výhody registrácie

1. list Korintským

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Kor 10, 1-33

1 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, 2 všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus: 5 ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. 6 A toto stalo sa (výstražným) príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli; 7 ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil, a vstali, aby sa zabávali; 8 ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za deň dvadsaťtritisíc; 9 ani nepokúšajme Pána, ako (Ho) niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov; 10 Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu. 11 Toto sa im prihodilo ako príklad, a nám, ktorých zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu. 12 A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13 Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. 14 Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužobníctvom! 15 Hovorím ako rozumným; súďte sami, čo hovorím: 16 Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho? 17 Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela; tí, čo jedia obete, či nie sú účastníkmi oltára? 19 Čo (tým) chcem povedať? (Vari), že obeť (prinesená) modle je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale čo (pohania) obetujú, to obetujú démonom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov. 21 Nemôžete piť z kalicha Pánovho aj z kalicha démonov: nemôžete mať podiel pri stole Pánovom aj pri stole démonov. 22 Či chceme azda rozhnevať Pána? Vari sme mocnejší ako On? 23 Všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje. 24 Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému. 25 Všetko, čo sa predáva v jatkách, jedzte a na nič sa nevypytujte pre svedomie. 26 Lebo: Pánova je zem aj to, čo ju napĺňa. 27 Ak vás niekto z neveriacich volá, a chcete ísť, všetko, čo vám predložia, jedzte a na nič sa nevypytujte pre svedomie! 28 Ale ak vám niekto povie: Toto je modlám obetované! nejedzte kvôli tomu, čo vás na to upozornil, ale kvôli svedomiu. 29 Nehovorím o vašom svedomí, ale o svedomí toho druhého, lebo prečo má svedomie iného súdiť moju slobodu? 30 Keď ja s vďakou požívam niečo, prečo ma niekto má tupiť pre to, za čo ja ďakujem? 31 Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu! 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani cirkvi Božej, 33 ako sa aj ja všetkým chcem páčiť vo všetkom a nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení.

1Kor 10, 1-33

Verš 1
Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom,
Ex 13:21 - Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou.
Nm 9:18 - Na pokyn Hospodinov sa Izraelci dávali na cestu a na pokyn Hospodinov sa utáborili; dokiaľ oblak spočíval nad príbytkom, táborili.
Dt 1:33 - ktorý šiel cestou pred vami vyhliadnuť vám miesto, kde by ste sa utáborili: cez noc v ohni a cez deň v oblaku, aby vám ukázal cestu, ktorou máte ísť.
Neh 9:12 - Oblakovým stĺpom si ich viedol vo dne a ohnivým stĺpom v noci, aby si im svietil na cestu, ktorou mali ísť.
Neh 9:19 - Ty si ich vo svojom prehojnom milosrdenstve neopustil na púšti. Vo dne neodstúpil od nich oblak, aby ich viedol cestou, a ohnivý stĺp im v noci neprestal svietiť na cestu, ktorou mali ísť.
Ž 78:14 - Oblakom ich viedol vo dne a svetlom ohňa po celú noc.
Ž 105:39 - Rozprestrel oblak ako prikrývadlo a oheň, aby osvecoval noc.
Ex 14:22 - Izraelci prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry.
Joz 4:23 - Lebo Hospodin, váš Boh, vysušil vodu Jordánu pred vami, kým ste neprešli tak, ako Hospodin, váš Boh, urobil s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli,
Ž 78:13 - rozdelil more a previedol ich: postavil vody ako val.

Verš 3
všetci jedli ten istý duchovný pokrm
Ex 16:15 - Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému: Čo je to? Lebo nevedeli, čo je to; Mojžiš im povedal: To je chlieb, čo vám dal Hospodin na pokrm.

