výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Kor 10, 1-33

1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more 2 a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti. 6 To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. 7 Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa.“ 8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. 9 Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov. 10 Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu. 11 A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. 12 Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13 Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. 14 Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou. 15 Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: 16 Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári? 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. 21 Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. 22 Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on? 23 „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje. 24 Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. 25 Jedzte všetko, čo dostať v jatkách, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 26 Veď Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 28 Ale keby vám niekto povedal: „Toto bolo obetované modlám,“ nejedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil, a kvôli svedomiu, 29 pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie, ale na svedomie toho druhého. Veď prečo by malo svedomie iného odsúdiť moju slobodu? 30 A keď ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto tupiť za to, za čo ja vzdávam vďaky?! 31 Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom ani Božej cirkvi, 33 ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

1Kor 10, 1-33

Verš 1
Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more
Ex 13:21 - Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať.
Nm 9:18 - Na Pánov rozkaz sa teda Izraeliti dávali na pochod a na Pánov rozkaz sa utáborovali. Celý čas, čo oblak spočíval na stánku, táborili.
Dt 1:33 - ktorý šiel cestou pred vami, aby vám vyhliadol miesto pre rozloženie stanov, za noci v ohni, aby ste videli cestu, ktorou ste mali ísť, a cez deň v oblaku.«
Neh 9:12 - Vo dne si ich vodil oblačným stĺpom, v noci stĺpom ohnivým, aby si im osvecoval cestu, ktorou sa im bolo treba uberať.
Neh 9:19 - ty si ich vo svojom preveľkom milosrdenstve neopustil na púšti. Oblačný stĺp sa nehol od nich vo dne, aby ich viedol cestou, ani ohnivý stĺp v noci, aby im osvecoval cestu, ktorou sa im bolo treba uberať.
Ž 78:14 - Vo dne ich viedol oblakom, za noci žiarou ohnivou.
Ž 105:39 - Rozostrel oblak, aby ich tak chránil, a oheň, aby im svietil za noci.
Ex 14:22 - a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, kým vody boli pre nich ako múr na ich pravici a ľavici.
Joz 4:23 - lebo Pán, váš Boh, vysušil pred vami vody Jordánu, kým ste neprešli, ako kedysi urobil Pán, váš Boh, s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli -,
Ž 78:13 - Rozdvojil more a previedol ich cezeň, vody postavil ako val.

Verš 3
všetci jedli ten istý duchovný pokrm
Ex 16:15 - Keď to Izraeliti zočili, vzájomne si vraveli: „Čo je to!“ Nevedeli totiž, čo by to mohlo byť. Vtedy im Mojžiš povedal: „To je chlieb, ktorý vám dáva Pán jesť.

Verš 4
a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.
Ex 17:6 - Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale, na Horebe! Udri potom na skalu, vytečie z nej voda a ľud bude môcť piť.“ A Mojžiš urobil tak pred staršími Izraela.
Nm 20:11 - Nato Mojžiš zdvihol ruku a dva razy udrel palicou po skale. I vyliala sa voda prúdom a napila sa pospolitosť aj jej dobytok.
Ž 78:15 - Rozštiepil skalu na púšti a napojil ich vodou ako z prívalu.

Verš 5
Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti.
Nm 26:65 - Pán im oznámil, že zomrú na púšti, a neostal z nich nik okrem Jefonovho syna Kaleba a Nunovho syna Jozueho.

Verš 6
To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni.
Nm 11:4 - Primiešaný ľud, čo bol medzi nimi, dostal chuť na iné jedlá a potom sa začali aj Izraeliti opätovne žalovať a hovorili: „Kto nám dá jesť mäso?
Nm 11:33 - Ale ešte mali mäso medzi zubami, keď vzplanul voči ľudu Pánov hnev a Pán zasiahol ľud veľmi veľkou ranou.
Ž 106:14 - Na púšti sa oddali žiadostivosti a v bezvodnej krajine pokúšali Boha.

Verš 7
Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa.“
Ex 32:6 - Druhé ráno zavčasu vstali a priniesli celostnú zápalnú a pokojnú obetu. Potom sa ľud posadil a jedol, a pil. Nato sa zdvihli a veselili sa.

Verš 8
Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc.
Nm 25:1 - Keď sa Izrael zdržiaval v Setime, oddal sa smilstvu s Moabkami.
Nm 25:9 - Ale tých, čo pomreli na nákazu, bolo už dvadsaťštyritisíc.
Ž 106:29 - popudzovali Boha svojou podlosťou, až skaza na nich doľahla.

