výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Kor 5, 1-13

1 Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto manželku svojho otca. 2 A vy sa ešte vystatujete namiesto toho, aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu! 3 Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, rozhodol ako prítomný, že toho, čo to urobil, 4 treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa zhromaždíme, vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša, 5 vydať satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň. 6 Vaše vystatovanie nie je dobré. Neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? 7 Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus. 8 Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. 9 Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. 10 Pravda, nie so smilníkmi tohto sveta či s chamtivcami, s lupičmi alebo modloslužobníkmi, to by ste museli ujsť z tohto sveta. 11 Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. 12 Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?! 13 Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba!

1Kor 5, 1-13

Verš 1
Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto manželku svojho otca.
Lv 18:8 - Neodkryješ nahotu ženy svojho otca, to je telo tvojho otca.
Dt 27:20 - »Prekliaty, kto bude spať so ženou svojho otca a odkryje prikrývku jeho lôžka!« A všetok ľud povie: »Amen!«

Verš 3
Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, rozhodol ako prítomný, že toho, čo to urobil,
Kol 2:5 - Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista.

Verš 5
vydať satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň.
1Tim 1:20 - K nim patrí Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa odučili rúhať.

Verš 6
Vaše vystatovanie nie je dobré. Neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto?
Gal 5:9 - Trochu kvasu prekvasí celé cesto.

Verš 7
Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus.
Iz 53:7 - Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa).
Jn 1:29 - Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.
1Kor 15:3 - Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem;

Verš 8
Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.
Ex 12:3 - Celej izraelskej pospolitosti oznámte: »Desiateho tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý dom!
Ex 12:15 - Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Ihneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého až do siedmeho dňa jedol niečo kysnuté, bude vyhladený z Izraela.
Dt 16:3 - Nebudeš s tým jesť kysnutý chlieb; šesť dní budeš jesť osúšky ako chlieb utrpenia - lebo v strachu si vyšiel z Egypta -, aby si sa rozpamätal na deň svojho odchodu z Egypta po všetky dni svojho života.

Verš 9
Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi.
Dt 7:2 - a keď ich Pán, tvoj Boh, dá do tvojej moci a ty ich premôžeš, rozšíriš na nich kliatbu záhuby. Nesmieš s nimi uzavrieť zmluvu a nesmieš sa nad nimi zľutovať.
Mt 18:17 - Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
2Kor 6:14 - Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!
Ef 5:11 - a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte,
2Sol 3:14 - Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí.

Verš 11
Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte.
Nm 12:14 - A Pán mu odpovedal: „Keby jej otec napľul do tváre, nemusela by sa sedem dní červenať? Nech je teda sedem dní vylúčená z tábora! Potom sa vráti zasa späť.“
Mt 18:17 - Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
2Sol 3:14 - Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí.
2Jn 1:10 - Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.

Verš 13
Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba!
Dt 13:5 - A taký prorok alebo snár musí zomrieť, lebo vám hovoril, aby vás odviedol od Pána, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny a vykúpil vás z domu otroctva; a aby ťa zviedol z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Pán, tvoj Boh; - a odstrániš zlo zo svojho stredu.

1Kor 5,1 - Ide zrejme o nevlastnú matku; otec musel byť mŕtvy. Rímsky zákon zakazoval aj takéto manželstvá.

1Kor 5,3-5 - Ide tu o formu starokresťanskej exkomunikácie, ktorá má však liečivý ráz, lebo má za cieľ zachrániť dušu hriešnika.

1Kor 5,7-8 - Z dovolávania sa na veľkonočný zvyk Židov niektorí exegéti usudzujú, že Pavol písal list okolo Veľkej noci. Židia pred sviatkami odstránili zo svojich domov všetko, čo bolo kysnuté, a cez sviatky jedli len nekvasený chlieb.

1Kor 5,9 - Spomínaný list sa nezachoval.

1Kor 5,11 - "Brat", t. j. ten, čo patrí do spoločenstva kresťanov.

1Kor 5,12 - "Čo sú mimo", t. j. tí, čo nepatria do kresťanského spoločenstva.

1Kor 5,13 - Porov. Dt 13, 6; 17, 7; 19, 19; 22, 24.