Verš 4
a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus:
Ex 17:6 - Hľa, ja budem pred tebou stáť na skale, na Chórebe: potom udrieš na skalu, potečie z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraela.
Nm 20:11 - Potom Mojžiš zdvihol ruku, dvakrát udrel na skalu svojou palicou, i vytrysklo mnoho vody, napil sa z nej zbor i jeho dobytok.
Ž 78:15 - Rozštiepil skaly na púšti a napájal ich hojne ako z podzemného vodstva.

Verš 5
ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti.
Nm 26:65 - lebo Hospodin povedal o nich: Oni iste pomrú na púšti! Neostal z nich nikto, iba Káléb, syn Jefunneho, a Józua, syn Núnov.

Verš 6
A toto stalo sa (výstražným) príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli;
Nm 11:4 - Pozbiehaného ľudu, ktorý bol uprostred nich, sa zmocnila náramná žiadostivosť. Izraelci znovu plakali a vraveli: Kto nás nakŕmi mäsom?
Nm 11:33 - Ešte mali mäso medzi zubami, ešte ho ani nepožuli, vzbĺkol hnev Hospodinov proti ľudu a Hospodin zasiahol ľudí veľmi veľkou ranou.
Ž 106:14 - Zmocnila sa ich vášeň v púšti, ba pokúšali Boha v pustatine.

Verš 7
ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil, a vstali, aby sa zabávali;
Ex 32:6 - Na druhý deň včasráno obetovali spaľované obete a priniesli obete spoločenstva. Potom sa ľud posadil, jedol a pil; nato vstali a zabávali sa.

Verš 8
ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za deň dvadsaťtritisíc;
Nm 25:1 - Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábkami.
Nm 25:9 - Tou ranou bolo usmrtených dvadsať štyritisíc.
Ž 106:29 - Dráždili Ho svojimi činmi, až prišla na nich záhuba.

Verš 9
ani nepokúšajme Pána, ako (Ho) niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov;
Nm 21:5 - a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď nieto ani chleba ani vody, a tento biedny pokrm sa nám protiví.
Ž 106:14 - Zmocnila sa ich vášeň v púšti, ba pokúšali Boha v pustatine.

Verš 10
Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.
Ex 16:2 - Celý zbor Izraelcov reptal proti Mojžišovi i Áronovi na púšti.
Ex 17:2 - Ľud sa hádal s Mojžišom: Dajte nám vodu, aby sme sa napili. Mojžiš im odpovedal: Prečo sa so mnou hádate, prečo pokúšate Hospodina?
Nm 14:36 - Mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po návrate popudili k reptaniu celý zbor, pretože rozšírili zlý chýr o krajine,
Ž 106:25 - Reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina.

Verš 11
Toto sa im prihodilo ako príklad, a nám, ktorých zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu.
Rim 15:4 - Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej.
1Kor 9:10 - Alebo či to nehovorí pre nás všetkých? Veď pre nás je napísané: Oráč má orať v nádeji a mlatec mlátiť v nádeji na podiel.
Flp 4:5 - Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko!
Heb 10:25 - Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.

Verš 13
Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.
1Kor 1:8 - On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista.
1Sol 5:24 - Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí.
2Pt 2:9 - Tak, hľa, môže Pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa a potrestať,

Verš 17
Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.
Rim 12:5 - tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi.
1Kor 12:27 - Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd.

Verš 19
Čo (tým) chcem povedať? (Vari), že obeť (prinesená) modle je niečo? Alebo že modla je niečo?
1Kor 8:4 - O pokrmoch obetovaných modlám vieme, že modla na svete nie je nič, a niet Boha okrem Jediného.

Verš 20
Ale čo (pohania) obetujú, to obetujú démonom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov.
Lv 17:7 - Nech neprinášajú viac svoje obete modlám podobným kozlom, ktorých smilne nasledujú. Toto nech im je večným ustanovením z pokolenia na pokolenie.
Dt 32:17 - Obetovali démonom, ktorí nie sú Bohom, božstvám, ktoré nepoznali, novým božstvám, ktoré nedávno prišli, ktorých sa vaši otcovia nebáli.

