výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Prís 25, 1-28

1 Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei. 2 Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni. 3 Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan. 4 Távolítsd el az ezüstbõl a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek: 5 Távolítsd el a bûnöst a király elõl, és megerõsíttetik igazsággal az õ széke. 6 Ne dicsekedjél a király elõtt, és a nagyok helyére ne állj; 7 Mert jobb, ha [azt] mondják néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes elõtt, a kit láttak a te szemeid. 8 Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy [azt] ne [kelljen kérdened,] mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod. 9 A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd; 10 Hogy ne gyalázzon téged, a ki hallja; és a te gyalázatod el ne távozzék. 11 [Mint az] arany alma ezüst tányéron: [olyan] a helyén mondott ige! 12 [Mint az] arany függõ és színarany ékesség: [olyan] a []bölcs intõ a szófogadó fülnél. 13 Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív követ azoknak, a kik õt elbocsátják; mert az õ urainak lelkét megvidámítja. 14 [Mint a] felhõ és szél, melyekben nincs esõ: [olyan] a férfiú, a ki kérkedik hamis ajándékkal. 15 Tûrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. 16 Ha mézet találsz, egyél a mennyi elég néked; de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt. 17 Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék te veled, és meg ne gyûlöljön téged. 18 Põröly és kard és éles nyíl az olyan ember, a ki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen. 19 [Mint a] romlott fog és kimarjult láb: [olyan a] hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején. 20 [Mint a] ki leveti ruháját a hidegnek idején, [mint] az eczet a sziksón: olyan, a ki éneket mond a bánatos szívû ember elõtt. 21 Ha éhezik, a ki téged gyûlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet; 22 Mert elevenszenet gyûjtesz az õ fejére, és az Úr megfizeti néked. 23 Az északi szél esõt szül; és haragos ábrázatot a suttogó nyelv. 24 Jobb lakni a tetõnek ormán, mint a háborgó asszonynyal, és közös házban. 25 [Mint] [a] hideg víz a megfáradt embernek, [olyan ]a messze földrõl való jó hírhallás. 26 [Mint a] megháborított forrás és megromlott kútfõ, [olyan ]az igaz, a ki a gonosz elõtt ingadozik. 27 Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsõségét keresni dicsõség? 28 [Mint] a megromlott és kerítés nélkül való város, [olyan ]a férfi, a kinek nincsen birodalma az õ lelkén!

Prís 25, 1-28

Verš 2
Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
Rim 11:33 - Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az õ ítéletei s kinyomozhatatlanok az õ útai!

Verš 5
Távolítsd el a bûnöst a király elõl, és megerõsíttetik igazsággal az õ széke.
Prís 20:8 - A király, ha az õ ítélõszékiben ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat.
Prís 20:28 - A kegyelmesség és az igazság megõrzik a királyt, megerõsíti irgalmasság által az õ székét.

Verš 7
Mert jobb, ha [azt] mondják néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes elõtt, a kit láttak a te szemeid.
Lk 14:7 - És egy példázatot monda a hivatalosoknak, mikor észre vevé, mimódon válogatják a fõ helyeket; mondván nékik:

Verš 8
Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy [azt] ne [kelljen kérdened,] mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod.
Prís 18:17 - Igaza van annak, a ki elsõ a perben; mígnem eljõ az õ peresfele, és megvizsgálja õt.

Verš 13
Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív követ azoknak, a kik õt elbocsátják; mert az õ urainak lelkét megvidámítja.
Prís 13:17 - Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.

Verš 15
Tûrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.
Prís 15:1 - Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.
Prís 16:14 - A királynak felgerjedt haragja [olyan, mint] a halál követe; de a bölcs férfiú leszállítja azt.

Verš 18
Põröly és kard és éles nyíl az olyan ember, a ki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen.
Ž 11:2 - Mert ímé, a gonoszok megvonják az íjat, ráillesztették nyilokat az idegre, hogy a sötétségben az igazszívûekre lövöldözzenek.
Ž 57:4 - Elküld a mennybõl és megtart engem: meggyalázza az engem elnyelõt. Szela. Elküldi Isten az õ kegyelmét és hûségét.
Ž 59:7 - Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb; körüljárják a várost.
Ž 120:4 - Vitéznek hegyes nyilait fenyõfa parázsával.
Prís 12:18 - Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.

Verš 20
[Mint a] ki leveti ruháját a hidegnek idején, [mint] az eczet a sziksón: olyan, a ki éneket mond a bánatos szívû ember elõtt.
Rim 12:15 - Örüljetek az örülõkkel, és sírjatok a sírókkal.

Verš 21
Ha éhezik, a ki téged gyûlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;
Rim 12:20 - Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyûjtesz az õ fejére.
Ex 23:4 - Ha elõltalálod ellenséged eltévedt ökrét vagy szamarát: hajtsd vissza néki.

Verš 24
Jobb lakni a tetõnek ormán, mint a háborgó asszonynyal, és közös házban.
Prís 21:9 - Jobb a tetõ ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban.
Prís 21:19 - Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddõdõ és haragos asszonynyal.

Verš 28
[Mint] a megromlott és kerítés nélkül való város, [olyan ]a férfi, a kinek nincsen birodalma az õ lelkén!
Prís 16:32 - Jobb a hosszútûrõ az erõsnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg.

Pris 25,1 - Redaktori tejto zbierky Šalamúnskych prísloví ich vypísali z iných zbierok, ktoré boli známe. Ezechiáš, preslávený tým, že dvíhal náboženský život, odstraňoval z neho neporiadky, vydal príkaz svojim pomocníkom, aby zozbierali Šalamúnske porekadlá, roztratené v rozmanitých menších zvitkoch, a aby ich napísali na spoločný väčší zvitok.

Pris 25,7 - Porov. Lk 14,8–11.

Pris 25,10 - Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Láska a priateľstvo činia človeka slobodným;zachovávaj si ich, abys’ nebol naprotiveň."

Pris 25,20 - Polverš 20a nie je v LXX. Kritika v ňom vidí glosu, alebo sa žiada k nemu na doplnok ďalší polverš, aby vznikla štvorveršová sloha. – Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Ako škodí rúchu moľ a drevu črviak,takto škodí smútok srdcu ľudskému."

Pris 25,22 - Porov. 1 Sam 24,13–14.

Pris 25,27 - Nezrozumiteľný hebrejský text v druhom polverši je doplnený podľa LXX.