výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Prís 25, 1-28

1 Toto jsou rovněž přísloví Šalomounova, která sebrali mužové judského krále Chizkijáše. 2 Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat. 3 Výšiny nebes, hlubiny země a srdce králů nelze prozkoumat. 4 Odstraní-li se ze stříbra struska, výrobek se zlatníkovi povede; 5 odstraní-li se svévolník z blízkosti krále, jeho trůn bude upevněn spravedlností. 6 Před králem se nevypínej a na místo velmožů se nestav. 7 Lépe bude, řekne-li ti: "Vystup sem", než když tě poníží před urozeným, jak na vlastní oči vídáš. 8 Nezačínej unáhleně spor; jinak co si nakonec počneš, až tě tvůj bližní zahanbí? 9 Veď svůj spor se svým bližním, ale nevyzraď tajemství jiného, 10 jinak tě bude tupit, kdo o tom uslyší, a nepřestanou tě pomlouvat. 11 Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo. 12 Zlatý nosní kroužek či náhrdelník z třpytivého zlata je kárající mudrc slyšícímu uchu. 13 Jako chladný sníh o žních je spolehlivý vyslanec těm, kdo ho poslali. Občerství duši svého pána. 14 Oblaka s větrem, ale bez deště, to je muž, který klame slibováním darů. 15 Vůdce se dá přemluvit trpělivostí a měkký jazyk láme kosti. 16 Najdeš-li med, jez s mírou, jinak se jím přesytíš a zvrátíš jej. 17 Choď do domu svého bližního jen zřídka, jinak se tě přesytí a bude tě nenávidět. 18 Palcát a meč a naostřený šíp je ten, kdo vydává proti svému bližnímu křivé svědectví. 19 Jako vykotlaný zub a kulhavá noha je spoléhat se na věrolomného v den soužení. 20 Svlékat šaty v chladný den či nalévat do louhu ocet je zpívat písně srdci sklíčenému. 21 Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou, 22 tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. 23 Severní vítr přihání déšť a hněvivý obličej pokoutní řeči. 24 Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě. 25 Jak chladná voda znavené duši je dobrá zpráva z daleké země. 26 Zkalený pramen a zkažená studánka je spravedlivý kolísající před svévolníkem. 27 Není dobré jíst příliš mnoho medu a není slavné zkoumat slávu druhých. 28 Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.

Prís 25, 1-28

Verš 2
Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat.
Rim 11:33 - Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

Verš 5
odstraní-li se svévolník z blízkosti krále, jeho trůn bude upevněn spravedlností.
Prís 20:8 - Král sedí na soudném stolci a očima převívá vše, co je zlé.
Prís 20:28 - Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn.

Verš 7
Lépe bude, řekne-li ti: "Vystup sem", než když tě poníží před urozeným, jak na vlastní oči vídáš.
Lk 14:7 - Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství:

Verš 8
Nezačínej unáhleně spor; jinak co si nakonec počneš, až tě tvůj bližní zahanbí?
Prís 18:17 - Kdo při sporu mluví první, jeví se spravedlivý, pak přijde druhá strana a podrobí ho zkoušce.

Verš 13
Jako chladný sníh o žních je spolehlivý vyslanec těm, kdo ho poslali. Občerství duši svého pána.
Prís 13:17 - Svévolný posel propadne zkáze, kdežto věrný vyslanec přináší zdraví.

Verš 15
Vůdce se dá přemluvit trpělivostí a měkký jazyk láme kosti.
Prís 15:1 - Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.
Prís 16:14 - Královo rozhořčení je poselstvo smrti, ale moudrý muž je usmíří.

Verš 18
Palcát a meč a naostřený šíp je ten, kdo vydává proti svému bližnímu křivé svědectví.
Ž 11:2 - Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce.
Ž 57:4 - Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.
Ž 59:7 - K večeru se navracejí, skučí jako psi a pobíhají kolem města.
Ž 120:4 - Ostré šípy bohatýra, žhoucí kručinkové uhle.
Prís 12:18 - Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí.

Verš 20
Svlékat šaty v chladný den či nalévat do louhu ocet je zpívat písně srdci sklíčenému.
Rim 12:15 - Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

Verš 21
Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou,
Rim 12:20 - Ale také: 'Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.'
Ex 23:4 - Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, musíš mu jej vrátit.

Verš 24
Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě.
Prís 21:9 - Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě.
Prís 21:19 - Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.

Verš 28
Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.
Prís 16:32 - Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.

Pris 25,1 - Redaktori tejto zbierky Šalamúnskych prísloví ich vypísali z iných zbierok, ktoré boli známe. Ezechiáš, preslávený tým, že dvíhal náboženský život, odstraňoval z neho neporiadky, vydal príkaz svojim pomocníkom, aby zozbierali Šalamúnske porekadlá, roztratené v rozmanitých menších zvitkoch, a aby ich napísali na spoločný väčší zvitok.

Pris 25,7 - Porov. Lk 14,8–11.

Pris 25,10 - Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Láska a priateľstvo činia človeka slobodným;zachovávaj si ich, abys’ nebol naprotiveň."

Pris 25,20 - Polverš 20a nie je v LXX. Kritika v ňom vidí glosu, alebo sa žiada k nemu na doplnok ďalší polverš, aby vznikla štvorveršová sloha. – Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Ako škodí rúchu moľ a drevu črviak,takto škodí smútok srdcu ľudskému."

Pris 25,22 - Porov. 1 Sam 24,13–14.

Pris 25,27 - Nezrozumiteľný hebrejský text v druhom polverši je doplnený podľa LXX.