výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Prís 25, 1-28

1 Jaké i tato jsou přísloví Šalomounova, kteráž shromáždili muži Ezechiáše, krále Judského: 2 Sláva Boží jest skrývati věc, ale sláva králů zpytovati věc. 3 Vysokosti nebes, a hlubokosti země, a srdce králů není žádného vystižení. 4 Jako když bys odjal trůsku od stříbra, ukáže se slevači nádoba čistá: 5 Tak když odejmeš bezbožného od oblíčeje králova, tedy utvrzen bude v spravedlnosti trůn jeho. 6 Nestavěj se za znamenitého před králem, a na místě velikých nestůj. 7 Nebo lépe jest, aťby řečeno bylo: Vstup sem, nežli abys snížen byl před knížetem; což vídávají oči tvé. 8 Nevcházej v svár kvapně, tak abys naposledy něčeho se nedopustil, kdyby tě zahanbil bližní tvůj. 9 Srovnej při svou s bližním svým, a tajné věci jiného nevyjevuj, 10 Aťby lehkosti neučinil ten, kdož by to slyšel, až by i zlá pověst tvá nemohla jíti nazpět. 11 Jablka zlatá s řezbami stříbrnými jest slovo propověděné případně. 12 Náušnice zlatá a ozdoba z ryzího zlata jest trestatel moudrý u toho, jenž poslouchá. 13 Jako studenost sněžná v čas žně, tak jest posel věrný těm, kteříž jej posílají; nebo duši pánů svých očerstvuje. 14 Jako oblakové a vítr bez deště, tak člověk, kterýž se chlubí darem lživým. 15 Snášelivostí nakloněn bývá vývoda, a jazyk měkký láme kosti. 16 Nalezneš-li med, jez, pokudž by dosti bylo tobě, abys snad nasycen jsa jím, nevyvrátil ho. 17 Zdržuj nohu svou od domu bližního svého, aby syt jsa tebe, neměl tě v nenávisti. 18 Kladivo a meč a střela ostrá jest každý, kdož mluví falešné svědectví proti bližnímu svému. 19 Zub vylomený a noha vytknutá jest doufání v převráceném v den úzkosti. 20 Jako ten, kdož svláčí oděv v čas zimy, a ocet lije k sanitru, tak kdož zpívá písničky srdci smutnému. 21 Jestliže by lačněl ten, jenž tě nenávidí, nakrm jej chlebem, a žíznil-li by, napoj jej vodou. 22 Nebo uhlí řeřavé shromáždíš na hlavu jeho, a Hospodin odplatí tobě. 23 Vítr půlnoční zplozuje déšť, a tvář hněvivá jazyk tajně utrhající. 24 Lépe jest bydliti v koutě na střeše,nežli s ženou svárlivou v domě společném. 25 Voda studená duši ustalé jest novina dobrá z země daleké. 26 Studnice nohami zakalená a pramen zkažený jest spravedlivý z místa svého před bezbožným vystrčený. 27 Jísti mnoho medu není dobře; tak zpytování slávy jejich není slavné. 28 Město rozbořené beze zdi jest muž, kterýž nemá moci nad duchem svým.

Prís 25, 1-28

Verš 2
Sláva Boží jest skrývati věc, ale sláva králů zpytovati věc.
Rim 11:33 - Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou nezpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty jeho!

Verš 5
Tak když odejmeš bezbožného od oblíčeje králova, tedy utvrzen bude v spravedlnosti trůn jeho.
Prís 20:8 - Král sedě na soudné stolici, rozhání očima svýma všecko zlé.
Prís 20:28 - Milosrdenství a pravda ostříhají krále, a milosrdenstvím podpírá se trůn jeho.

Verš 7
Nebo lépe jest, aťby řečeno bylo: Vstup sem, nežli abys snížen byl před knížetem; což vídávají oči tvé.
Lk 14:7 - Pověděl také i ku pozvaným podobenství, (spatřiv to, kterak sobě přední místa vyvolovali,) řka k nim:

Verš 8
Nevcházej v svár kvapně, tak abys naposledy něčeho se nedopustil, kdyby tě zahanbil bližní tvůj.
Prís 18:17 - Spravedlivý zdá se ten, kdož jest první v své při, ale když přichází bližní jeho, tedy stihá jej.

