výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Kor 12, 1-31

1 A nechcem bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch. 2 Viete, že keď ste boli pohanmi, ťahalo vás to a chodili ste za nemými modlami. 3 Preto vám vyhlasujem, že nik, kto hovorí v Božom Duchu, nepovie: „Prekliaty Ježiš!“, a nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom. 4 Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. 5 Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. 6 A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. 7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. 8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, 9 iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, 10 iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. 11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. 12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. 15 A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. 16 A keby povedalo ucho: „Nie som oko, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. 17 Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? 18 Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel. 19 Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? 20 No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. 21 A oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ 22 Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné. 23 A údy tela, ktoré pokladáme za menej ušľachtilé, zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť, 24 kým naše čestné nič také nepotrebujú. Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu česť, 25 aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. 26 Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. 28 A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov. 29 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? 30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? 31 Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.

1Kor 12, 1-31

Verš 3
Preto vám vyhlasujem, že nik, kto hovorí v Božom Duchu, nepovie: „Prekliaty Ježiš!“, a nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom.
Mk 9:39 - Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne.
Jn 13:13 - Vy ma oslovujete: »Učiteľ« a: »Pane« a dobre hovoríte, lebo to som.
1Kor 8:6 - my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.

Verš 4
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý.
Rim 12:6 - Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou,
1Pt 4:10 - Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti.

Verš 11
Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.
Rim 12:3 - Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.
Rim 12:6 - Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou,
Ef 4:7 - Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus.
1Kor 7:7 - Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak, druhý inak.
2Kor 10:13 - My sa však nebudeme chváliť nad mieru, ale podľa miery pôsobiska, ktoré nám pridelil Boh, miery prísť až k vám.

Verš 12
Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.
Rim 12:4 - Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť,
Ef 4:16 - Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.

Verš 13
Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.
Gal 3:28 - Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi.

Verš 27
Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.
Rim 12:5 - tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
Ef 1:23 - ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.
Ef 4:12 - aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,
Ef 5:23 - lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.
Kol 1:24 - Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

Verš 28
A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov.
Ef 4:11 - On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,
Ef 2:20 - Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.