výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Kor 4, 1-21

1 Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. 2 A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. 3 No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, 4 lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca. 5 Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. 6 Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že „niet nad to, čo je napísané“, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. 7 Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal? 8 Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli. Začali ste kraľovať bez nás - a kiež by ste len kraľovali, aby sme s vami kraľovali aj my. 9 Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto, ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anjelov i ľudí. 10 My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení. 11 Až do tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, sme bez domova, 12 ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame, 13 keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. 14 Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. 15 Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. 16 Prosím vás teda, napodobňujte ma! 17 Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna, verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi, ako učím všade po všetkých cirkvách. 18 Niektorí sa začali tak vyvyšovať, akoby som k vám už nemal prísť. 19 Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán, a posúdim namyslencov nie podľa ich reči, ale podľa ich moci, 20 lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci. 21 Čo chcete? Mám k vám prísť s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?

1Kor 4, 1-21

Verš 1
Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev.
Mt 24:45 - Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?
2Kor 6:4 - Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach,
Kol 1:25 - Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo,
Tít 1:7 - Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku,

Verš 2
A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.
Lk 12:42 - Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm?

Verš 4
lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca.
Ex 34:7 - On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia!“
Jób 9:2 - „Vskutku viem, že je to tak, že človek nie je v práve pred Bohom.
Ž 143:2 - A svojho služobníka na súd nevolaj, veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou.

Verš 5
Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.
Mt 7:1 - Nesúďte, aby ste neboli súdení.
Rim 2:1 - A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.
Dan 7:10 - Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním: začal súd a otvorili sa knihy.
Zjv 20:12 - Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov.

Verš 6
Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že „niet nad to, čo je napísané“, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému.
Prís 3:7 - Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!
Rim 12:3 - Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.

Verš 7
Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?
Jn 3:27 - Ján odpovedal: „Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba.
Jak 1:17 - Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.

Verš 9
Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto, ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anjelov i ľudí.
Ž 44:22 - či Boh na to nepríde? On predsa pozná tajnosti srdca.
Rim 8:36 - Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“
2Kor 4:11 - A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele.
Heb 10:33 - Raz vás verejne hanobili a sužovali, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté.

Verš 10
My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení.
1Kor 2:3 - A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený.

Verš 11
Až do tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, sme bez domova,
Sk 23:2 - Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho udreli po ústach.

Verš 12
ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame,
Sk 18:3 - a pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval; boli výrobcami stanov.
Sk 20:34 - Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a títo tu so mnou.
1Sol 2:9 - Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.
2Sol 3:8 - ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu.
Mt 5:44 - Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,
Lk 6:28 - žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
Lk 23:34 - Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty.
Sk 7:60 - Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel.
Rim 12:14 - Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!

Verš 14
Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti.
1Sol 2:11 - Viete predsa, že sme každého z vás, ako otec svoje deti,

Verš 15
Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium.
Sk 18:11 - Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo.
Gal 4:19 - Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.
Flm 1:10 - prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách.
Jak 1:18 - On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Verš 16
Prosím vás teda, napodobňujte ma!
1Kor 11:1 - Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.
Flp 3:17 - Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás!
1Sol 1:6 - A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo,
2Sol 3:9 - Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali.

Verš 19
Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán, a posúdim namyslencov nie podľa ich reči, ale podľa ich moci,
Sk 18:21 - ale pri rozlúčke povedal: „Znova sa k vám vrátim, ak to bude chcieť Boh“ a odplavil sa z Efezu.
Heb 6:3 - A to urobíme, ak to Boh dovolí.
Jak 4:15 - Namiesto toho by ste mali hovoriť: „Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono.“

Verš 20
lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci.
1Kor 2:4 - Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci,
1Sol 1:5 - lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti; veď viete, akí sme boli medzi vami kvôli vám.
2Pt 1:16 - Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby.

1Kor 4,6 - Pavol dáva za príklad seba i Apolla v tom, že každý sa má držať zjavenej pravdy a nepovyšovať sa nad iných odvolávaním sa na vyššie poznanie a múdrosť. Apoštoli sú povinní strážiť a vykladať poklady viery bez toho, že by uprednostňovali ľudské mienky.

1Kor 4,9-13 - Apoštol s jemnou iróniou stavia do protikladu svoju apoštolskú službu s mienkou tých korintských veriacich, ktorí si zakladali na vyššom poznaní a ktorým nestačila Kristova náuka.

1Kor 4,17 - "Moje cesty", t. j. spôsob môjho života.

1Kor 4,19 - "Podľa ich moci", čiže čo svojimi slovami dokázali.