Verš 13
Jako studenost sněžná v čas žně, tak jest posel věrný těm, kteříž jej posílají; nebo duši pánů svých očerstvuje.
Prís 13:17 - Posel bezbožný upadá v neštěstí, jednatel pak věrný jest lékařství.

Verš 15
Snášelivostí nakloněn bývá vývoda, a jazyk měkký láme kosti.
Prís 15:1 - Odpověd měkká odvracuje hněv, ale řeč zpurná vzbuzuje prchlivost.
Prís 16:14 - Rozhněvání královo jistý posel smrti, ale muž moudrý ukrotí je.

Verš 18
Kladivo a meč a střela ostrá jest každý, kdož mluví falešné svědectví proti bližnímu svému.
Ž 11:2 - Nebo aj, bezbožníci napínají lučiště, přikládají šípy své na tětivo, aby stříleli skrytě na upřímé srdcem.
Ž 57:4 - Onť pošle s nebe, a zachová mne od potupy usilujícího mne sehltiti. Sélah. Pošle Bůh milosrdenství své a pravdu svou.
Ž 59:7 - Navracejí se k večerou, štěkají jako psi, a běhají okolo města.
Ž 120:4 - Podobný k střelám přeostrým silného,a k uhlí jalovcovému?
Prís 12:18 - Někdo vynáší řeči podobné meči probodujícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.

Verš 20
Jako ten, kdož svláčí oděv v čas zimy, a ocet lije k sanitru, tak kdož zpívá písničky srdci smutnému.
Rim 12:15 - Radujte s radujícími, a plačte s plačícími.

Verš 21
Jestliže by lačněl ten, jenž tě nenávidí, nakrm jej chlebem, a žíznil-li by, napoj jej vodou.
Rim 12:20 - A protož lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, a žízní-li, dej mu píti. Nebo to učině, uhlí řeřavé shrneš na hlavu jeho.
Ex 23:4 - Trefil-li bys na vola nepřítele svého neb osla jeho, an bloudí, obrátíš a dovedeš ho k němu.

Verš 24
Lépe jest bydliti v koutě na střeše,nežli s ženou svárlivou v domě společném.
Prís 21:9 - Lépe jest bydliti v koutě na střeše,nežli s ženou svárlivou v domě společném.
Prís 21:19 - Lépe jest bydliti v zemi pusté než s ženou svárlivou a zlostnou.

Verš 28
Město rozbořené beze zdi jest muž, kterýž nemá moci nad duchem svým.
Prís 16:32 - Lepší jest zpozdilý k hněvu než silný rek, a kdož panuje nad myslí svou nežli ten, kterýž dobyl města.

Pris 25,1 - Redaktori tejto zbierky Šalamúnskych prísloví ich vypísali z iných zbierok, ktoré boli známe. Ezechiáš, preslávený tým, že dvíhal náboženský život, odstraňoval z neho neporiadky, vydal príkaz svojim pomocníkom, aby zozbierali Šalamúnske porekadlá, roztratené v rozmanitých menších zvitkoch, a aby ich napísali na spoločný väčší zvitok.

Pris 25,7 - Porov. Lk 14,8–11.

Pris 25,10 - Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Láska a priateľstvo činia človeka slobodným;zachovávaj si ich, abys’ nebol naprotiveň."

Pris 25,20 - Polverš 20a nie je v LXX. Kritika v ňom vidí glosu, alebo sa žiada k nemu na doplnok ďalší polverš, aby vznikla štvorveršová sloha. – Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Ako škodí rúchu moľ a drevu črviak,takto škodí smútok srdcu ľudskému."

Pris 25,22 - Porov. 1 Sam 24,13–14.

Pris 25,27 - Nezrozumiteľný hebrejský text v druhom polverši je doplnený podľa LXX.