smiem, ale nie všetko prospieva; všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný.

Verš 24
Nech nikto nehľadá svojho vlastného, ale každý to, čo je blížneho.
1Kor 13:5 - nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé,
Flp 2:4 - nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných.

Verš 26
lebo veď Pánova je zem i jej náplň.
Ex 19:5 - Tak teraz ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju smluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem.
Ž 24:1 - Žalm Dávidov. Hospodinova je zem i jej náplň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom;
Ž 50:12 - Ak zlačniem, nepoviem ti toho, lebo môj je okruh zeme i jeho náplň.

Verš 27
A jestli vás volá niekto z neveriacich, a chcete ísť, jedzte všetko, čo sa vám predloží nič sa nevypytujúc pre svedomie.
Lk 10:7 - A v tom istom dome ostaňte jediac a pijúc to, čo je u nich; lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu.
1Kor 8:7 - Ale nie vo všetkých je tá známosť, lež niektorí zvykom až doteraz jedia z obeti modly jako ozaj obetované modle, a ich svedomie súc slabé poškvrňuje sa.

Verš 30
Ale ak ja mám s vďakou podiel na čomsi, prečo sa mne má ktosi rúhať pre to, za čo ja ďakujem?
Rim 14:6 - Kto dá na deň, dá Pánovi; kto nedá na deň, nedá Pánovi na deň. Kto jie, jie Pánovi, lebo ďakuje Bohu, a kto nejie, nejie Pánovi a ďakuje Bohu.
1Tim 4:3 - ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu.

Verš 31
A tak tedy buď jete buď pijete buď čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu.
Kol 3:17 - A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša ďakujúc Bohu a Otcovi skrze neho.

Verš 32
Tak sa chovajte, aby ste neboli urážkou ani Židom ani Grékom ani cirkvi Božej,
Rim 14:13 - Nesúďme tedy viacej jedni druhých, ale radšej usúďte to, aby ste nekládli bratovi do cesty toho, na čom by sa potknul alebo pohoršil.

Verš 33
tak ako sa i ja ľúbim všetkým vo všetkom nehľadajúc svojho vlastného užitku, ale užitku mnohých, aby boli spasení.
1Kor 9:22 - Slabým som sa stal slabým, aby som získal slabých. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých.

1Kor 10,1 - "Oblak", ktorým Boh ukazoval cestu Izraelitom po odchode z Egypta (Ex 13, 21).

1Kor 10,2 - Prechod Izraelitov pod vedením Mojžiša cez Červené more je predobrazom krstu. Izraeliti sa tu chápu ako príslušníci Mojžiša.

1Kor 10,3 - Duchovný pokrm, manna (Ex 16, 4. 35), je predobraz Eucharistie.

1Kor 10,4 - Podľa rabínskej tradície skala, z ktorej Mojžiš dal zázračne vytiecť vode (Nm 20,8), sprevádzala Izraelitov na púšti. Pavol používa tento obraz, aby ukázal, že pre kresťanov jediným zdrojom milosti je Kristus.

1Kor 10,5 - Porov. Ex 14, 16.

1Kor 10,6 - Porov. Ž 106, 14.

1Kor 10,7 - Porov. Ex 32, 6.

1Kor 10,8 - Porov. Nm 25, 1. 9; rozdiel v počte sa vysvetľuje rôzne.

1Kor 10,9 - Porov. Nm 21, 5 n.

1Kor 10,10 - Porov. Nm 14, 2.

1Kor 10,11 - "Koniec vekov" sú mesiášske časy otvorené Kristom.

1Kor 10,14-22 - Zúčastniť sa na hostinách pri pohanských obetách znamenalo zjednotiť sa, dostať sa do spoločenstva so zlými duchmi. Preto sa kresťania na nich nesmú zúčastniť, lebo oni sa spájajú s Kristom účasťou na novozákonnej obete.

1Kor 10,18 - "Pozrite na Izrael ...," t. j. na dejiny Izraela ako národa.

1Kor 10,23 - Porov. poznámku k 6, 12.

1Kor 10,26 - Ž 24, 1.