Verš 23
Všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje.
1Kor 6:12 - Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť!

Verš 24
Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému.
1Kor 13:5 - nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle,
Flp 2:4 - a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.

Verš 26
Lebo: Pánova je zem aj to, čo ju napĺňa.
Ex 19:5 - Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.
Ž 24:1 - Žalm Dávidov.Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.
Ž 50:12 - Ak by som bol hladný, nepovedal by som ti, bo môj je svet i všetka jeho náplň.

Verš 27
Ak vás niekto z neveriacich volá, a chcete ísť, všetko, čo vám predložia, jedzte a na nič sa nevypytujte pre svedomie!
Lk 10:7 - A v takom dome zostaňte a jedzte i pite, čo vám dajú, lebo hoden je pracovník svojej mzdy. Nechoďte z domu do domu.
1Kor 8:7 - Ale nie všetci majú toto poznanie; veď niektorí, zvyknutí na modly, až doteraz jedia z mäsa ako z obetovaného modlám a ich slabé svedomie sa poškvrňuje.

Verš 30
Keď ja s vďakou požívam niečo, prečo ma niekto má tupiť pre to, za čo ja ďakujem?
Rim 14:6 - Kto zachováva (niektorý) deň, Pánovi ho zachováva, [a kto nezachováva (niektorý) deň, Pánovi ho nezachováva]. A kto je (všetko), Pánovi je, lebo Bohu ďakuje; kto však neje (všetko), Pánovi neje, a tiež Bohu ďakuje.
1Tim 4:3 - zabraňujú ženiť sa (a prikazujú) zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu.

Verš 31
Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu!
Kol 3:17 - A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.

Verš 32
Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani cirkvi Božej,
Rim 14:13 - Nesúďme sa teda navzájom, ale radšej súďte tak, aby ste bratovi nezavdali príčinu urážať sa alebo pohoršovať.

Verš 33
ako sa aj ja všetkým chcem páčiť vo všetkom a nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení.
1Kor 9:22 - slabým bol som slabý, aby som slabých získal; všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu.

1Kor 10,1 - "Oblak", ktorým Boh ukazoval cestu Izraelitom po odchode z Egypta (Ex 13, 21).

1Kor 10,2 - Prechod Izraelitov pod vedením Mojžiša cez Červené more je predobrazom krstu. Izraeliti sa tu chápu ako príslušníci Mojžiša.

1Kor 10,3 - Duchovný pokrm, manna (Ex 16, 4. 35), je predobraz Eucharistie.

1Kor 10,4 - Podľa rabínskej tradície skala, z ktorej Mojžiš dal zázračne vytiecť vode (Nm 20,8), sprevádzala Izraelitov na púšti. Pavol používa tento obraz, aby ukázal, že pre kresťanov jediným zdrojom milosti je Kristus.

1Kor 10,5 - Porov. Ex 14, 16.

1Kor 10,6 - Porov. Ž 106, 14.

1Kor 10,7 - Porov. Ex 32, 6.

1Kor 10,8 - Porov. Nm 25, 1. 9; rozdiel v počte sa vysvetľuje rôzne.

1Kor 10,9 - Porov. Nm 21, 5 n.

1Kor 10,10 - Porov. Nm 14, 2.

1Kor 10,11 - "Koniec vekov" sú mesiášske časy otvorené Kristom.

1Kor 10,14-22 - Zúčastniť sa na hostinách pri pohanských obetách znamenalo zjednotiť sa, dostať sa do spoločenstva so zlými duchmi. Preto sa kresťania na nich nesmú zúčastniť, lebo oni sa spájajú s Kristom účasťou na novozákonnej obete.

1Kor 10,18 - "Pozrite na Izrael ...," t. j. na dejiny Izraela ako národa.

1Kor 10,23 - Porov. poznámku k 6, 12.

1Kor 10,26 - Ž 24, 1.