Verš 9
Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov.
Nm 21:5 - ľud šomral proti Bohu a proti Mojžišovi: „Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Niet chleba, niet vody a tento biedny pokrm sa nám už hnusí!“
Ž 106:14 - Na púšti sa oddali žiadostivosti a v bezvodnej krajine pokúšali Boha.

Verš 10
Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.
Ex 16:2 - A celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti.
Ex 17:2 - A ľud doliehal na Mojžiša a vravel: „Daj nám vodu na pitie!“ Ale Mojžiš im odvetil: „Prečo sa vadíte so mnou a prečo pokúšate Pána?“
Nm 14:36 - Mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po svojom návrate popudili celú pospolitosť na reptanie tým, že rozprávali o krajine nepravdy,
Ž 106:25 - Vo svojich stanoch šomrali, nepočúvali Pánov hlas.

Verš 11
A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov.
Rim 15:4 - A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej.
1Kor 9:10 - A nehovorí to skôr pre nás? Veď pre nás je napísané, že ten, čo orie, má orať v nádeji, a kto mláti, tak v nádeji, že dostane z úrody.
Flp 4:5 - Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.
Heb 10:25 - Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.

Verš 13
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
1Kor 1:8 - On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista.
1Sol 5:24 - Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
2Pt 2:9 - Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie;

Verš 17
Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.
Rim 12:5 - tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
1Kor 12:27 - Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.

Verš 19
Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo?
1Kor 8:4 - O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme, že na svete niet nijakej modly a nijakého boha, iba Jeden.

Verš 20
Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.
Lv 17:7 - Už nebudete prinášať svoje žertvy kozím besom, s ktorými ste smilnili. Tento zákon má pre vás večnú platnosť z pokolenia na pokolenie.
Dt 32:17 - Obetovali besom, čo nie sú bohmi, bohom, o ktorých nemali tušenia. Novým, čo prišli nedávno, ktorých si nectili vaši otcovia.

Verš 23
„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.
1Kor 6:12 - „Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť.

Verš 24
Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.
1Kor 13:5 - nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
Flp 2:4 - Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.

Verš 26
Veď Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.
Ex 19:5 - Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem -
Ž 24:1 - Dávidov žalm. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Ž 50:12 - Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa.

Verš 27
Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu.
Lk 10:7 - V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu!
1Kor 8:7 - Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly, že jedia mäso, akoby bolo naozaj obetované modlám, a ich svedomie sa poškvrňuje, lebo je slabé.

Verš 30
A keď ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto tupiť za to, za čo ja vzdávam vďaky?!
Rim 14:6 - Kto zachováva deň, zachováva ho kvôli Pánovi; kto je, je kvôli Pánovi, veď vzdáva vďaky Bohu; a kto neje, neje kvôli Pánovi a vzdáva vďaky Bohu.
1Tim 4:3 - zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.

Verš 31
Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.
Kol 3:17 - A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Verš 32
Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom ani Božej cirkvi,
Rim 14:13 - Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.

Verš 33
ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.
1Kor 9:22 - Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.

1Kor 10,1 - "Oblak", ktorým Boh ukazoval cestu Izraelitom po odchode z Egypta (Ex 13, 21).

1Kor 10,2 - Prechod Izraelitov pod vedením Mojžiša cez Červené more je predobrazom krstu. Izraeliti sa tu chápu ako príslušníci Mojžiša.

1Kor 10,3 - Duchovný pokrm, manna (Ex 16, 4. 35), je predobraz Eucharistie.

1Kor 10,4 - Podľa rabínskej tradície skala, z ktorej Mojžiš dal zázračne vytiecť vode (Nm 20,8), sprevádzala Izraelitov na púšti. Pavol používa tento obraz, aby ukázal, že pre kresťanov jediným zdrojom milosti je Kristus.

1Kor 10,5 - Porov. Ex 14, 16.

1Kor 10,6 - Porov. Ž 106, 14.

1Kor 10,7 - Porov. Ex 32, 6.

1Kor 10,8 - Porov. Nm 25, 1. 9; rozdiel v počte sa vysvetľuje rôzne.

1Kor 10,9 - Porov. Nm 21, 5 n.

1Kor 10,10 - Porov. Nm 14, 2.

1Kor 10,11 - "Koniec vekov" sú mesiášske časy otvorené Kristom.

1Kor 10,14-22 - Zúčastniť sa na hostinách pri pohanských obetách znamenalo zjednotiť sa, dostať sa do spoločenstva so zlými duchmi. Preto sa kresťania na nich nesmú zúčastniť, lebo oni sa spájajú s Kristom účasťou na novozákonnej obete.

1Kor 10,18 - "Pozrite na Izrael ...," t. j. na dejiny Izraela ako národa.

1Kor 10,23 - Porov. poznámku k 6, 12.

1Kor 10,26 - Ž 24, 1.